1. Haigekassas registreeritud, arsti poolt lõpetamata töövõimetuslehe (TVL) andmete muutmine.

1.1. Õiendit ei ole vaja haigekassale saata, kui arst soovib töövõimetuslehe lõpetamisel muuta:

  • hooldatava isikukoodi,
  • diagnoosi,
  • töövabastuse põhjust,
  • töövabastuse perioodi alguse- ja lõpu kuupäeva (TVL lõpu kuupäeva määramist etteulatuvalt reguleerib määrus 114 „Töövõimetuslehe andmekoosseis ja pabervorm ning töövõimetuslehe registreerimise, väljakirjutamise ja haigekassale edastamise tingimused ja kord“)

1.2. Õiend on vaja haigekassale saata, kui arst soovib haigekassas registreeritud lõpetamata TVL-l teha teistsuguseid muudatusi, näiteks:

  • patsient loobub avatud TVL-st,
  • arst on ekslikult avanud järglehe asemel esmase lehe,
  • arst on avanud vale lehe liigi,
  • TVL on väljastatud valele isikule jms põhjused.

TVL tühistamiseks jm paranduste tegemiseks saadab arst haigekassasse vormikohase allkirjastatud „Õiend tervishoiuteenuse osutaja poolt väljastatud töövõimetuslehe andmete parandamiseks“.

 

2. Kõikide muudatuste tegemiseks arsti poolt lõpetatud TVL-l peab arst saatma haigekassasse vormikohase allkirjastatud„Õiend tervishoiuteenuse osutaja poolt väljastatud töövõimetuslehe andmete parandamiseks“.