Lepingupartnerite kontrollid

Haigekassal on seadusest tulenev õigus ja kohustus kontrollida ravikindlustuse raha kasutamise sihipärasust, sh kindlustatutele osaliselt või täielikult hüvitatavate tervishoiuteenuste kvaliteeti, kättesaadavust ja põhjendatust.

Jälgime ravikindlustushüvitiste maksmise aluseks edastatud andmete kvaliteeti ja lepingute täitmist regulaarselt elektroonsete standardkontrollide ja aruannete kaudu.

Kontrollaktide koontabelisse on koondatud teostatud kontrollide loetelu arstiabi liigi, eriala, asutuse ja kontrolli liigi lõikes.

Tabelis avaldatakse 25. kuupäevaks lõppenud ja teenuseosutaja tagasiside ära oodanud kontrollide kokkuvõtete info. Ülevaadet uuendatakse kord kuus. Soovijail on võimalus tutvuda kontrollide tulemustega avaliku dokumendiregistri kaudu EHK-le tehtava teabenõude alusel.