Nimistuga alustamine ja lõpetamine

Perearstikonkursid

Haigekassa viib läbi avalikke perearstikonkursse:
 1.   Nimistu moodustamise õiguse andmiseks.
 2.   Vabanenud nimistule üldarstiabi osutamise korraldamiseks.

Alates  01.07.2022 viib Eesti Haigekassa läbi avalikke perearstikonkursse.  

Hetkel käimasolevad perearstikonkursid: 

 

Kandideerimise tähtaeg 10.07.2022

Kandideerimise tähtaeg 10.07.2022

Kandideerimise tähtaeg 10.07.2022

Kandideerimise tähtaeg 10.07.2022

Kandideerimise tähtaeg 10.07.2022

Kandideerimise tähtaeg 10.07.2022

Kandideerimise tähtaeg 10.07.2022

Kandideerimise tähtaeg 10.07.2022

Kandideerimise tähtaeg 10.07.2022

Perearstikonkursi läbiviimise kord on kehtestatud sotsiaalministri määrusega nr 112 "Avaliku konkursi kord perearsti nimistu moodustamise õiguse andmiseks".

PEREARSTILE ESITATAVAD NÕUDED

Perearstile esitatav põhinõue on perearsti kvalifikatsiooni omamine.
Haigekassal on õigus esitada nimistu moodustamise õigust taotlevale perearstile (kandidaadile) täiendavaid nõudeid perearsti tegevuskohast ja teeninduspiirkonna eripärast tulenevalt.

KONKURSITEADE JA DOKUMENTIDE ESITAMINE

Konkursiteade avaldatakse vähemalt ühes üleriigilise levikuga ajalehes kuu enne dokumentide esitamise tähtaega.
Konkursist võtavad osa need kandidaadid, kelle avaldus koos nõutavate dokumentidega on laekunud Haigekassale teates märgitud tähtpäevaks.

KONKURSI LÄBIVIIMINE

Konkurss viiakse läbi kolmes voorus. Need on dokumendivoor, vestlusvoor ja hindamisvoor. Muutub konkursside läbiviimise kord ja vorm, kus pöörame rohkem tähelepanu kandideerija laiemale profiilile (suhtlemisoskus, meeskonna juhtimine, isiklik professionaalne areng, eesmärgistatud juhtimine, perearstiabi pädevus).

TÄHTAJAD

Komisjoni koosoleku kutsub komisjoni esimees kokku kümne tööpäeva jooksul avalduste esitamise tähtajast arvates.

Komisjoni koosolekul:

 1. kehtestatakse kandidaatide hindamise kriteeriumid;
 2. kuulatakse ära komisjoni esimehe ülevaade saabunud avaldustest;
 3. otsustatakse kandidaatide esitatud dokumentide alusel nende kandidaatide konkursi vestlusvoorule lubamine ning vajaduse korral täiendava tähtaja andmine puuduvate dokumentide esitamiseks;
 4. määratakse kindlaks kandidaatide vestlusele kutsumise järjekord ja ajakava.

Vestlusvooru lubatud kandidaate teavitatakse vestlusvooru toimumise ajast ja kohast vähemalt viis tööpäeva ette.
Vestlusvoorule järgneb hindamisvoor, milles hinnatakse kandidaadi sobivust dokumendi- ja vestlusvooru tulemuste põhjal.  

NIMISTU KINNITAMINE

Haigekassa kinnitab konkursi võitjale perearsti nimistu.

 

Maarika Liivamäe
Maarika Liivamäe
Peaspetsialist
Partnersuhtluse osakond
maarika.liivamae [at] haigekassa.ee
53489251

 

Perearstide järjepidevuse tagamise ehk inkubatsiooniprogramm

Programmi tutvustus

Inkubatsiooniprogramm on perearstiteenuse järjepidevuse tagamise toetusmeede, mis ühendab nimistuta perearsti nimistust loobuva perearstiga.  Nii võimaldab nimistu sujuvat järkjärgulist üleandmist. Programmi näol tekib nimistut üle andval perearstil ja nimistuga tutvuda soovival perearstil hea võimalus koos töötada.

Programmi sõnastus TTL-is: „Lisatasu ühes kuus üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omavale tervishoiuteenuse osutajale, v.a. Tallinn ja Tartus, kes perearstiteenuse järjepidevuse tagamiseks võtab nimistu üleandmise eesmärgil tööle peremeditsiini residendi või nimistuta perearsti.“

Tasustatakse koodiga 3052. Tasu makstakse 3236,89 eurot kuus. Koodiga 3052 tähistatud lisatasu makstakse ühele üldarstiabi rahastamise lepingut omavale tervishoiuteenuse osutajale kuni 12 kuud ühe nimistu kohta.

Programmis osalemise eelised

Nimistust loobuv perearst:

 • lisatasu 3236,89 eurot kuus, et kaasata töösse nimistuga tutvuv perearst;
 • saab nimistu turvaliselt üle anda;
 • nimistu patsiendid saavad varakult teada perearsti loobumise soovist;
 • nimistu patsiendid saavad võimaliku uue perearstiga tutvuda ja harjuda;
 • saab vähendada järkjärgult töökoormust;
 • järjepidev arstiabi ei katke;
 • võimalus on soovi korral jätkata oma nimistul abiarstina;

Nimistuga tutvuv perearst saab:

 • programmis osalemise tasu;
 • tutvuda nimistu patsientidega;
 • tutvuda nimistuga töötava meeskonnaga;
 • tutvuda tervishoiuteenuse osutaja korraldusliku poolega;
 • alustada ettevõtlusega järkjärgult, saades tuge eelmise perearsti poolt;
 • töötava perearsti kõrvalt kogemuse ja kindluse iseseisvalt alustada;
 • inkubatsiooniprogrammis osalemise eest olulise eelise nimistu konkursi tulemuses;
 • võimaluse kaasata nimistust loobuv perearst abiarstiks;

Programmis osalemiseks vajalikud tegevused

Kui inkubatsioonipaar on olemas, siis on edasised sammud alljärgnevad:

 • Lisatasu saamiseks esitab tervishoiuteenuse osutaja Haigekassa kodulehelt kättesaadaval vormil taotluse. Taotlus kannab nimetust “Taotlus peremeditsiini järjepidevuse tagamiseks“.

Taotluse vorm

 • Taotlus tuleb esitada hiljemalt lisatasu saamise kuule eelneva kuu 10. kuupäevaks. Kui muutuvad taotluse punktis 3 toodud peremeditsiini residendi või nimistuta perearsti andmed, tuleb Haigekassale esitada uus taotlus.
 • Lisatasu saamise eelduseks on nimistust loobuva perearsti esitatud avaldus Terviseametisse nimistust loobumise kohta. Taotluses nimetatud perioodil (kuid mitte rohkem kui 12 kuud) kajastub koodiga 3052 lisatasu lisa 1 punkti 6.6. kohaselt koostataval igakuisel koondarvel.
 • Kood 3052 – 3236,89 eurot kuus. Koodiga 3052 tähistatud lisatasu makstakse ühele üldarstiabi rahastamise lepingut omavale tervishoiuteenuse osutajale kuni 12 kuud ühe nimistu kohta.

Kuidas leida programmiks paariline?

Kui teine paariline programmis osalemiseks puudub, siis saan toetada Teie soovi ja reklaamida üleskutset TÜ Peremeditsiini õppetooli viimase aasta residentide seas. Kokkuleppel on võimalik edastada Teie soov NOPE listi kaudu noortele perearstidele. Loodetavasti õnnestub meil sobiv huviline ja nimistuga jätkaja leida.

Nimistust loobumise avaldus esitatakse minimaalselt 6-kuud enne töö lõpetamist. Kui inkubatsiooniprogrammi huviline ilmub varem, saab avaldust esitada ka 12 kuud ette, et kasutada ära võimalus osaleda inkubatsiooniprogrammis kuni 12 kuud.

Kui inkubatsiooniprogramm on just Teie jaoks, siis palun pöörduge kas kirjalikult või helistades:

 

Maarika Liivamäe
Maarika Liivamäe
Peaspetsialist
Partnersuhtluse osakond
maarika.liivamae [at] haigekassa.ee
53489251

Vabanevad nimistud

NIMISTU VABANEB

NIMISTU NUMBER

MAAKOND

PEREARSTI TEENINDUSPIIRKOND

NIMISTU PEREARST

TEENUSE OSUTAJA

01.08.2022

N0593

Põlvamaa

Põlva vald

Ljubov Kurusk

Ljubov Kurusk OÜ

01.09.2022

N0308

Harjumaa

Keila linn, Lääne-Harju vald, Saue vald

Tiina Kolesnik

Keila Perearstikeskuse OÜ

01.09.2022

N0496

Ida-Virumaa

Sillamäe linn, Narva-Jõesuu linn

Valentina Ufimtseva

Sillamäe Kajakaarstu Abikeskus OÜ

01.10.2022

N0617

Raplamaa

Rapla vald

Maarika Kull

Rapla Perearstikeskus OÜ

01.10.2022

N0553

Ida-Virumaa

Jõhvi vald

Aleksandra Altement

Perearst Altement OÜ

01.10.2022

N0773

Viljandimaa

Viljandi linn; Viljandi vald

Rita Sarapuu

Vardja & Sarapuu OÜ

01.11.2022

N0604

Raplamaa

Kehtna vald

Eerika Pukspuu

Perearst Eerika Pukspuu OÜ

01.01.2023

N0163

Harjumaa

Tallinna linn

Nadežda Karjagina

Nadežda Karjagina

01.05.2023

N0048

Harjumaa

Tallinna linn

Katrin Suurvarik

Ranna Perearstikeskus OÜ

Nimistuga lõpetamine

Juhend teenuse osutamisega lõpetavale perearstile

Kui soovite loobuda nimistuga töötamisest, palun esitage alates 01.07.2022 Eesti Haigekassale nimistust loobumise taotlus.

Nimetatud taotlus tuleks esitada esimesel võimalusel, kuid hiljemalt kuus kuud enne nimistuga perearstina töötamisest loobumist.

Kui väljaspool Tartut või Tallinna asuval perearstil on nimistu juures tööl peremeditsiini resident või nimistuta perearst, kes sooviks edaspidi ise nimistuga edasi töötada on võimalik taotleda haigekassast lisarahastust (vt. inkubatsiooniprogramm). Selleks on hinnakirjas teenus koodiga 3052. Koodiga 3052 tähistatud lisatasu makstakse ühele üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omavale tervishoiuteenuse osutajale kuni 12 kuud ühe nimistu kohta. Lisarahastuse saamiseks tuleb haigekassale esitada „Taotlus peremeditsiini järjepidevuse tagamiseks“. Taotluse leiate aadressilt https://www.haigekassa.ee/partnerile/raviasutusele/perearstile/juhendid-taotlused -> alajaotus Taotlused.

Nimistuga tegevuse lõpetamise viimasel päeval tuleb lõpetada ja ära esitada kõik raviarved. Samuti tuleb lõpetada viimase päevaga töövõimetuslehed. Töövõimetuslehe jätkumisel väljastab patsiendi uus perearst järgnevast päevast järglehe.

Kui perearstil on nimistu seos 31.12 seisuga ja ta on saavutab tulemuse perearsti kvaliteedisüsteemis, makstakse tulemustasu tervishoiuteenuse osutajale kelle kaudu perearst 31.12 seisuga teenust osutas. Seega kui perearst tegutses läbi oma juriidilise isiku, mille tegevus ei jätku on oluline, et juriidilise isiku arvelduskonto oleks avatud väljamakse tegemise ajal. Nimistut puudutavate dokumentide üleandmine tegevusega lõpetamisel on reguleeritud määrusega „Perearsti nimistut puudutavate dokumentide üleandmise kord“ https://www.riigiteataja.ee/akt/121032017014?leiaKehtiv