Ravimite erandkorras kompenseerimine

Milliseid ravimeid erandkorras kompenseeritakse?

Eesti Haigekassa kompenseerib erandkorras järgnevaid ambulatoorselt (kodus iseseisvalt) kasutatavaid ravimeid:

  • Ravimeid, millel puudub Eestis kehtiv müügiluba
  • Enamasti harvaesinevate haiguste korral ravimeid, mis on kantud soodusravimite nimekirja, kuid teistel tingimustel (näiteks teise diagnoosiga)
  • Harvaesinevate haiguse korral eritoitusid, mis mõjutavad otseselt haiguse kulgu
  • Kaasasündinud harvaesinevate ainevahetuse häirete raviks kasutatavaid toidulisandeid

Harvaesinevaks loeb Haigekassa haigusi, mida on käsitletud Euroopa Liidu ametlikus harvaesinevate haiguste portaalis  http://www.orpha.net

Ravimeid kompenseeritakse erandkorras 90% soodusmääraga kuni 1215 euro ulatuses kalendriaasta jooksul. Üldiselt ei ole ravimite erandkorras kompenseerimise otsustel ajalist limiiti ehk ravimeid kompenseeritakse kogu ravivajaduse perioodi jooksul.

Harvaesinevate haiguste korral kompenseeritakse ravimeid erandkorras 100% soodusmääraga kogu ravivajaduse perioodi jooksul.

Taotluse esitamine

Ravimite erandkorras kompenseerimiseks tuleb kindlustatud isikul või tema seaduslikul esindajal esitada vabas vormis taotlus haigekassa piirkondlikule osakonnale. Taotlus peab sisaldama järgmiseid andmeid:

  1. isiku ees-ja perekonnanimi,
  2. isikukood,
  3. isiku kontaktandmed (aadress, telefoni number, e-mail),
  4. taotletava ravimi nimi,
  5. apteek, kus kohast ravimit välja osta tahetakse,

Isiku taotlusele peab olema lisatud raviarsti poolt koostatud põhjendus ravimi vajalikkuse kohta (blankett).

Taotluse menetlemine

Taotlus vaadatakse haigekassa piirkondliku osakonna töötaja poolt läbi. Kui taotluses esineb täpsustamist vajavaid küsimusi või puuduseid, antakse sellest taotluse esitajale või raviarstile kirjalikult või telefoni teel teada.

Otsuse ravimi erandkorras kompenseerimise kohta teeb haigekassa juhatus enamasti 30 päeva jooksul alates taotluse haigekassa piirkondlikule osakonnale saabumisest. Täpsustamist vajavate või puudustega taotluse kohta tehakse otsus 30 päeva jooksul täpsustuste esitamisest või puuduste kõrvaldamisest alates.

Taotluse läbivaatamise tulemustest teavitamine

Peale haigekassa juhatuse otsust ravimit erandkorras hüvitada, teavitab haigekassa piirkondlik osakond taotlejat ja raviarsti valmisolekust maksta taotletud ravimpreparaadi eest.

Taotlejale ja tema raviarstile edastatakse väljavõte juhatuse otsusest, kus on toodud hüvitatava ravimpreparaadi täpne nimetus, ravimi Koodikeskuse kood, soodusmäär, kalendriaastas hüvitatava summa suurus ja erandkorras kompenseerimise periood.

Kui langetatakse otsus, et ravim ei kuulu erandkorras kompenseerimisele, teavitab haigekassa taotluse esitajat ja raviarsti vastavast seisukohast tähitud kirjana, lisades vastava juhatuse otsuse kinnitatud koopia koos kaaskirjaga.

Erandkorras kompenseeritava ravimi väljaostmine apteegis

Isik saab ravimi apteegist välja osta raviarsti poolt välja kirjutatud soodusretsepti alusel pärast positiivset otsust ravim erandkorras kompenseerida. Sellest informeeritakse nii taotluse esitajat kui raviarsti. 
Retseptile kehtib 90% soodusmäär, seega peab inimene ise apteegis maksma vaid omaosaluse retsepti kohta ja 10% ravimi maksumusest. Harvaesinevate haiguste korral peab patsient ise tasuma vaid retsepti omaosaluse. Ülejäänud osa tasub haigekassa ise apteegile.

Ravimite erandkorras kompenseerimist reguleerib Ravikindlustuse seaduse §41 lg 8.

Täiendavat informatsiooni erandkorras kompenseeritavate ravimite kohta saab infotelefonilt 669 6630 või e-maili vahendusel aadressilt info@haigekassa.ee.