Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

Töötaja ja pereliikmed eri riikides

Eestis elava ja töötava isiku pereliikmed, kes elavad teises EL liikmesriigis

Kui inimene asub elama ja tööle Eestisse (tema sotsiaalmaks hakkab laekuma Eestisse ning ta saab siin töötajana ravikindlustuse), kuid tema ülalpeetavad pereliikmed jäävad elama mõnda teise EL liikmesriiki, kus neil puudub ravikindlustus, siis saab töötaja oma pereliikmete jaoks taotleda Eesti Haigekassast vormi E109/S1.

Et pereliikmed saaksid oma elukohariigis vormi E109/S1 alusel ravikindlustuse, tuleb toimida järgmiselt:

  1. Töötaja esitab Eesti Haigekassale avalduse vormi E109 saamiseks, kuhu ta märgib need pereliikmed, kelle jaoks vormi vaja on.

  2. Pärast kindlustuse ning elukohaandmete kontrollimist edastab haigekassa vormid töötaja pereliikmetele ning viimased peaksid vormid edastama oma koduriigi ravikindlustusasutusele, kus vormid registreeritakse.

  3. Euroopa ravikindlustuskaardi saavad Eesti Haigekassalt vormi E109/S1 saanud pereliikmed Eesti Haigekassast. Euroopa ravikindlustuskaardi alusel saadavate hüvitiste ning kaardi tellimise kohta saate lähemalt lugeda meie kodulehelt

Näidis

  • Pawel, kes on pärit Poolast ja kelle pere jäi sinna elama, asus tööle Eestis ning omab siin ka ravikindlustust. Tema abikaasa, Marta, elab Poolas, kuid ei tööta seal. Juhul kui Pawel töötaks Poolas, oleks Martal õigus seal ravikindlustusele ning sellest tulenevalt on vastavalt Euroopa Liidus kehtivale määrusele 883/2004 Martal õigus saada seal ravikindlustus Euroopa Liidu liikmesriigis töötava isiku ülalpeetava abikaasana. Selleks peab Pawel pöörduma Eesti Haigekassa poole ja taotlema meilt vormi E109/S1. Vorm E109 /S1edastatakse Martale, kes peab sellega pöörduma Poola ravikindlustusasutuse poole, kes registreerib vormi. Kui Marta soovib minna reisima mõnda teise EL liikmesriiki, siis selleks, et tõendada oma õigust saada seal viibimise jooksul vajaminevat arstiabi, peab Marta kaasa võtma Euroopa ravikindlustuskaardi, mille ta saab tellida Eesti Haigekassast.

Teises EL liikmesriigis töötava isiku Eestis elavad pereliikmed

Kui inimene läheb tööle teise EL liikmesriiki (tema sotsiaalmaks hakkab laekuma teise riiki ning ta saab teise EL riigi kindlustuse), kuid tema ülalpeetavad pereliikmed jäävad Eestisse, siis saavad pereliikmed Eesti Haigekassas kindlustuse pärast uue töökohariigi väljastatud vormikohase tõendi registreerimist. Selleks peab töötaja oma töökohariigi pädevalt asutuselt taotlema Eestisse jäänud pereliikmete jaoks vormi E109 või S1, mis tuleb saata registreerimiseks Eesti Haigekassasse. Pärast vormi registreerimist saavad pereliikmed kindlustuskaitse. Eesti Haigekassa saadab pereliikmetele ka sellekohase teate.

Ülalpeetavaks pereliikmeks ravikindlustusseaduse mõistes on järgmised isikud:

  • kindlustatud isiku ülalpeetav abikaasa, kellel on vanaduspensionieani vähem kui 5 aastat

  • kindlustatud isiku ülalpeetav abikaasa, kes kasvatab vähemalt ühte alla 8-aastast last või 8-aastast last kuni I klassi lõpetamiseni või vähemalt kolme alla 16-aastast last ning kelle abikaasa on EL liikmesriigis kindlustatud töötajana.

Euroopa ravikindlustuskaardi saavad vormi E109 või S1 alusel kindlustatud isikud asutuselt, kus töötav isik kindlustatud on. Euroopa ravikindlustuskaardi alusel saadavatest hüvitistest saate lähemalt lugeda meie kodulehelt.

Näidis

Toomas asus tööle Soomes ning omab seal ka ravikindlustust. Tema abikaasa, Maarika, elab Eestis. Maarika ei tööta vaid kasvatab paari 5-aastast last. Sellest tulenevalt on vastavalt Euroopa Liidus kehtivale määrusele 883/2004 Maarikal õigus saada siin ravikindlustus Euroopa Liidu liikmesriigis töötava isiku ülalpeetava abikaasana. Selleks peab Toomas pöörduma Soome pädeva asutuse Kansaneläkelaitose (edaspidi KELA) poole ja taotlema sealt vormi E109 või S1. Vorm E109 või S1 tuleb koos haigekassa kodulehel oleva avaldusega edastada Eesti Haigekassale.

Haigekassa registreerib vormi ning teavitab isikut sellest kirjalikult. Kui Maarika soovib minna reisima mõnda teise EL liikmesriiki, siis selleks, et tõendada oma õigust saada seal viibimise jooksul vajaminevat arstiabi, peab Maarika kaasa võtma Euroopa ravikindlustuskaardi. Selle saab Maarika tellida KELA-st.