Tervishoiuteenuste loetelu ja rahastus

Tervishoiuteenuste loetelus sisalduvad kõik raviteenused, protseduurid, haiglas vajalikud ravimid jm ravikindlustuse paketti kuuluv koos hindade ja tasumise tingimustega. Tervishoiuteenuste loetelus nimetatud teenuse eest tasub Eesti Haigekassa raviasutusele juhul, kui see on ravikindlustatud inimesele osutatud meditsiinilisel näidustusel. 

Teenuste osutamise vahendite, näiteks seadmete, instrumentide jms maksumused muutuvad ning tervishoius kasutatavad metoodikad ja ravikorraldus arenevad. Seetõttu muutuvad ka kulud ja rahastamine peab sellega kaasas käima. Seega tuleb tervishoiuteenuste valikut ning hindu pidevalt uuendada. Enne hindade uuendamise otsust tehakse eelnevalt koostööd erialaspetsialistidega, kaasatakse oma ala eksperte ning tehakse laiapõhjalisi analüüse. Tervishoiuteenuste loetelu uuendatakse koostöös haiglate ja erialaspetsialistidega. Loetelu muutmise kriteeriumid ning nende hindamise tingimuse ja korra on määranud Vabariigi Valitsus.

Tervishoiuteenuste rahastus

Tervishoidu rahastatakse peamiselt riigieelarvest: nii ravikindlustuse eelarve vahenditest Eesti Haigekassa kaudu kui ka otseeraldistena.  Lisaks rahastatakse tervishoidu valla- ja linnaeelarvest, patsientide omaosaluse kaudu (nt visiiditasu eriarsti visiidi puhul) ja teistest allikatest. Kohustuslik ravikindlustus kehtib Eestis alates 1992. aastast. Tervishoiu rahastamist reguleerib ravikindlustuse seadus.

Ravikindlustus on tervishoiukulude katmise süsteem kindlustatud inimese haiguste ennetamise ja ravi, ravimite ja meditsiiniseadmete ostmise rahastamiseks ning ajutise töövõimetuse hüvitiste ja muude hüvitiste maksmiseks.

Kindlustatud inimene (ravikindlustuse seaduses „kindlustatud isik“) on Eesti alaline elanik või tähtajalise elamisloa alusel Eestis elav inimene, kelle eest maksab sotsiaalmaksu tööandja või riik või kes maksab seda ise.  Kindlustatud on ka hulk inimesi, kelle eest ei maksta sotsiaalmaksu, kuid kes on kindlustatud inimesega võrdsustatud. Need on: 

  1. rasedad, kelle raseduse on arst või ämmaemand tuvastanud;
  2. kuni 19-aastased lapsed ja noored;
  3. inimesed, kes saavad Eestis määratud riiklikku pensioni;
  4. kindlustatud inimese ülalpeetav abikaasa, kellel on vanaduspensionieani jäänud kuni viis aastat;
  5. õigusaktide alusel asutatud ja tegutsevas Eesti õppeasutuses või välisriigi samaväärses õppeasutuses põhiharidust omandavad õpilased kuni 21 aasta vanuseni, üldkeskharidust omandavad õpilased kuni 24 aasta vanuseni, kutseõppe tasemeõppes õppivad õpilased ning Eesti alalisest elanikust üliõpilased.

Eesti Haigekassa maksab kindlustatud inimese: