Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

E-konsultatsioon

E-konsultatsioon tervise infosüsteemi vahendusel

Inimestele õigeaegse ja kvaliteetse arstiabi ja nõuannete pakkumisel on väga oluline perearstide koostöö eriarstidega. Koostöö tõhustamise eesmärgil loodi 2013.aastal perearstidele võimalus tervise infosüsteemi kaudu konsulteerida eriarstidega oma patsiendi diagnoosi täpsustamiseks ning ravi määramiseks. E-konsultatsioon parandab perearstilt eriarstile liikuva info kvaliteeti ning säästab ka patsientide aega, sest enam ei pea alati ise eriarstile pöörduma – eriarstiga konsulteerib perearst elektroonselt ning kogu ravi toimub perearsti koordineerimisel. Samas kui e-konsultatsiooni käigus otsustab eriarst, et patsient vajab siiski eriarsti abi või täiendavaid uuringuid, on konsulteerinud raviasutusel võimalik patsient vastuvõtule kutsuda.

2013. aastal alustas haigekassa e-konsultatsiooni teenuse rahastamist uroloogia ning endokrinoloogia erialadel. 2014. aastaks lepiti kokku saatekirja ja vastuse nõuded ning alustati e-konsultatsioonide rahastamist kopsuhaiguste, reumatoloogia ja kõrva-nina-kurguhaiguste erialal ning 2015. aastal pediaatrias, neuroloogias ja hematoloogias. Alates 2016. aastast lisandus e-konsultatsiooni teenus kardioloogia, gastroenteroloogia, ortopeedia, onkoloogia ja allergoloogia-immunoloogia erialal. 2017. aastaks lepiti kokku saatekirja suunamise ja vastuse nõuded ning alustati e-konsultatsioonide rahastamist nefroloogia, sisearsti ja psühhiaatria erialal. 2018. aastaks lepiti kokku saatekirja suunamise ja vastuse nõuded ning alustati e-konsultatsioonide rahastamist günekoloogia erialal. 2019. aastal laiendati konsultatsiooni neljale erialale – taastusravi, naha- ja suguhaigused, veresoontekirurgia ning valuravi. Haigekassa jätkab koostöös erialaseltsidega ka 2020.aastal e-konsultatsiooni erialade loendisse uute erialade lisamist.

Patsient näeb e-konsultatsiooniga seonduvat infot patsiendiportaalis: teenusele suunamise saatekirju „Kehtivad saatekirjad“ ja vastuseid „Saatekirjade vastused“ plokis.

E-konsultatsiooni rakendamise tingimused (seisundid, millal teenust rakendatakse, saatekirja ja saatekirja vastuse nõuded) on kokku lepitud koostöös Eesti Perearsti Seltsi ja vastavate erialaseltsidega ning ära toodud sotsiaalministri 19.01.2007 määruses nr 9 "Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt üle võtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ lisades ja avanevad järgmistel linkidel:

 1. allergoloogia-immunoloogia
 2. endokrinoloogia
 3. gastroenteroloogia
 4. hematoloogia
 5. kardiolooogia
 6. neuroloogia
 7. onkoloogia
 8. ortopeedia
 9. otorinolarüngoloogia
 10. pediaatria
 11. pulmonoloogia
 12. reumatoloogia
 13. uroloogia
 14. nefroloogia
 15. psühhiaatria
 16. sisearst
 17. günekoloogia
 18. veresoontekirurgia

 19. valuravi

 20. taastusravi

 21. dermatoveneroloogia

 22. lastepsühhiaatria

 23. androloogia

 24. üldkirurgia

 25. infektsionist

 26. meditsiinigeneetika

 27. neourokirurgia

 28. suu-näo- ja lõualuukirurgia

 29. lastekirurgia

E-saatekirja ja vastuse nõuded patsiendi suunamisel erialade vahelisele e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi vahendusel  

Laste oftalmoloogia pilootprojekti e-konsutatsiooni tingimused

Näiteks võib perearst e-saatekirjaga suunata uroloogi konsultatsioonile patsiendi, kelle urineerimishäired pole allunud medikamentoossele ravile ja endokrinoloogi konsultatsioonile dekompenseeritud diabeediga patsiendi. Alates 01.01.2014. kehtivad nimetatud määruse lisades eriarsti vastusele e-konsultatsiooni ja ravi ülevõtmise puhul erinevad nõuded.

Perearst esitab haigekassale teenuse eest tasumiseks arve, kui teenus on osutatud eelpool nimetatud nõuete kohaselt ning eriarstiabi osutaja on esitanud perearstile osutatud teenuse kohta arve. Haigekassa tasub juhul, kui tervishoiuteenus on osutatud vastavalt eelpool nimetatud määruses kokkulepitud reeglitele (lisades 19-23, 27-29, 31-38, 40, 42–45, 47, 50 ja 52–57 sätestatud nõuded). Eriarsti poolt koostatud nõuetekohane vastus saadetakse tervise infosüsteemi vahendusel perearstile nelja tööpäeva jooksul alates e-konsultatsiooni saatekirja saatmisest. Sama 3039 koodi alusel tasub haigekassa ka eriarsti poolt ravi ülevõtmise eest juhul kui e-konsultatsiooniks saadetud andmetest selgub, et patsient vajab eriarsti vastuvõttu. Eriarstiabi osutaja lepib patsiendiga eriarsti külastuse aja ja märgib selle saatekirja vastusele.  

Teenusega liidestumisel soovitame valida tarkvara, mis võimaldab e-konsultatsiooni teenuse osutamist ja pöörduda selle tootja poole.

Haigla

Kontaktisik

Telefon

E-post

PERH

Annely Karjama

6171540

perearst [at] regionaalhaigla.ee

 TÜKMerje Tikk7319308merje.tikk [at] kliinikum.ee
Tallinna LastehaiglaReet Raukas6977127reet.raukas [at] lastehaigla.ee

ITK

Lea Karik

6067887

perearst [at] itk.ee

LTKH

Anneli Vaalma

6507370

kvaliteet [at] keskhaigla.ee

IVKH

Monyca Sepp

3311103

monyca.sepp [at] ivkh.ee

Pärnu Haigla

Kaja Ressar

4473303

kaja.ressar [at] ph.ee (k)aja.ressar [at] ph.ee

Viljandi HaiglaKadri Kõivumägi5770 4731

kadri.koivumagi [at] vmh.ee

E-konsultatsiooni rakendumise barjäärianalüüs

Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis 2016. aasta aprillis läbi üleriigilise internetiküsitluse Eesti perearstide, eriarstide ja haigla juhatuse liikmete seas. Kvantitatiivuuringu eesmärgiks oli selgitada välja e-konsultatsiooni teenuse kasutamise peamised kitsaskohad perearstiabi, eriarstiabi ning eriarstiabi osutajate administratsiooni (juhatuse) hulgas ning sellest lähtuvalt teha ettepanekuid teenuse arendamiseks ja kasutamise suurendamiseks.

Perearstide ja eriarstide omavahelise koostöö tõhustamiseks loodi 2013. aastal perearstidele võimalus tervise infosüsteemi kaudu konsulteerida eriarstidega patsiendi diagnoosi täpsustamiseks ning ravi määramiseks („e-konsultatsioon tervise infosüsteemi vahendusel“, kood 3039). E-konsultatsiooni käigus otsustab eriarst, kas patsient vajab eriarsti abi ja täiendavaid uuringuid või piisab ravi edaspidisest koordineerimisest perearsti poolt. E-vastuvõtt (varasemalt e-visiit) toimub juhul kui eriarst otsustab e-konsultatsioonile suunatud patsiendi käsitluse üle võtta, määrates patsiendile eriarstile tulemise aja. E-konsultatsioon parandab perearstilt eriarstile liikuva info kvaliteeti ning säästab ka patsiendi aega, kes enam ei pea alati ise eriarstile pöörduma.

Käesolev uuring annab ülevaate järgmistest e-konsultatsiooni kasutamisega seotud teemadest:

 • teadlikkus e-konsultatsioonist ja selle kasutamine;
 • e-konsultatsiooni teenuse mittekasutamise peamised põhjused;
 • e-konsultatsiooni ja selle osutajate info kättesaadavus ja infoallikad;
 • e-konsultatsiooni ja selle rahastamise süsteemi toimimise arusaadavus;
 • tehnilised takistused e-konsultatsiooni rakendamiseks;
 • olemasoleva süsteemi tugevused ja nõrkused;
 • ettepanekud e-konsultatsiooni teenuse arendamiseks.

Uuringu sihtrühmaks olid kõikide erialade arstid (va hambaarstid) ja Vabariigi Valitsuse 02.04.2003 a määruses nr 105 „Haiglavõrgu arengukava“ nimetatud haiglate (edaspidi HVA haiglad) administratsiooni esindajad. Sihtrühma kuulusid nii e-konsultatsiooni kasutavad kui ka mittekasutavad arstid ja HVA haiglate juhatus. HVA haiglate loetellu kuuluvad järgmised haiglad:

 • Piirkondlikud haiglad: SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA Tartu Ülikooli Kliinikum, SA Tallinna Lastehaigla;
 • Keskhaiglad: AS Ida-Tallinna Keskhaigla, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla, SA Ida-Viru Keskhaigla, SA Pärnu Haigla;
 • Üldhaiglad: AS Järvamaa Haigla, Kuressaare Haigla SA, SA Läänemaa Haigla, AS Rakvere Haigla, AS Lõuna-Eesti Haigla, SA Narva Haigla, SA Viljandi Haigla, AS Valga Haigla, SA Hiiumaa Haigla, AS Põlva Haigla, A Rapla Maakonnahaigla;
 • Kohalikud haiglad: SA Jõgeva Haigla.

Uuringuga saab tutvuda siin: E-konsultatsiooni rakendumise barjäärianalüüs 

E-konsultatsiooni kasutamise aruandlus

2019 I poolaastal kasutas e-konsutatsiooni teenust 686 nimistut 375 asutusest, 2018. aasta samal perioodil 634 nimistut 355 asutusest.

E-konsultatsiooni teenuse aktiivsemad kasutajad (raviasutused)

e-konsultatsiooni kasutus

Teenuse osutamise juhend

Käesolev juhis kirjeldab e-konsultatsiooni teenusega seonduvaid tegevusi, mis tagavad perearstile ja eriarstile protsessi korrektse ning õigeaegse järgimise.

Juhendiga saab tutvuda siin:

 

E-konsultatsiooni teenuse KKK

 Mis on e-konsultatsiooni teenus?

E-konsultatsiooni teenuse abil on perearstil võimalik tervise infosüsteemi (TIS) kaudu konsulteerida eriarstidega oma patsiendi diagnoosi täpsustamiseks ning ravi määramiseks. Perearst konsulteerib eriarstiga ja koostab nõuetekohase digisaatekirja e-konsultatsioonile. Perearst saadab saatekirja tervise infosüsteemi kaudu enda valitud e-konsultatsiooni osutajale. Eriarst tutvub saatekirja sisuga, teeb otsuse ja koostab nõuetekohase saatekirjavastuse, mille saadab  infosüsteemi vahendusel perearstile. Vastus peab olema koostatud nelja tööpäeva jooksul alates e-konsultatsiooni saatekirja TIS-i saatmisest. Edaspidine perearsti tegevus sõltub saatekirja vastusest. 

 Mis asutused osutavad e-konsultatsiooni teenust?

Kui perearsti tarkvaras on ressursside värskendamine tehtud, kuvatakse perearstile valitud erialal e-konsultatsiooni pakkuvad tervishoiuteenust osutavad asutused. Selleks peab perearst oma töölaual ressursse uuendama iga tööpäeva alguses.

 Kas valikupartnerid saavad osutada e-konsultatsiooni teenust või mitte?

Teenusega liidestumisel soovitame valida tarkvara, mis võimaldab e-konsultatsiooni teenuse osutamist ja pöörduda selle tootja poole.

 Kui põhjalikult peab olema täidetud/koostatud saatekiri e-konsultatsioonile?

Kui perearst jõudis otsusele, et vastuvõtule saabunud patsient vajab e-konsultatsiooni, peab ta hindama,  kas patsiendi seisund vastab e-konsultatsioonile suunamise tingimustele. Tingimuste  kirjeldused on leitavad siit: „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt üle võtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“

 Lisad 19–23, 27–29, 31–38, 40, 42–45, 47, 50 ja 52–57.

E-konsultatsiooni saatekiri peab olema täidetud piisavalt põhjalikult, et see annaks eriarstile tervikpildi patsiendi tervisemurest. Selgelt tuleks kirjeldada suunamise põhjus ja e-konsultatsiooni küsimise eesmärk. Vältida tuleks asjakohatuid uuringuid jms infot.

 Kui eriarst ei edasta saatekirja vastust kesksüsteemi ja perearstile laekub arve, kus on e-konsultatsiooni teenus peal – kas perearst peab teenuse eest maksma või mitte?

Eesti Haigekassa tasub perearstile AINULT nõuetekohaselt osutatud e-konsultatsiooni ja e-vastuvõtu eest. Kõigil juhtudel peab  eriarst koostama saatekirja vastuse ning edastama selle TIS-i nelja tööpäeva jooksul. Vastuseta e-konsultatsioonide eest tasuma ei pea.

 Kuidas perearst saab teada, et saatekirjale on laekunud vastus?

Täna peab perearst pärima vastuseid ükshaaval patsiendi haigusloo juurest. Kahjuks hetkel puudub automaatne päring, mis tooks töölauale kõik värsked vastused.

 Kas e-konsultatsiooni küsides võib valida lisaks erialale ka eriarsti nime (näiteks dr Maasikas, kardioloog)?

Patsiendi terviseprobleemist lähtuvalt valib perearst soovitud eriala ja teenuse osutaja ASUTUSE, kellelt soovitakse konsultatsiooni saada. Nimeliselt arstile saata ei saa.

 Kas patsiendilt peaks küsima kuhu asutusse sooviks ta tulla vastuvõtule, kui tekib vajadus? Kas perearst peaks enne e-konsultatsiooni küsimist patsiendiga suhtlema?

Kui perearst võtab otsuse vastu, et vajab teisest arvamust eriarstilt, koostab ta saatekirja e-konsultatsioonile. Kui eriarstiabi osutaja omakorda otsustab, et patsient tuleb kutsuda vastuvõtule, võtab ta patsiendiga ise ühendust ja lepib vastuvõtuaja kokku ning broneerib sobiva aja. Perearst peab veenduma, et patsiendi kontaktandmed on õiged, vajadusel täpsustab neid ja informeerib patsienti (vajadusel eestkostjat, pereliikmeid), et temaga võidakse järgneva nelja tööpäeva jooksul eriarsti vastuvõtuaja kokkuleppimiseks ühendust võtta.

 Kuidas rahastatakse e-konsultasiooni teenust?

Eesti Haigekassa rahastab teenust tegevusfondi vahenditest. Eriarstiabi osutaja  esitab e-konsultatsiooni teenuse osutamise kohta arve perearstile. Perearst omakorda esitab  teenuse eest tasumiseks arve EHK-sse.  Eesti Haigekassa tasub nõuetekohaselt osutatud e-konsultatsiooni ja e-vastuvõtu eest.

 Kuhu pöörduda lisaküsimuste tekkimisel?

Täiendatav infot saab nii oma haigekassa poolselt halduril või haigekassa ja tervishoiuteenuse osutaja kodulehelt.

 Kust leiab patsient e-konsultatsiooniga seonduvat informatsiooni?

 Patsient näeb patsiendiportaalis e-konsultatsioonile suunamise saatekirju „Kehtivad saatekirjad“ ja vastuseid „Saatekirjade vastused“ rubriigis.