Juhend raviasutustele

Teises Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud isikutele tervishoiuteenuste osutamine ja arvete edastamine haigekassale

Tervishoiuteenuste arvete menetlemine ja edastamine haigekassale

1. Teenuse osutaja hindab, kas teenuse vajadus on meditsiiniliselt põhjendatud. Hindamisel on abiks patsiendi täidetud küsimustik (eesti ja inglise keeles).
2. Kui vajadus on põhjendatud, osutab teenust nagu oleks tegemist Eesti Haigekassa kindlustatuga (visiiditasud, voodipäevatasud täpselt samasugused nagu Eesti Haigekassa kindlustatulgi; ooteperiood teenuse saamiseks ka täpselt samasugune).
3. Teenuse osutaja osutab teenust isiku eeldatava Eestis viibimise aja jooksul (kui selleks on meditsiiniline vajadus).
4. Vormikohasele tõendile märgitud tõendi kehtivusaeg peab katma teenuse osutamise aja.
5. Teenuse osutaja teeb vormikohasest tõendist/kaardist/asendussertifikaadist koopia.
6. Ühte koondarve pakki pannakse ainult teises liikmesriigis kindlustatud isikute raviarved.
7. Elektroonsel edastamisel tuleb koondarve ja vastavate raviarvete ning lisatud koopiate üleslaadimisel valida kuvatud Eesti Haigekassa osakond ning seejärel valida saadetise tüübiks välismaalased.  
8. Juhul, kui on vaja välja kirjutada retsept, tuleb sellele märgitavad andmed võtta ainult vormikohaselt tõendilt. Retseptile ei tohi märkida Eesti isikukoode.
9. Teenuse osutaja lisab teises EL liikmesriigis kindlustatud isikule vajamineva või plaanilise arstiabi osutamisel igale raviarvele koopia tõendist/kaardist/asendussertifikaadist ning isiku poolt täidetud küsimustikust.

Kindlustusdokumentide elektrooniline edastamine haigekassale

Raviasutus saab haigekassale  edastada teisest Euroopa Liidu liikmesriigist pärit kindlustatute kindlustusdokumentide koopiad (Euroopa ravikindlustuskaart, asendussertifikaat, vormid E112 või S2 ja E123 või DA1) ning täidetud küsimustikud elektrooniliselt. Sellisel juhul ei ole paberkandjal või meili teel vaja saata raviarveid ja koondarveid haigekassale.
EL kindlustust tõendavate dokumentide koopiad tuleb haigekassale esitada pdf-formaadis (pdf peab olema loetav kõikide andmete osas). Iga pdf-failina salvestatud kindlustusdokumendi nimetuseks tuleb märkida isiku raviarve number (näiteks RH2805188). Kõik ühe koondarve pdf-failid peavad asuma ühes DigiDoci failis. DigiDoci fail nimetuseks tuleb panna raviasutuse registrinumber ja koondarve number. Raviasutuse registrinumber ja koondarve number tuleb faili nimes eraldada alakriipsuga (näiteks 90006399_35).

DigiDoci ei pea digitaalselt allkirjastama. Originaalkoopiad kindlustust tõendavatest dokumentidest tuleb säilitada tervishoiuteenuse osutaja juures.
EL kindlustatute raviteenuse arved edastatakse haigekassale üle Interneti turvatud kanali eraldi saadetisena, kusjuures saadetise struktuur peab vastama „Raviarvete elektroonse saadetise formaadile”; 

Elektrooniliselt edastatavas raviarvete pakis tuleb haigekassa osakonnaks valida etteantud kuvatud osakond (Harju, Pärnu, Tartu või Viru); Saadetise tüübiks valida –> välismaalane; Raviarvele tuleb andmed võtta isiku vormikohaselt tõendilt).
DigiDoc fail tuleb edastada haigekassase Toru kaudu. Fail tuleb laadida ravilehtede üleslaadimise lehele XMLvälja.

Haigekassa tasub raviarved, millele on lisatud korrektselt vormistatud kindlustust tõendavad dokumendid. EL kindlustatute kindlustusdokumentide koopiateta esitatud raviarvete kohta vormistatakse raviasutusele pretensioon ning selles summas arvet ei tasuta.


Kui pdf-failina dokumentide saatmise võimalus mingil hetkel puudub, tuleb kindlustust tõendavate dokumentide koopiad ja patsiendi täidetud küsimustikud saata haigekassa e-mailile info [at] haigekassa.ee .

NB!
- Kui teises liikmesriigis kindlustatud isik ei esita vormi E112 või S2/ERK kaarti/ERK asendussertifikaati, on õigus võtta patsiendilt teenuse eest tasu haigla hinnakirja alusel andes patsiendile raviarve ning tasumist tõendava dokumendi, kui raviarve ei sisalda tasumise kinnitusandmeid. Haigla hinnakiri ei tohi sisaldada hindu, mis diskrimineeriks väljastpoolt Eestit ravile saabunud patsiente.
- Kui isik tuli Eestisse ainult sel eesmärgil, et ravi saada, peab tal olema kaasas vorm E112 või S2.

Kui seda ei ole, siis Eesti Haigekassa teenuse osutajale plaanilise ravi eest kulu ei korva ja isik tasub teenuse eest ise.

Kontaktisikud haigekassas:

- EL seadusandlust puudutavad küsimused: tel 6 033 686 , tel 6 033 672 
- Haigekassa usaldusarst, tel 6033661 (teises liikmesriigis kindlustatud isikute raviarvete sisulised küsimused)