Kaugteraapiad

Kaugteraapia on ravi eesmärgiga terviseteenuste pakkumine distantsilt kõneravi, taastusravi ja vaimse tervise valdkondades kasutades turvalist info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahendust. Kaugteraapia edendamise eesmärk on parandada patsientide ligipääsu ravile ja informatsioonile, muutes teraapiateenuse osutamist ning tervishoiu ressursside jagamist efektiivsemaks. Kaugteraapia annab võimaluse pakkuda patsientidele mitmekülgset teenust arvestades nende vajadusi. 

Haigekassa juhatus tegi haigekassa nõukogule ettepaneku rakendada 1. jaanuari 2021 tervishoiuteenuste loetelus kaugteraapiad tagasiulatuvalt 9. novembrist 2020. Kuigi raviasutused võivad kaugteraapiaid osutada juba 9. novembrist, siis kaugteraapiatega raviarveid saavad ravaisutused esitada haigekassale alates 1. jaanuarist 2021 ehk siis, kui tervishoiuteenuste loetelu on jõustunud.

Patsiendi nõusolekul toimuvad kaugfüsioteraapia, kaugtegevusteraapia ja logopeedi kaugvastuvõtt eriarsti (sh perearsti) suunamisel, kui patsient pöördub selle terapeudi teraapiale korduvalt, ning kaugpsühhoteraapia ja kliinilise psühholoogi kaugvastuvõtt eriarsti (sh perearsti) suunamisel, sh esmane teraapia või vastuvõtt.

Kaugteraapiat rakendatakse järgmistel tingimustel:
  1. kaugteraapiat osutatakse kasutades turvalist videolahendust. Kaugpsühhoteraapia ja kliinilise psühholoogi kaugvastuvõttu võib osutada ka telefoni teel, kui patsiendist sõltuvalt ei ole turvalise videolahenduse kasutamine võimalik;
  2. võrreldes kontaktteraapiaga tervishoiuteenuse kvaliteet säilib või paraneb;
  3. kaugfüsioteraapia, kaugtegevusteraapia ja logopeedi kaugvastuvõtu sobivuse konkreetse patsiendi terviseprobleemi käsitlemisel otsustab teenust osutav spetsialist. Kaugpsühhoteraapia ja kliinilise psühholoogi kaugvastuvõtu korral otsustab sobivuse suunav tervishoiutöötaja või teenust osutav kliiniline psühholoog või tervishoiutöötaja;
  4. patsiendi tehnilist valmisolekut hindab tervishoiuteenuse osutaja;
  5. kaugteraapia toimub patsiendi nõusolekul, mis on dokumenteeritud;
  6. kaugteraapia toimub kokkulepitud ajal ja viisil, sünkroonse suhtlusena;
  7. kaugteraapiaks kasutatav info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahendus ja selle kasutamine vastavad õigusaktides (sealhulgas isikuandmete kaitse seadus, isikuandmete kaitse üldmäärus) sätestatud põhimõtetele;
  8. patsiendi isiku tuvastamise eest vastutab tervishoiuteenuse osutaja.
Kaugteraapiat ei rakendata  järgmistel juhtudel:
  1. teraapia-/vastuvõtuaja kokkuleppimine, muutmine või tühistamine;
  2. materjalide edastamine.

Kaugteraapiad 1. jaanuarist 2021 tervishoiuteenuste loetelus

Kaugfüsioteraapia individuaalne (kestus 30 min)

Kaugfüsioteraapia 2-3 haigele samal ajal (kestus 30 min)

Kaugfüsioteraapia grupis (kestus 30 min)

Kaugtegevusteraapia individuaalne (kestus 30 min)

Kaugtegevusteraapia 2-3 haigele samal ajal (kestus 30 min)

Kaugfüsioteraapia individuaalne esmatasandi tervisekeskuses (kestus 30 min)

Kaugfüsioteraapia 2–3 haigele samal ajal esmatasandi tervisekeskuses (kestus 30 min)

Kaugfüsioteraapia grupis esmatasandi tervisekeskuses (kestus 30 min)

Logopeedi kaugvastuvõtt

Kaugpsühhoteraapia seanss ühele haigele

Kaugpsühhoteraapia seanss ühele haigele grupis (grupis kaks kuni kaheksa haiget)

Kaugpsühhoteraapia seanss perele

Kliinilise psühholoogi kaugvastuvõtt eriarsti suunamisel