10.    ARUANNE ESITAMISE TINGIMUSED

10.1.    Taotleja esitab haigekassale aruandeid projekti edenemise, eelarve kasutamise ja projekti tulemuste kohta.

10.2.    Aruannete esitamise periood ja tähtajad sätestatakse toetuse andmise otsuses.

10.3.    Aruanded esitatakse aruandevormidel (Projekti vahearuande vorm, Lisa 4 ja Arendusprojekti lõpparuande vorm, Lisa 5).

10.4.    Aruanded peavad olema digiallkirjastatud taotleja ja partnerite poolt.

10.5.    Aruanne esitatakse läbi haigekassa veebilehe või dokumendivahetuskihi (DHX).

10.6.    Aruande puuduste korral võib haigekassa anda toetuse saajale nende kõrvaldamiseks lisatähtaja.

10.7.    Aruanded kiidab heaks haigekassa juhatus.

10.8.    Haigekassal on õigus küsida toetuse saajalt projektiga seotud andmeid ja dokumente igal ajal projekti elluviimise jooksul ja kuni 3 aasta jooksul pärast projekti lõpparuande kinnitamist.

10.9.    Toetuse saaja peab projektiga seotud kulud, s.h omaosalus, raamatupidamises eristama ning võimaldama haigekassal kulude sihipärasust kontrollida.

10.10.                    Haigekassa võib toetuse kasutamise sihipärasuse kontrollimiseks kaasa kolmandaid isikuid (näiteks audiitorettevõtjat).