TOETUSE ANDMISE EESMÄRK 

Arendusprojektide toetamisega soovime soodustada tulevikku vaatavate ja uuenduslikke teenusmudelite loomist, mis:

 • Suurendavad tervisesüsteemi inimkesksust
 • Parandavad tervisetulemeid
 • Toetavad inimest tervise hoidmisel ja haiguste ennetamisel
 • Parandavad raviteekondade terviklikkust
 • Tagavad teenuse kvaliteedi ja kättesaadavuse piiratud ressursside tingimustes

 

Toetatavate projektide puhul on oluline nii mõju tervisesüsteemile, kui ka lähtumine riiklikest strateegilistest eesmärkidest ja arengukavades kirjeldatud arengusuundadest.

 

Toetatatakse ka teadustöö projekte , mis täidavad toetuse andmise eesmärke ja ambitsioone ning mille:

 • Vajadus tekkis mõne muu Haigekassa poolt rahastatud projekti tulemusel
 • Vajadus tekkis riiklikult rahastatud strateegilise projekti tulemusel
 • Tulemus on oluline sisend mõnele muule Haigekassa või riiklikult olulisele projektile

 

KES SAAVAD TAOTLUST ESITADA?

Toetust saab taotleda koostööprojektidele, kus lisaks taotlejale on projektis veel vähemalt kaks partnerit. 

 

TAOTLEJA SAAB OLLA

 • Tervishoiuteenuse osutaja
 • Tervishoiuteenuste osutajate ühendus
 • Tervisevaldkonna erialaselts
 • Patsiendiühendus

Teadustöö projektide puhul saab taotleja olla ka:

 • Haridusasutus
 • Teadusasutus

PARTNER SAAB OLLA

 • Tervishoiuteenuse osutaja
 • Tervishoiuteenuste osutajate ühendus
 • Erialaselts
 • Patsiendiühendus
 • Teadusasutus
 • Haridusasutus
 • Tervisetehnoloogia ettevõte

TAOTLEMISE TEEKOND

Toetuse saamiseks on vajalik edukalt läbida kogu taotlemise teekond.

Kõik taotluse esitamise, toetuse saamise, projekti elluviimise ja aruandluse tingimused on toodud „Tervisesüsteemi arendusprojektide toetamise korras“.

Toetuse taotlemise teekond koosneb järgmistest sammudest:

 

Toetuse teekond koosneb järgmistest sammudest

 • Taotleja defineerib probleemi või arendusvajaduse, mida soovitakse Haigekassa toetusega lahendada.
 • Taotleja hangib tulevastelt projektipartneritelt esialgse nõusoleku projektis osalemiseks.
 • Taotleja täidab projektiideevormi.
 • Taotleja esitab täidetud projektiidee vormi Haigekassale eelnõustamiseks.
 • Idee esitatakse eelnõustamiseks läbi veebivormi.
 • Eelnõustamise käigus hinnatakse projekti vastavust toetuse andmise eesmärkidele ja ambitsioonidele.
 • Teadmiseks, positiivne eelhinnang ei garanteeri positiivset toetuse andmise otsust.
 • Projektiidee etapis toetusraha ei jagata!
 • Taotluse hindamiseks peavad taotlus, taotleja ja partnerid vastama tingimustele.
 • Taotluse menetlemise aeg on kuni 40 päeva.
 • Hinnanutud taotlused esitatakse innovatsioonikomisjonile.
 • Toetuse andmise otsuse teeb Haigekassa juhatus.
 • Otsuse tegemisel võidakse toetuse andmisel seada projekti elluviimisele täiendavaid tingimusi.
 • Täiendavate tingimustega mitte nõustumisel projekti ei toetata.
 • Taotleja viib projekti ellu vastavalt koostatud projektiplaaniline ning Haigekassa juhatuse otsuses toodud tingimustele.
 • Projekti progressist  ja lõpptulemusest esitatakse Haigekassale sellekohaseid aruanded.