Arstiabi Euroopas õppijale

Õpilased ja üliõpilased, kes suunduvad kraadiõppesse välismaale, peavad Eestis ravikindlustuse jätkamiseks esitama haigekassale avalduse ja välisriigi õppeasutuses õppimist tõendava arstiabi tudengdokumendi, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:

  1) õppeasutuse nimi;
  2) õppeasutuse aadress;
  3) õppija ees- ja perekonnanimi;
  4) õppija isikukood või sünniaeg;
  5) õppeperioodi kestus;
  6) õppeasutuse esindaja ees- ja perekonnanimi, sidevahendite andmed ning allkiri. 


  Välismaal õppivad õpilased ja üliõpilased, kes omavad ravikindlustust Eestis, saavad vajaminevat arstiabi Euroopa liikmesriikides, majanduspiirkonna riikides ja Šveitsis Euroopa ravikindlustuskaardi alusel.  Ravikindlustus jääb Eestis kehtima olukorras kus õpilane või üliõpilane suundub õpilasvahetuse või üliõpilasvahetuse raames välismaale õppima. Ravikindlustus vormistatakse esitatud dokumendi alusel maksimaalselt 12 kuuks, seega palume meeles pidada, et tõend õppimise kohta tuleb haigekassasse toimetada igal õppeaastal. Kindlustuse taotlemise dokument tuleb saata klienditeenindusbüroosse posti teel, e-posti teel või tuua see ise kohale.

  Eestis ravikindlustusele on õigus: 

  • põhiharidust omandavatel õpilastel
  • üldkeskharidust omandavatel õpilastel
  • kutseõppe tasemeõppes õppivatel õpilastel
  • Eesti alalistest elanikest üliõpilastel 
   • Doktorantidel on õigus ravikindlustusele ainult juhul, kui nad saavad doktoranditoetust. Doktoriranditoetuse saajate ravikindlustuse tagab riik, makstes nende eest sotsiaalmaksu. Doktoranditoetust saavate inimeste ravikindlustus vormistatakse haridus- ja teadusministeeriumi esitatud andmete alusel. 

  Mida teha, kui tekivad ravikindlustusega seotud probleemid või küsimused välismaal õppides?
  Kontrolli oma ravikindlustuse kehtivust riigiportaalist või helistades haigekassa klienditelefonile  +372 669 6630.