Endoproteesimise juhtprojekt

Teekond

Ülevaade analüüsiaegsest endoproteesimise teekonnast

Endoproteesimise juhtprojekti ettevalmistamine algas 2021. aasta esimeses pooles, kui teenusdisainerite abiga hakati raviteekonna osapooltega (sh patsientidega) intervjuude käigus tuvastama endoproteesimise raviteekonnal esinevaid probleeme. Paralleelselt intervjuude läbiviimisele analüüsis Tervisekassa endoproteesimise raviteekonda ka raviarvete ja ravidokumentide vaatest.

Raviteekonna analüüsidest ilmnesid järgnevad probleemid:

Järjekorra haldamine. Järjekorda lisatakse erinevatel alustel, jooksvat süsteemset prioriseerimist vastavalt seisundi muutusele ei toimu, puudub selge rollijaotus ja informatsioonivahetus operatsiooniks ettevalmistamisel.

  • Terviseseisundi halvenemine, operatsiooni edasilükkumine, kulude suurenemine, halvem teenuskogemus ja elukvaliteet

Personaalse teekonna planeerimine. Teenuseid ei planeerita ette ja vastavalt inimeste eelistustele ja vajadustele (nt operatsiooni eelne ja järgne taastumine).

  •  Halvem teenuskogemus ja elukvaliteet

Nõustamine ja kaasamine. Nõustamisteenuseid on vähe ning puudub arusaadav ja personaliseeritud informatsioon.

  •  Teadmatus ja ärevus, inimene ei võta vastutust, ebarealistlikud ootused, halvem teenuskogemus ja elukvaliteet

Märtsis toimunud teenusedisaini töötoas visandati osapooltega soovitud raviteekond endoproteesimist vajavale inimesele. Teenusedisaini raportiga saate lähemalt tutvuda siin. Tulenevalt raviteekonnal esinevatest probleemidest ja soovitud teekonnast disainis Tervisekasse endoproteesimise juhtprojekti.

Endoproteesimise juhtprojekti eesmärk on parandada endoproteesimist vajava inimese elukvaliteeti optimaalsete kuludega läbi raviteekonna terviklikkuse ja inimkesksuse parandamise ning tööprotsesside optimeerimise.

Sõnapilv

Sõnapilv endoproteesimise töötoast, mis iseloomustab patsiendi soovitud raviteekonda

Juhtprojekti viiakse ellu viies seotud osas:

endoproteesimise ajakava

Sävelin Siidajuhtprojekt; Savelin.Siida [at] haigekassa.ee 
Liise Eibertervisetulemid; Liise.Eiber [at] haigekassa.ee