Nimistuga lõpetamine

Juhend teenuse osutamisega lõpetavale perearstile

Kui soovite loobuda nimistuga töötamisest, palun esitage Terviseametile (alates 01.07.2022 Eesti Haigekassale) nimistust loobumise taotlus.

Nimetatud taotlus tuleks esitada esimesel võimalusel, kuid hiljemalt kuus kuud enne nimistuga perearstina töötamisest loobumist.

Kui väljaspool Tartut või Tallinna asuval perearstil on nimistu juures tööl peremeditsiini resident või nimistuta perearst, kes sooviks edaspidi ise nimistuga edasi töötada on võimalik taotleda haigekassast lisarahastust (vt. inkubatsiooniprogramm). Selleks on hinnakirjas teenus koodiga 3052. Koodiga 3052 tähistatud lisatasu makstakse ühele üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omavale tervishoiuteenuse osutajale kuni 12 kuud ühe nimistu kohta. Lisarahastuse saamiseks tuleb haigekassale esitada „Taotlus peremeditsiini järjepidevuse tagamiseks“. Taotluse leiate aadressilt https://www.haigekassa.ee/partnerile/raviasutusele/perearstile/juhendid-taotlused -> alajaotus Taotlused.

Nimistuga tegevuse lõpetamise viimasel päeval tuleb lõpetada ja ära esitada kõik raviarved. Samuti tuleb lõpetada viimase päevaga töövõimetuslehed. Töövõimetuslehe jätkumisel väljastab patsiendi uus perearst järgnevast päevast järglehe.

Kui perearstil on nimistu seos 31.12 seisuga ja ta on saavutab tulemuse perearsti kvaliteedisüsteemis, makstakse tulemustasu tervishoiuteenuse osutajale kelle kaudu perearst 31.12 seisuga teenust osutas. Seega kui perearst tegutses läbi oma juriidilise isiku, mille tegevus ei jätku on oluline, et juriidilise isiku arvelduskonto oleks avatud väljamakse tegemise ajal. Nimistut puudutavate dokumentide üleandmine tegevusega lõpetamisel on reguleeritud määrusega „Perearsti nimistut puudutavate dokumentide üleandmise kord“ https://www.riigiteataja.ee/akt/121032017014?leiaKehtiv