Nimistuga lõpetamine

Juhend teenuse osutamisega lõpetavale perearstile

Olulisel kohal on pikem vaade nimistu osas. Seoses nimistute halduse ümberkorraldusega palume, et perearst annaks nimistuga lõpetamise soovist teada võimalikult varakult, võimalusel neli kuni viis aastat ette. See annab peremeditsiini residendile või uuele perearstile võimaluse tutvuda nimistuga võimalikult varajases faasis.

Kui soovite loobuda nimistuga töötamisest, palun esitage Eesti Haigekassale nimistust loobumise avaldus.  

Avaldus tuleks esitada esimesel võimalusel, kuid vähemalt kuus kuud enne nimistuga perearstina töötamisest loobumist. 

Kui väljaspool Tartut või Tallinna asuval perearstil on nimistu juures tööl peremeditsiini resident või nimistuta perearst, kes sooviks edaspidi ise nimistuga edasi töötada, on võimalik taotleda haigekassast lisarahastust. Täiendava info leiate Perearstide järjepidevuse tagamise ehk inkubatsiooniprogramm

Kui nimistu uus perearst asub tööle teise tervishoiuteenuse osutaja koosseisus, tuleb nimistuga tegevuse lõpetamise viimasel päeval lõpetada ja ära esitada kõik raviarved ja töövõimetuslehed. Töövõimetuslehe jätkumisel väljastab patsiendi uus perearst järgnevast päevast järglehe. 

Kui perearstil on nimistu seos 31.12 seisuga ja ta on saavutanud tulemuse perearsti kvaliteedisüsteemis, makstakse tulemustasu sellele tervishoiuteenuse osutajale, kelle kaudu perearst 31.12 seisuga teenust osutas. Seega, kui perearst tegutses läbi oma juriidilise isiku, mille tegevus ei jätku, on oluline, et juriidilise isiku arvelduskonto oleks avatud väljamakse tegemise ajal. 

Nimistut puudutavate dokumentide üleandmine tegevusega lõpetamisel on reguleeritud määrusega „Perearsti nimistut puudutavate dokumentide üleandmise kord“ https://www.riigiteataja.ee/akt/121032017014?leiaKehtiv