Kunstliku viljastamisega seotud ravimite hüvitamine

K: Kuidas muutub 2018. aastast IVF ravimite kompenseerimine?

V:

Alates 2018. aastast ei pea enam eraldi taotlema IVF ravimite hüvitamist. Soodustus arvestatakse ravimi ostmise hetkel apteegis. Kuni 40 aastased (k.a.) naised saavad kehaväliseks viljastamiseks vajalikud ravimid kohe apteegist 100% soodusmääraga. Apteegis tuleb tasuda vaid retseptitasu, mis on alates 1.jaanuarist 2018 2,5 eurot ja soodusravimi maksimumhinda ületav osa juhul kui ravim on kallim kui haigekassa soodustuse nimekirjas. Lisainfot erinevate ravimite ja kehavälise viljastamise kohta tuleb küsida oma raviarstilt.

K: Kes saavad kehavälise viljastamisega seotud ravimite soodustust?

V:

IVF ravimite 100% soodustust saavad kuni 40-aastased (k.a) ravikindlustatud naised, kellel on diagnoos N97.0-N97.9 (naiseinfertiilsus e –viljatus) või Z31.0-Z31.9 (eostumist kaasaaitav käitlus) ning kes vajavad ravimit kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste ettevalmistuseks. 100% soodusmääraga on apteegist kättesaadavad järgnevad toimeained: follitropiin alfa; follitropiin beeta; ganireliks; gosereliin; triptoreliin; tsetroreliks; lutropiin; korifollitropiin; kooriongonadotropiin alfa.

K: Millal on võimalik hüvitise avaldust esitada?

V:

Alates 2018. aastast võtab haigekassa veel vastu patsientide taotlusi kehavälise viljastamisega seotud ravimihüvitise saamiseks, juhul kui selleks vajalik protseduur on teostatud enne 2018 aastat või 2018 alguses, kuid ravimid on 50% soodusmääraga välja ostetud enne 2018 aastat.

Alates 2018. aastast ei pea enam eraldi taotlema IVF ravimite hüvitamist. Soodustus arvestatakse ravimi ostmise hetkel apteegis.

K: Kuidas avaldust esitada, kui sain IVF ravimeid enne 2018. aastat?

V:

Avaldus tuleb esitada haigekassa piirkondlikusse osakonda. Avalduse blanketid on saadaval haigekassa koduleheküljel ja haigekassa piirkondlikes osakondades. Postiteenuseid kasutades peab avalduse edastama tähitud kirjana. Avalduse esitamiseks võib lisaks postiga saatmisele pöörduda otse haigekassa klienditeenindusbüroosse või saata avaldus digitaalselt allkirjastatuna klienditeenindusbüroosse e-posti teel. Pärast iga kehavälise viljastamise ja/või embrüosiirdamise protseduuri tuleb haigekassale esitada uus avaldus.

Väljaostetud soodusravimite eest on võimalik taotleda ka täiendavat ravimihüvitist.

K: Kas hüvitise saamiseks peab esitama täiendavaid dokumente?

V:

Täiendavad dokumendid tuleb esitada vaid siis, kui muutuvad avaldusele kantud andmed.
Kõik kehavälise viljastamise ja/või embrüosiirdamise protseduuridega seotud ravimite ja raviarvete andmed saab haigekassa enda andmebaasist.

K: Milline on hüvitamisele kuuluv summa kui ostsin välja IVF ravimid enne 2018. aastat?

V:

Juhul kui kindlustatu on teinud kehavälise viljastamise ja/või embrüosiirdamise protseduuridega seotud ravimitele kulutusi kuni 639,12 eurot, kuulub hüvitamisele kogu summa. Üle 639,12-euroste ravimikulutuste korral ühe protseduuri kohta hüvitatakse kindlustatule ainult 639,12 eurot.

NB! Ühe retsepti eest on võimalik hüvitist saada vaid ühel korral. Hüvitise arvutamisel ei lähe arvesse soodusretsepti patsiendi omaosalus (50% soodusretsepti puhul 3,19 eurot, 75%-100% soodusretsepti puhul 1,27 eurot) ja  summad, mis ületavad ravimile kehtestatud piirhinda või hinnakokkuleppe hinda.

Näide: Triinul kulus kehavälise viljastamise ja embrüosiirdamise protseduuride teostamiseks vajalikele ravimitele 1278 eurot. Haigekassa maksab Triinule hüvitist summas 639,12 eurot.

Näide: Anul kulus kehavälise viljastamise ja embrüosiirdamise protseduuride teostamiseks vajalikele ravimitele 570 eurot. Tema puhul on väljamakstava hüvitise suuruseks ravimitele kulutatud summa ehk 570 eurot.

K: Kuidas hüvitatakse IVF ravimeid neile, kes ostsid ravimid välja enne 2018. aastat?

V:

Üldjuhul toimuvad väljamaksed üks kord kvartalis, ehk 20. veebruaril, 20. mail, 20. augustil ja 20. novembril. Kui Teile nimetatud kuupäevadeks hüvitist välja ei makstud, siis on tõenäoliselt põhjuseks, et:
1. Teie hüvitise taotlemise avaldus on esitatud hiljem kui menetlemisperiood algas (reeglina hüvitise maksmisele eelneva kuu algus);
2. Teie kohta ei ole hüvitiste avalduste menetlemisperioodi alguseks haigekassale laekunud kehavälise viljastamise ja/või embrüosiirdamise protseduuri teostamist tõendavat raviarvet tervishoiuteenuse osutajalt;
3. Teie kohta ei ole hüvitiste avalduste menetlemisperioodi alguseks haigekassale laekunud apteegist 90 päeva enne protseduuri ostetud soodusretseptid.
Juhul kui kindlustatul on küll kehavälise viljastamise ja/või embrüosiirdamise protseduur toimunud, kuid nende kohta pole haigekassale raviarvet esitatud, vaadatakse kindlustatu avaldus läbi järgmisel kvartalil.
NB! Oma hüvitise väljamaksmise kuupäevaga seoses olevat infot saate küsida haigekassa infotelefonilt (+372) 669 6630.

K: Kas on õigus saada IVF ravimi hüvitist juhul kui olete kehavälise viljastamise protseduuri eest täies mahus ise tasunud?

V:

Jah, sellisel juhul tuleb Teil esitada haigekassale lisaks avaldusele ka tervishoiuteenuse osutajalt saadud dokument (ehk epikriis), mis peab olema vormistatud raviasutuse plangi peal ja sisaldama andmeid kehavälise viljastamise ja/või embrüosiirdamise teenuse osutamise aja, selle teostanud raviasutuse ja teenuse vajaduse kohta.

NB! Juhul, kui raviteenust osutati välisriigis, tuleb samuti lisaks avaldusele esitada haigekassale ka tervishoiuteenuse osutajalt saadud dokument (ehk epikriis), mis peab olema vormistatud raviasutuse plangi peal ja sisaldama andmeid kehavälise viljastamise ja/või embrüosiirdamise teenuse osutamise aja, selle teostanud raviasutuse ja teenuse vajaduse kohta.

K: Kuidas saab avalduse esitanu infot väljamakse kohta?

V:

Kuna tegemist on delikaatse teema ja delikaatsete isikuandmetega, siis ei saa kehavälise viljastamise ja/või embrüosiirdamise protseduuride ravimihüvitise kohta infot elektrooniliste kanalite kaudu.
● Juhul kui kindlustatu vastas päringu tegemise hetkel (see on ~1 kuu enne väljamakse tähtaega) kõigile nõudmistele (avaldus esitatud, teenuse osutamist tõendavad raviarved haigekassale laekunud), saab kindlustatu kontrollida oma haigekassale avaldusega esitatud pangakontolt hüvitise laekumist.
● Avalduste esitamise korda võiks/peaks kindlustatu teadma, sest reeglina kõik haigekassasse laekunud avaldused sisestatakse andmebaasi ning nende alusel kontrollitakse hüvitise väljamaksmise õiguse tekkimist. Seda, kas avaldus ka menetlemisele läheb, saab ka haigekassa teada alles päringu tegemise järel.
● Iga menetletud avalduse alusel hüvitamisele kuuluv summa kantakse pangakontole eraldi maksekorraldusega ja nende arvu järgi saab kindlustatu vaadata, mitme korra eest talle hüvitist on välja makstud.