Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

Kaugvastuvõtud

Eriolukord tõi päevapealt Eesti tervishoidu kaugvastuvõtu, mis võimaldab teha arsti ja patsiendi vahelist vastuvõttu distantsilt. Kaugvastuvõttu saab kasutada kontaktvastuvõtu asemel ehk see on täiendav vastuvõtu teostamise viis. Kaugvastuvõtt on ambulatoorne vastuvõtt, mis toimub vahetu kontaktita, kasutades turvalist info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahendust. Kaugvastuvõtte hakati eriolukorras rahastama, et tõkestada viiruse levikut, vähendada füüsilisi kontakte ja jätkata plaanilist ravi. 13. märtsist kuni 17. juulini olid kaugvastuvõtud võimaldatud läbi Vabariigi Valituse määruse Eriolukorras Eesti Haigekassa kaudu hüvitiste ja teenuste eest maksmise tingimused ja kord.

Tervishoiusüsteemis on jõutud ühisele arusaamisele, et seoses COVID-19 levikuga ei tohiks kaugvastuvõttude rakendumisel jääda pausi. Kuna 2020. aasta suvel on endiselt reaalne oht kriisi tekkimiseks ei tohiks lõpetada kaugvastuvõttude rahastamist kuni 1. septembrini. Haigekassa juhatus tegi 24. juulil haigekassa nõukogule ettepaneku rakendada 1. septembri tervishoiuteenuste loetelus kaugvastuvõtud tagasiulatuvalt 18. juulist. Tagasiulatuva rakendamisega on võimalik teenuseid järjepidevalt edasi osutada.

Alates 18. juulist toimub patsiendi nõusoleku korral eriarsti kaugvastuvõtt eriarsti tagasikutsel, õe kaugvastuvõttude puhul eriarsti (sh perearsti) või ämmaemanda suunamisel (saatekirjata erialadel ka õe tagasikutsel) ning ämmaemanda kaugvastuvõtt eriarsti (sh perearsti) suunamisel või ämmaemanda tagasikutsel. Kuigi raviasutused võivad kaugvastuvõtte osutada ka 18. juulist, siis kaugvastuvõttudega raviarveid saavad ravaisutused esitada haigekassale alates 1. septembrist ehk siis, kui tervishoiuteenuste loetelu on jõustunud.

Tavaolukorras on kaugvastuvõttude eesmärk parandada ravisoostumust, -tulemusi ja kättesaadavust ning vähendada patsientide omaosalust.

Kaugvastuvõtud 1. septembri tervishoiuteenuste loetelus

Tervishoiuteenuse nimetus 

Kood 

Piirhind 
eurodes 

Eriarsti kaugvastuvõtt 

3201 

15,92 

Vaimse tervise õe kaugvastuvõtt 

3207 

22,31 

Psühhiaatri ja õe kaugvastuvõtt aktiivravi perioodis 

3202 

44,28 

Psühhiaatri kaugvastuvõtt aktiivravi perioodis 

3203 

36,43 

Psühhiaatri kaugvastuvõtt toetusravi perioodis 

3204 

20,79 

Õe iseseisev kaugvastuvõtt 

3206 

12,70 

Ämmaemanda kaugvastuvõtt (30 min) 

3208 

15,14 

Ämmaemanda kaugvastuvõtt esmatasandi tervisekeskuses (30 min)

3218

9,42

Psühhiaatri kaugvastuvõtt (alla 19-aastasele isikule) 

3205 

63,02 

Ka erinevaid ekspertkomisjoni ja raviplaani koostamise teenuseid (koodid 3042, 3043, 3101, 3113, 3114,3034,7617, 7626 ja 7627) on võimalik rakendada kaugteenustena

Kaugvastuvõtte rakendatakse järgmistel tingimustel:
 1. võrreldes kontaktvastuvõtuga tervishoiuteenuse kvaliteet säilib või paraneb;
 2. kaugvastuvõtu sobivuse konkreetse patsiendi terviseprobleemi käsitlemisel otsustab vastuvõttu läbiviiv või vastuvõtule suunav tervishoiutöötaja, patsiendi tehnilist valmisolekut hindab tervishoiuteenuse osutaja;
 3. kaugvastuvõtt toimub patsiendi nõusolekul, mis on dokumenteeritud;
 4. kaugvastuvõtt toimub kokkulepitud ajal ja viisil, sünkroonse suhtlusena;
 5. kaugvastuvõtu läbiviimiseks kasutatav info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahendus ja selle kasutamine peab vastama õigusaktides (sh isikuandmete kaitse seadus, isikuandmete kaitse üldmäärus) sätestatud põhimõtetele;
 6. patsiendi isiku tuvastamise eest vastutab tervishoiuteenuse osutaja.
Kaugvastuvõtte ei rakendata  järgmistel juhtudel:
 1. vastuvõtuaja kokku leppimine, muutmine või tühistamine;
 2. saatekirja väljastamisest teatamine;
 3. sõeluuringu negatiivsest tulemusest teatamine;
 4. ravi ümberkorraldamise ja/või nõustamise vajaduseta analüüside ja/või uuringutulemuste teatamine;
 5. ainult korduva ravimiretsepti väljastamisel ravijuhiseid täpsustamata.