Juhend raviasutustele

Teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud isikutele tervishoiuteenuste osutamine ja arvete edastamine haigekassale

 1. Teenuseosutaja hindab, kas arstiabi vajadus on meditsiiniliselt põhjendatud. Hindamisel on abiks patsiendi poolt täidetav küsimustik (see on saadaval eesti ja inglise keeles).
 2. Kui vajadus on põhjendatud, osutatakse raviteenust nii, nagu oleks tegemist Eesti Haigekassas kindlustatuga (visiiditasud ja voodipäevatasud on samasugused nagu Eesti Haigekassa kindlustatulgi, ka teenuse saamise ooteperiood on samasugune).
 3. Teenuseosutaja osutab teenust inimese eeldatava Eestis viibimise aja jooksul. Teenuse osutamiseks peab olema meditsiiniline vajadus.
 4. Tõendid S2, E112, E123, DA1 või Euroopa ravikindlustuskaart/asendussertifikaat peab olema kehtiv kogu teenuse osutamise aja jooksul. Kehtivusaeg on märgitud tõendile või ravikindlustuskaardile.
 5. Teenuseosutaja teeb tõendist/kaardist/asendussertifikaadist koopia ja säilitab selle koos patsiendi poolt täidetud küsimustikuga patsiendi haigusloo juures. Kui haigekassal tekib raviarvete kontrollimisel vajadus andmeid üle vaadata, siis küsitakse tõendi/kaardi/asendussertifikaadi koopiat ja küsimustikku tervishoiuteenuse osutajalt.
 6. Tervishoiuteenuse osutaja edastab EL liikmesriigis kindlustatud isiku raviarved haigekassale sõnumitena XML formaadis X-tee kaudu (vt ka raviarvete elektroonilise edastamise juhendit). Ühes sõnumis võib edastada nii ühte kui ka mitut arvet. Koondarved moodustab Haigekassa perioodiliselt ise (nt kord ööpäevas).
 7. Rahastamise allika (RTA välismaalased) alusel esitatavale raviarvele tuleb sisestada EL kindlustatu isiku- ja tema kindlustust tõendava dokumendi andmed.
 8.  Raviarvete edastamise juhend.
 9. Täpsemalt saab lugeda üldarstiabi rahastamise kohta siit.

Kontaktisikud haigekassas:

 • Euroopa Liidu seadusi puudutavad küsimused: tel 603 3686 ja 603 3672. 
 • Haigekassa usaldusarst: tel 603 3661 (teises liikmesriigis kindlustatud inimeste raviarvete küsimused).