Arendusprojektide toetuse andmise kord

Toetuse taotlemise tingimused

1.1.    Taotluse saab esitada pärast eelnõustamise läbimist ja positiivset eelhinnangut.

1.2.    Toetust saab taotleda jooksvalt.

1.3.    Taotlus esitatakse haigekassa veebilehe või riikliku dokumendivahetuskihi (DHX) kaudu.

1.4.    Taotlus koosneb:

·              Projekti kirjeldusest (Taotlusvorm, lisa 2)

·              Projekti eelarve ja tegevuskava kirjeldusest (Projekti eelarve ja tegevuskava vorm, lisa 3)

1.2.    Haigekassa veebilehelt saab infot:

·              Arendusprojektide toetamise eelarve kohta

·              Taotluse vormide ja vajalike dokumentide kohta

·              Taotluste vastuvõtmisest, vastuvõtmise peatamisest ja lõpetamisest

1.3.    Läbiviidava teadusuuringu puhul tuleb taotlusega esitada eetikakomitee luba või eetikakomitee seisukoht, et luba ei ole vaja.

1.4.    Taotlus peab olema taotleja ja kõigi partnerite poolt digitaalselt allkirjastatud.

·              Allkirjastamisega kinnitavad taotleja ja partnerid vastavuse nõudmiste täitmist.

·              Taotluses tuuakse välja ka see, millist organisatsiooni allkirjastamisel esindatakse.

2.1.    Eelnõustamiseks esitatakse haigekassale projekti lühikirjeldus (projektiidee vorm, lisa 5).

2.2.    Eelnõustamise käigus hinnatakse projekti vastavust toetuse andmise eesmärkidele ja ambitsioonidele.

2.3.    Positiivse eelhinnangu saab toetuse andmise eesmärkidele vastav projekt.

2.4.    Positiivne eelhinnang ei tähenda automaatset taotluse rahuldamise otsust.

2.5.    Eelnõustamise läbinud taotlusele määratakse projekti registreerimise number.

2.6.    Registreerimise numbrit kasutatakse taotluse esitamisel ning see lisatakse:

·              Poolte vahelises suhtluses taotlusele viitamiseks

·              Taotlusega seotud e-kirjavahetuse subjektireale

·              Dokumendivahetuskihi kaudu dokumentide esitamisel märkuste lahtrisse

3.1.    Toetatakse ainult koostööprojekte, kus lisaks taotlejale on projektis vähemalt kaks partnerit.

3.2.    Taotleja saab olla Eestis registreeritud juriidilisest isikust:

·              Tervishoiuteenuse osutaja

·              Tervishoiuteenuse osutajate ühendus

·              Tervisevaldkonna erialaselts

·              Patsiendiühendus

3.3.    Teadustöö projektide puhul saab taotlejaks olla ka haridus- või teadusasutus.

3.4.    Partner saab lisaks taotlejana lubatud isikutele olla ka tervisetehnoloogia- või muu ettevõte.

3.5.    Partner on juriidiline isik, kes:

·              Osaleb projekti elluviimisel ja kellel tekivad selle käigus kulud;

·              Panustab projektis omaosalusega

·              On huvitatud projekti tulemustest

3.6.    Taotlejal ja partneritel:

·              Puuduvad maksuvõlad (maksuvõla ajatamine on lubatud)

·              Ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- või pankrotimenetlust

3.7.    Taotleja ja partnerite vahelised suhted peavad olema reguleeritud kirjaliku lepinguga, kus lepitakse kokku:

·              Koostöö raames projekti elluviimise tingimused

·              Kulude, riskide ja tulemuste jagamine

·              Tulemuste levitamine

·              Intellektuaalomandi õiguste kasutamine ja jaotamine

3.8.    Pärast taotluse esitamist on taotleja:

·              Peamine kontakt haigekassale

·              Taotluse rahuldamisel või osalisel rahuldamisel toetuse saaja

·              Isik, kes vastutab kõigi toetuse saamisega seotud nõudmiste ja tingimuste täitmise eest

4.1.    Antava toetuse määr on kuni 80% projekti eelarvest.

·              Teadustöö projekti rahastamisel on toetuse määr kuni 30% projekti eelarvest.

4.2.    Omafinantseering peab katma projekti eelarvest osa, mida toetus ei kata.

4.3.    Taotletava toetuse minimaalne summa on 30 000 eurot ja maksimaalne summa on 500 000eurot ühe projekti kohta.

5.1.    Projektide raames toetatakse tervikliku teenusmudeli väljatöötamise, testimise ja hindamisega otseselt seotud tegevusi.

5.2.    Toetust ja taotluses kirjeldatud omafinantseeringut võib kasutada otseselt projekti elluviimisega seotud kulude katteks, näiteks:

·              Personalikulud

·              Sisseostatavad teenused

·              Teenusmudelite testimiseks vajalikud tehnoloogilised lahendused

5.3.    Muude projekti elluviimisega seotud kulude katmine on lubatud kuni 5% toetuse mahust ja kuni 25 000 eurot.

5.4.    Projekti alguseks loetakse toetuse andmise otsuse kuupäev.

5.5.    Haigekassa ei kata kulusid, mis on tehtud enne toetuse andmise otsust.

Taotluse menetlemine

Taotluse menetlemine

6.1.    Menetletakse vaid veebilehe või dokumendivahenduskihi kaudu esitatud taotlusi.

6.2.    Taotluse menetlemine koosneb järgmistest sammudest:

·              Taotluse registreerimine

·              Taotluse, taotleja ja partnerite nõuetele vastavuse hindamine

·              Nõuetele vastavate taotluse hindamine

·              Toetuse andmise otsuse tegemine

6.3.    Taotluse menetlemise aeg on 40 tööpäeva taotluse esitamise kuupäevast.

6.4.    Haigekassa võib menetlemise aega pikendada kuni 10 tööpäeva, millest taotlejat teavitatakse.

6.5.    Menetlemise käigus võidakse taotlejalt paluda taotluse selgitamist või täiendamist.

·              Puuduste kõrvaldamiseks antakse kuni 10 tööpäeva

·              Puuduste kõrvaldamise aja võrra pikeneb taotluse menetlemise aeg

6.6.    Taotlus jäetakse rahuldamata seda sisuliselt hindamata, kui taotleja ei ole tähtaja jooksul puuduseid kõrvaldanud.

6.7.    Taotlejale saadetakse teateid taotluses toodud projektijuhi e-posti aadressil.

7.1.    Taotluse hindamiseks peavad taotlus, taotleja ja partnerid vastama nõuetele.

7.2.    Vastavaks hinnatakse taotlus, kus:

·              Taotlus on esitatud nõutud vormidel

·              Taotlemisel esitatud kõik nõutavad dokumendid

·              Taotlus on saanud positiivse eelhinnangu

·              Taotleja on kõrvaldanud näidatud puudused

7.3.    Taotlus jäetakse rahuldamata seda sisuliselt hindamata, kui taotlus, taotleja või partner tunnistatakse nõuetele mittevastavaks.

Taotluse hindamine

8.1.    Taotluse hindamise korraldab haigekassa.

8.2.    Taotlust hindavad vähemalt kaks eksperti.

·              Eksperdid ei ole seotud taotluse, taotleja või partneritega

·              Vähemalt üks ekspert on haigekassa väline

·              Eksperdid hindavad taotlust individuaalselt

·              Ekspertide isikud on konfidentsiaalsed

8.3.    Hinnatud taotlused esitatakse haigekassa innovatsioonikomisjonile.

8.4.    Innovatsioonikomisjon teeb haigekassa juhatusele toetuse andmise osas ettepaneku.

·              Innovatsioonikomisjon lähtub eksperthinnangutest, hindamiskriteeriumitest ja arendusprojektide toetamise eelarvest

8.5.    Idee- või projektikonkursside hindamiseks võib moodustada hindamiskomisjoni, kes teeb projektidele toetuseandmise ettepaneku otse haigekassa juhatusele.

KriteeriumHindamise alus
Mõju tervisesüsteemile
 • Seos tervisesüsteemi ja valdkonna strateegiatega ning teiste arendustegevustega
 • Projekti mõju tervisesüsteemi inimkesksuse suurendamisele
 • Projekti mõju tervisetulemite paranemisele
 • Projekti mõju inimeste enda tervise hoidmisele ja haiguste ennetamisele
 • Projekti mõju raviteekondade terviklikkuse parandamisele
 • Projekti mõju teenuste kättesaadavuse parandamisele
Lahenduse asjakohasus, uudsus ja eelised alternatiivsete lahenduste ees
 • Lahenduse asjakohasus probleemi lahendamisel
 • Lahenduse uuenduslikkus
 • Lahenduses kasutatava tehnoloogilise lahenduse valmisoleku tase (technology readiness level)
 • Alternatiivsed lahendused ja arendatava lahenduse eelised
 • Lahenduse tõenduspõhisus ja/või teiste riikide rakendamiskogemus
Projektiplaani kvaliteet
 • Tegevus- ja ajakava
 • Eelarve ja  omafinantseerimine
 • Projekti tulemusmõõdikud ja nende mõõtmine
 • Andmekaitse korraldus ja eetikakomitee seisukoht
 • Riskianalüüs
Projekti teostamise võimekus
 • Kaasatud osapoolte arv ja asjakohasus
 • Taotleja ja partnerite organisatsiooniline võimekus
 • Projekti juhtimise korraldus
 • Projektijuhi kompetentsid
 • Tuumikmeeskonna kompetentsid
Projekti jätkusuutlikkus ja eskaleeritavus
 • Lahenduse jätkusuutlikkuse tagamine taotleja ja partnerite poolt
 • Lahenduse eskaleeritavuse võimalused valdkonna ja/või tervisesüsteemi ja/või riikide üleselt

 

8.7.    HINDAMISSKAALA

•    Taotlusi hinnatakse 5-palli süsteemis.

•    Toetusele kvalifitseerumiseks peab iga kriteeriumi hinne olema vähemalt 2 punkti ja koondhinne vähemalt 3 punkti.

hindamisskaala

 

Toetuse andmise otsus

9.    TOETUSE ANDMISE OTSUSE TEGEMINE

9.1.    Taotluse osas otsuse teeb haigekassa juhatus ja otsus saab olla üks järgnevatest:

·              Taotluse rahuldamine

·              Taotluse osaline rahuldamine

·              Taotluse rahuldamata jätmine

9.2.    Haigekassa võib nii taotluse rahuldamise kui osalise rahuldamise otsusega seada projekti elluviimisele täiendavaid tingimusi.

9.3.    Juhatuse otsusega määratakse arendusprojektis innovatsioonipartnerid.

·              Innovatsioonipartner on tervishoiuteenuse osutaja, kellel on õigus arendusprojektis loodud teenuseid pakkuda.

9.4.    Taotluse osalisel rahuldamisel võidakse vähendada taotletud toetuse mahtu.

9.5.    Osaline rahuldamine otsustatakse järgmistel juhtudel:

·              Toetust taotletakse osaliselt tegevuste või kulude katteks, mis ei ole projekti eesmärkide või tulemuste seisukohast põhjendatud

·              Projekti omafinantseering ei ole nõutud mahus

·              Projekti eesmärgid on saavutatavad taotluses toodust väiksema eelarvega

·              Taotletava toetuse maht ületab tervisesüsteemi arendusprojektide toetamise eelarve vaba jääki

9.6.    Kui taotleja osalise rahuldamise otsusega või täiendavate tingimustega ei nõustu, tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

9.7.    Taotluse rahuldamata jätmise otsus tehakse ka juhul kui:

·              Selgub, et taotluses on esitatud valeandmeid

·              Esinevad asjaolud, mille tõttu ei saa taotlust rahuldada

9.8.    Haigekassa võib taotluse rahuldamise otsuse alusel sõlmida toetuse kasutamist reguleeriva lepingu.

9.9.    Kui taotlejast tulenevatel põhjustel ei sõlmita toetuse kasutamise lepingut 20 tööpäeva jooksul, tunnistatakse taotluse rahuldamise otsus kehtetuks.

Projekti aruandlus

10.    ARUANNE ESITAMISE TINGIMUSED

10.1.    Taotleja esitab haigekassale aruandeid projekti edenemise, eelarve kasutamise ja projekti tulemuste kohta.

10.2.    Aruannete esitamise periood ja tähtajad sätestatakse toetuse andmise otsuses.

10.3.    Aruanded esitatakse aruandevormidel (Projekti vahearuande vorm, Lisa 4 ja Arendusprojekti lõpparuande vorm, Lisa 5).

10.4.    Aruanded peavad olema digiallkirjastatud taotleja ja partnerite poolt.

10.5.    Aruanne esitatakse läbi haigekassa veebilehe või dokumendivahetuskihi (DHX).

10.6.    Aruande puuduste korral võib haigekassa anda toetuse saajale nende kõrvaldamiseks lisatähtaja.

10.7.    Aruanded kiidab heaks haigekassa juhatus.

10.8.    Haigekassal on õigus küsida toetuse saajalt projektiga seotud andmeid ja dokumente igal ajal projekti elluviimise jooksul ja kuni 3 aasta jooksul pärast projekti lõpparuande kinnitamist.

10.9.    Toetuse saaja peab projektiga seotud kulud, s.h omaosalus, raamatupidamises eristama ning võimaldama haigekassal kulude sihipärasust kontrollida.

10.10.                    Haigekassa võib toetuse kasutamise sihipärasuse kontrollimiseks kaasa kolmandaid isikuid (näiteks audiitorettevõtjat).

Toetuse väljamaksmine

11.1.    Toetuse väljamaksmise alus on heaks kiidetud projekti aruanne.

11.2.    Toetus makstakse välja tehtud tegevuste ja kulude põhjal vastavalt aruande perioodidele.

11.3.    Toetuse ettemaksu üldjuhul ei tehta.

11.4.    Pärast aruande heakskiitmist esitab toetuse saaja haigekassale arve.

11.5.    Arve esitatakse ilma käibemaksuta.

12.1.    Toetuse kasutamise tingimuste olulisel rikkumisel on haigekassal õigus toetuse maksmisest keelduda.

12.2.    Esmalt antakse taotlejale tähtaeg tuvastatud rikkumise või puuduse kõrvaldamiseks.

12.3.    Haigekassa lõpetab toetuse väljamaksmise, kui:

·              Taotleja ei lõpeta rikkumist või ei kõrvalda puuduseid tähtajaks

·              Rikkumist hinnatakse piisavalt tõsiseks, et mitte anda puuduste kõrvaldamiseks tähtaega

·              Rikkumise tõttu kaob haigekassal huvi projekti toetamiseks

12.4.    Muuhulgas loetakse oluliseks rikkumiseks juhtumeid, kus:

·              Taotleja on taotluses või projekti elluviimise jooksul esitanud valeandmeid

·              Taotleja ei ole täitnud seadusest tulenevaid nõudeid (näiteks riigihanke korraldamine taotleja, s.h. tema partneri püsiv või korduv maksuvõlg)

·              Ilmnenud on asjaolud mis annavad alust arvata, et taotleja ei suuda ettenähtud ajaks ja mahus projekti ellu viia

·              Arendusprojekti eesmärkide ei täideta

13.1.    Haigekassal on õigus makstud toetus osaliselt või täielikult tagasi nõuda juhul, kui:

·              Tuvastatakse taotleja tegevuses rikkumine, mille tulemusel ei ole kinni peetud õigusaktides sätestatud tingimustest

·              Toetust ei ole kasutud sihipäraselt

·              Taotluse esitamisel või projekti elluviimisel on esitatud valeandmeid

·              Taotleja rikkumise tõttu kaob haigekassal huvi projekti jätkamise vastu

·              Taotleja, s.h tema partneri, tegevuse või tegevusetuse tõttu on haigekassale tekkinud kahju (nii rahaline kui mainekahju)

13.2.    Toetust võib tagasi nõuda 3 aastat pärast projekti lõpparuande heakskiitmist.

13.3.    Taotlejal on põhjendatud juhtudel võimalik taotleda toetuse tagasimaksmise ajatamist (näiteks kui kogu summa korraga maksmine seab toetuse saaja olulisel määral makseraskustesse).