Hambaproteesi hüvitised

Andmete edastamise juhised:

Arvete elektroonilise edastamise teenusega liitumine

Hambaproteesi arvete elektrooniliseks edastamiseks haigekassale on kaks võimalust:

 • Kui asutusel pole raviteenuse osutamisega seotud info edastamiseks turvaserverit, siis registreerib raviasutuse B-kaardil olev isik ettevõtte E-tervise SA poolt hallatavas TTO portaalis aadressil https://misp2.digilugu.ee/misp2. Portaali kasutusjuhendi leiate peale ID kaardiga sisse logimist lehe ülemisest paremast nurgast  „abi“-alt.

 • Kui raviasutusel on raviinfo haldamiseks ja edastamiseks oma rakendus ja turvaserver, siis esitab raviasutuse allkirjaõiguslik või volitatud isik Riigi Infosüsteemi Haldussüsteemi (edaspidi) RIHA portaali kaudu taotluse asutuse RIHA-ga liitumiseks. Detailsed juhised taotluse koostamiseks leiab taotluse vormi juurest. Teenuste avamisest või keeldumisest teavitatakse taotlejat 5 tööpäeva jooksul e-kirjaga.

Õigused tuleks taotleda järgmistele teenustele:

 • kirst.proteesi_hyvitis“, - arvete üles laadimine haigekassa infosüsteemi

 • „kirst.telli_arve.v1“ ja - vajalik sisestatud arvete andmete kontrolliks enne koondarve kinnitamist

 • „kirst.kinnita_arve.v1“.-  koondarve mustandi kinnitamine ja esitamine haigekassale

 • „kirst.proteesiravi“ – proteesihüvitise jäägi kontrollimiseks

Arvete edastamisega seotud küsimuste ja probleemide korral palume kirjutada e-posti aadressile info@haigekassa.ee (märkides e-kirja teemaks „proteesihüvitis“) või helistada T, K, N, R 8.00-16.30 ja E 8.30-18.00 telefonil 744 7440.

Enim esitatud küsimusedArvete edastamise teenus

Vastused ja käitumisjuhised enim esitatud küsimuste korral

1. Mida teha, kui ühte arvet on ekslikult edastatud valede andmetega (nt vale summa, vale isik jne)?

Oluline on eristada, kas ekslikult edastatud arve on juba koondarvega kinnitatud või märgati eksimust enne koondarve kinnitamist.

A. Arve tühistamisel enne koondarve kinnitamist palume esitada aadressile info@haigekassa.ee avalduse arve tühistamiseks. Avalduses peab olema kajastatud:

 • arve esitaja registrikood
 • teenuse saaja isikukood
 • arve number
 • arve summa

B. Arve tühistamiseks koondarvesse kaasatud ja kinnitatud dokumendi puhul palume esitada aadressile info@haigekassa.ee kreeditarve.

Teenuseosutaja esitatud kreeditarve peab sisaldama

 • kreeditarve esitaja rekvisiite (asutuse nimi, aadress, registrinumber, pangaandmed)
 • viidet koondarvele, mille kohta kreedit esitatakse
 • selle isiku nime ja isikukoodi, kellele osutatud teenuse kohta kreedit tehakse
 • summa, mille ulatuses kreeditarve koostatakse

2. Kui sageli peaks teenusepakkuja esitama haigekassale koondarveid?

See sõltub eelkõige konkreetse teenusepakkuja arvete mahust. Koondarve esitamisel tuleb jälgida kahte asjaolu:

 1. On soovitatav, et ühe koondarve maht ei ületaks 50 arvet.
 2. Kalendrikuu jooksul koostatud arved peaksid olema edastatud kinnitatud koondarvena haigekassale hiljemalt järgneva kuu 7. kuupäevaks.

3. Mida teha, kui soovite muuta arveldusarve numbrit?

Kui arveldusarve number on puudu või soovite olemasolevat muuta, on seda võimalik teha enne koondarve mustandi kinnitamist.

4. Mida teha isikute esitatud avaldustega?

Hambaraviteenuse osutaja kohustus proteesihüvitise saamiseks vajalikke andmeid elektrooniliselt edastada tuleneb sotsiaalministri määrusest nr 145, täpsemalt §14. Lisaks sätestab määrus ka hambaraviteenuse osutaja kohustuse säilitada talle esitatud avaldusi 3 aastat.

5. Mida teha, kui manuse abil arvete laadimisel tekib ekslik veateade?

X-tees manuse lisamise kaudu arvete üles laadimisel võib tekkida lisaks üles laetud arvete kinnitusele alljärgneva sisuga veateade:

Pilt on eemaldatud.


Kirjeldatud veateade ei mõjuta kuidagi arvete üles laadimist ja palume seda ignoreerida. Sisestatud arveid saate kontrollida ka koondarve mustandi koostamise abil. Palume vältida arve mitmekordset saatmist.

6. Mida teha, kui isik on hüvitist taotlenud teenusepakkuja kaudu, kuid lisaks on esitanud avalduse hüvitise saamiseks ka haigekassale?

Palun saatke taotlus isiku poolt esitatud avalduse üle vaatamiseks haigekassale e-kirja teel info@haigekassa.ee. Lisage taotlusele isiku poolt raviasutusele tehtud avalduse koopia.

Pärast pöördumise menetlemist informeerib haigekassa teenusepakkujat edasistest toimingutest e-posti või telefoni teel.

7. Milline peaks olema hambaravi/hambaproteesi teenuse eest väljastatav kviitung?

Et vältida proteesihüvitise taotlemist nii raviasutuse kaudu kui ka otse haigekassalt, soovitab haigekassa teenusepakkujatel märkida kviitungile selgelt, millise teenuse eest on kviitung väljastatud. Oluline on eristada, kas tegu on proteesiteenusega või hambaraviga.

Lisaks soovitame kviitungil teenusepakkuja kaudu broneeritud proteesihüvitise summa märkida eraldi 0-reana, kus hüvitamisele kuuluv summa on miinusmärgiga või vastavasisulise märkega.

Hüvitisi reguleerivas määruses on hambaraviteenuse eest tasumist tõendava dokumendi sisu nõuded järgmised:

 1. dokumendi number
 2. tervishoiuteenuse osutaja nimi, asukoha aadress ja registri- või isikukood
 3. hambaarsti ees- ja perekonnanimi ning registreerimistõendi number
 4. isiku, kellele hambaraviteenust osutati, ees- ja perekonnanimi
 5. hambaraviteenuse nimetus ja arvnäitajad (kogus, hind, summa)
 6. hambaraviteenuse osutamise kuupäev
 7. dokumendi vormistaja ees- ja perekonnanimi, allkiri ja kuupäev

8. Millised proteesiteenused kuuluvad proteesihüvitise alusel hüvitamisele?

Hüvitamisele kuuluvad kõik hambaproteesi valmistamisega seotud teenused, kaasa arvatud proteesimisalane konsultatsioon, proteeside parandustööd ja järelkontroll.

9. Mida teha ekslikult edastatud proteesiarvete muutmiseks?

Palume tervishoiuteenuste osutajal alati enne arvete esitamist veenduda, et arvel esitatud andmed on õiged ning kooskõlas teenuse osutamise kohta sätestatud tingimustega.

Ekslikult edastatud arvete muutmine toimub ainult tervishoiuteenuse osutaja poolt esitatud kirjaliku taotluse alusel. Digiallkirjastatud taotlused palume saata e-posti teel aadressil info@haigekassa.ee.

Oluline on eristada, kas ekslikult edastatud arve on juba koondarvega kinnitatud või märgati eksimust enne haigekassa poolt koondarveldamist.

 • Arve tühistamisel enne koondarveldamist palume esitada taotluse arve tühistamiseks aadressile info@haigekassa.ee. Taotlus peab sisaldama:

- arve esitaja rekvisiite (asutuse nimi, aadress, registrinumber)

- arve tühistamise põhjus

- kinnitust, et  tervishoiuteenuse osutaja on informeerinud arve tühistamisest klienti

- teenuse saaja isikukood

- arve number

- arve kuupäev

- haigekassa poolt hüvitamisele kuuluv summa

Taotluse vorm esitamiseks haigekassale: taotlus arve tühistamiseks

Juhul kui tühistamise tõttu või arve muutmisel muutub patsiendi poolt tasutud või haigekassa poolt makstav määr, tagab teenuseosutaja arveldamise patsiendiga ja esitab haigekassa poolsel nõudmisel vastavad kuludokumendid.

 • Arve krediteerimiseks haigekassa poolt koondarveldatud andmete puhul palume esitada kreeditarve aadressile info@haigekassa.ee. Kreeditarve peab sisaldama:

- kreeditarve esitaja rekvisiite (asutuse nimi, aadress, registrinumber, pangaandmed)

- arve krediteerimise põhjust

- kreeditarve numbrit
- viidet koondarvele, mille kohta kreedit esitatakse
- inimese nime ja isikukoodi, kellele osutatud teenuse kohta kreedit on koostatud
- summa, mis krediteeritakse (kreedit koostatakse isiku kogu haigekassa poolt hüvitatud summa kohta, osalist krediteerimist ei ole võimalik menetleda)

- kinnitust, et tervishoiuteenuse osutaja on informeerinud arve krediteerimisest klienti

Taotluse vorm esitamiseks haigekassale: taotlus arve krediteerimiseks

Juhul kui kreeditarve tegemisel muutub patsiendi poolt tasutud või haigekassa poolt makstav määr, tagab teenuseosutaja arveldamise patsiendiga ja esitab haigekassa poolsel nõudmisel vastavad kuludokumendid.

Peale haigekassa poolt arve tühistamist/krediteerimist informeerib haigekassa tervishoiuteenuse osutajat uue, korrigeeritud arve saatmise võimalusest.

Selgitus arvete edastamise teenuse kohta

Proteesihüvitise arvete haigekassale esitamiseks loodud teenus koosneb kolmest etapist:

 1. Arvete sisestamine (kirst.proteesi_hyvitis ) – arvete üles laadimine haigekassa infosüsteemi (täpsemalt allpool)
 2. Koondarve mustandi koostamine (kirst.telli_arve) – vajalik sisestatud arvete andmete kontrolliks enne koondarve kinnitamist (täpsemalt allpool)
 3. Koondarve esitamine (kirst.kinnita_arve) – koondarve mustandi kinnitamine ja esitamine haigekassale (täpsemalt allpool)
 4. Proteesihüvitise jäägi kontrollimine (kirst.proteesiravi) – proteesihüvitise jäägi kontrollimiseks

NB! Limiiti saab kontrollida ka haigekassa klienditelefonilt 669 6630.

1. Arvete sisestamine

1.1. Arvete üles laadimise teenus toimib sünkroonselt – info jõuab haigekassa infosüsteemi kohe.

1.2. Arve infot võib edastada kahel viisil.

a. Täites väljad
- isikukood – isiku, kellele teenust osutati, isikukood
- kuupäev – isikule hambaraviteenuse osutamise kuupäev
- number – proteesi arve number
- summa – proteesi arve summa

b. Manustades andmed CSV failiga. Vajalikud tehnilised nõuded leiab IT juhendist.

1.3. Arved, mille kohta veateateid ei tagastata, on edukalt esitatud.

Pärast arve süsteemi salvestamist tekib ekraanile kinnitus salvestatud arvete hulga kohta „x kuludokumendist salvestati x“.

Andmete edastamisel tekkinud vigade korral võite saada järgmised veateated:
- Esitatud kulust hüvitatakse XXX“- Isikul ei ole kogu esitatud summa ulatuses vaba limiiti
- Limiit on juba ära kasutatud – Isikul puudub vaba limiit
- Sisend kirje ei ole korrektne. Palun kontrollige sisendit - dokument on vales valuutas või on mõni kirje element puudu.
- Dokumendi esitajal puudub kindlustatus seisuga (kuupäev) - isikul ei ole teenuse osutamise päeval kehtivat ravikindlustust mistõttu puudub tal õigus proteesihüvitisele
- Isik on noorem kui 0063seisuga (kuupäev) - isik on noorem kui 63 aastane ning ta pole töövõimetuspensionär mistõttu puudub tal õigus proteesihüvitisele
- Aegunud kulutus - sisestatud kuupäev on hilisem kui 3aastat
- Isikul on juba avatud HRH dokument- isikule on avatud teenuse osutamise kuupäevast hilisem limiidiperiood
- Selline dokument on juba esitatud! - dokumendi topelt saatmine

2. Koondarve mustandi koostamine

Koondarve mustand on mõeldud teenusepakkujale juba esitatud arvete sisu ja summade kontrolliks. Koondarve mustand ei jõua haigekassasse enne, kui see on kinnitatud ja esitatud arvena.

2.1. Koondarve mustandit saab koostada kahte tüüpi:
- Jooksval kuul sisestatud arvetest koondarve mustandi koostamine (prh_jk)
- Eelmistel kuudel sisestatud arvetest koondarve mustandi koostamine (prh_ek)

Koondarve mustandi tüübi valikul on oluline lähtuda sellest, millal arved süsteemi sisestasite.

2.2. Kui koondarve mustandi tüübiks on „proteesihüvitis, käesolev kuu“, siis valitakse koondarve mustandisse arveid, mis on sisestatud ajavahemikul jooksva kuu esimesest kuupäevast kuni jooksva kuupäevani.

2.3. Kui koondarve mustandi tüübiks on „proteesihüvitis, eelmised kuud“, siis saab valida koondarve mustandisse arveid, mis on sisestatud ajavahemikul 01.01.1900 kuni eelmise kalendrikuu viimase kuupäevani.

2.4. Koondarve mustandisse võetakse kõik alusdokumendid, mis on sisestatud alates ja kuni kuupäevade vahemikus (kaasa arvatud).

2.5. Koondarve mustandi koostamine õnnestub, kui vastus sisaldab mustandi ID-d (mustandi numbrit).

2.6. Veateated:
- "Koondarvesse ei leitud kirjeid" - kui ei leitud ühtegi kuludokumenti, mille kohta pole koondarvet esitatud.
- "Koondarve koostamisel tekkis tõrge" - kui koondarve koostamisel tekkis tõrge
- "Dokumenti ei liidetud koondarvesse" - milliseid ridu ei salvestatud.

2.7. Koondarve mustandi numbrit ei ole lubatud muuta.

3. Koondarve esitamine

Teenusega kinnitatakse koondarve mustandi õigsust ja koondarve edastatakse haigekassale arveldamiseks.

3.1. Koondarve mustandi kinnitamiseks on vaja täita kõik lahtrid, (osad lahtrid eeltäidetud):
- esitaja arve number
- koondarve mustandi number
- käibemaksukohuslaste registri number (täidetakse vajadusel)
- arveldusarve number, kuhu kinnitatav koondarve välja makstakse
- väljamakseks kasutatava arveldusarve omaniku nimi
- koondarve esitaja aadress

3.2. Andmed kinnitatud koondarvel
- esitaja arve number
- arve vastuvõtja number
- kuupäev
- käibemaksukohuslaste registri number (täidetakse vajadusel)
- arveldusarve number, kuhu koondarve välja makstakse
- arveldusarve omanik
- koondarve esitaja aadress
- arve kinnitanud asutuse nimi
- arve summa, märkuseks „Käibemaksuseaduse §16 lg 1 alusel maksuvaba.“
- arve summa valuuta Koondarve kinnitamiseks kilka nupul „Esita päring“.

3.3. Koondarve mustandit saab kinnitada ainult sama asutus, kes koostas mustandi.

3.4. Aadressiks saab olla ainult Eesti aadress.

3.5. Kliendirakenduses X-tee vastussõnumit koondarvena vormistades tuleb kasutada lisaks ka andmekogu WSDLis operatsiooni kinnita_arve elemendis wsdl:documentation/xtee:notes esitatud infot.

4. Proteesihüvitise jäägi kontroll

Teenuse kaudu  leitakse isiku proteesi limiidi jääk reaalajas.

Limiidi jäägi kontrollimiseks on vaja sisestada isiku isikukood, kelle proteesihüvitise jääki soovitakse.