Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

Raviarvete saatmine

2020. jaanuarist toimub raviarvete edastamine haigekassasse uue elektroonilise kanali kaudu. Kui varasemalt tuli arvete esitamiseks siseneda Toru infosüsteemi, siis 2020. aasta arvete esitamine toimub reeglina automaatselt läbi partneri kasutuses oleva infosüsteemi (nt Perearst2, Watson, Liisa jne). Väiksemate partnerite puhul on võimalik arvete sisestamine üle veebiteenuse: https://misp2.digilugu.ee/ Raviarved liiguvad mõlemal juhul üle X-tee Haigekassasse tasumiseks.

Uue süsteemi rakendumisega võtab Haigekassa partnerilt vastu raviarve või –arved ja teeb esmased formaadikontrollid enne sisukontrolle. Seejärel toimub automaatkontroll ka lepingu täitmise osas. Kui raviarve läbib edukalt formaadi, sisu ja eelarve kontrollid, siis võetakse raviarve vastu. Kui raviarve ei läbi kontrolle, siis annab süsteem veateate. Formaadi ja sisukontrollid leiab haigekassa kodulehelt.

Olulisemad muudatused võrreldes Toru süsteemiga:

 1. Raviarveid võetakse vastu  sõnumitena XML formaadis X-tee kaudu.
 2. Ühes sõnumis võib edastada nii üht kui mitut arvet. Raviarvele tehakse esmased formaadikontrollid enne sisukontrolle. Vajadusel tagastatakse veateated.
 3. Arveid ei pea enam esitama pakina. Seepärast kaotab tähenduse paki tüübi kood. Selle asemel  esitatakse iga raviarve nn rahastamise allika alusel (vt ka raviarvete elektroonilise edastamise juhend)
 4. Koondarved moodustab Haigekassa perioodiliselt ise (nt kord ööpäevas).
 5. Mitteisikuliste arvete osas (valmisolekutasud, pearaha arved jne) koostab koondarved Haigekassa ning nende osas ei pea partnerid arveid saatma.
 6. Arvete esitamisel kasutatakse lepingu eriala koodi (varasemalt märgiti AV kood).
 7. Lepinguliste koefitsentide kajastamine arvel ei ole enam vajalik.  Uus süsteem arvestab lepingulisi koefitsiente ise.
 8. Ületöö esitamiseks tuleb täita lisaks rahastamise allikale arvel ületöö tunnus.
 9. Arve ridadele lisab teenusepakkuja EMO tunnuse
 10. TVL väljastamisel lisatakse arvele ravijuhu jooksul väljastatud esimese töövõimetuslehe number.
 11. Saatekirja olemasolul lisatakse raviarvele Digiloo saatekirja number (esialgu ei ole see kohustuslik).
 12. Kui täna esitatakse arves ka teenuste summa, mida haigekassa süsteemis ei kasutata ega salvestata, siis uus süsteem arvutab arve edastamisel teenuste maksumuse vastavalt rakendades TTL-i, DRG-d ja partneriga kokku lepitud koefitsiente.
 13. Välismaalase raviarvete korral sisestab teenusepakkuja kindlustust tõendava dokumendi alusel andmed raviarvele. Paberinfo säilitatakse partneri juures.

Uue lahendusega kaasnevad raviarve formaadi muudatused:

 1. Raviarve seeria number – seda välja enam raviarve formaadis ei ole
 2. Töövõimetuslehe osas ei ole enam jah/ei tunnust, vaid tuleb sisestada ravijuhuga seotud esmase tvl-i number
 3. Ravile saabumise ja ravi lõppemise loendid ühildatakse tervise infosüsteemi loenditega. Loendid on leitavad Tehiku lehelt ning raviarvete elektroonilise edastamise juhendist.
 4. Diagnooside osas on valikus tunnused: põhidiagnoos, kaasuv diagnoos ja välispõhjus. Diagnooside arv ei ole uues lahenduses piiratud.
 5. Esmane/korduv põhidiagnoosi tunnuse välja uuel raviarvel formaadil ei ole.
 6. Surma kuupäev – seda välja enam raviarve formaadis ei ole.
 7. Teenuse põhieriala asemel tuleb raviarvel täita lepingu eriala kood. See tagab täpse vastavuse ravi rahastamise lepingus kokkulepituga.
 8. Järgarve korral tuleb arvele märkida ka algse arve number (hk-id).
 9. Lepingu koefitsienti enam arvele märkima ei pea. See tunnus tuleb sõlmitud lepingu pealt ning kasutatakse arve summa a

 

Palun tutvuge ka antud lehel toodud raviarvete elektroonilise edastamise juhendiga. Juhendisse on lahti kirjutatud raviarve edastamise protsess ning juurde lisatud ka MISP kasutusjuhend raviarvete edastamiseks.