Ravimid ja meditsiiniseadmed

Soodusravimid

Kuivõrd ravimid on tänapäeval väga kallid, aitab osa nende maksumusest tasuda haigekassa. Ravimite soodustamine ehk ravimite eest täielik või osaline tasumine on üks vahend inimestele taskukohaste ravimite kättesaadavuse tagamiseks ning aitab vältida olukorda, kus patsient ei alusta vajalikku ravi ravimi liigselt kõrge hinna tõttu.

Soodusravimite loetelu muudetakse regulaarselt kord kvartalis (1. jaanuaril, 1. aprillil, 1. juulil ja 1. oktoobril). Loetelu uuendamisest teavitatakse sotsiaalministeeriumi kodulehel.

Haigekassa tasub teatud ulatuses ravimite eest, mille väärtust on eelnevalt põhjalikult hinnatud ning mis sellest tulenevalt on otsustatud kanda soodusravimite nimekirja. Nendele ravimitele kehtib 50, 75, 90, või 100% soodusmäär. Kõrgem määr on raskete ning krooniliste haiguste raviks vajalikel peamistel ravimitel ning suuremad soodustused kehtivad ka teatud elanikkonnagruppidele (vanadus- ja töövõimetuspensionärid).

Iga retsepti eest tuleb ravimi ostjal alati tasuda omaosaluse alusmäär, mis olenevalt retsepti soodustuse protsendist on orienteeruvalt 1–3 eurot. Ülejäänud osale ravimi hinnast rakendub haigekassa soodustus vastavalt määratud protsendile ja patsient tasub kohustusliku omaosalusena soodustusest ülejääva osa. Juhul, kui ravimile on kehtestatud piirhind ja ostetava ravimi hind ületab piirhinda, siis tuleb lisaks alusmäärale ja kohustuslikule omaosalusele tasuda apteegis ka veel piirhinda ületav osa. Seda võib nimetada välditavaks omaosaluseks ning ravimi ostja teadlik valik võimaldab siinkohal teinekord märkimisväärset rahalist säästu.

Ravimite kompenseerimisest ja ravimi hinna arvutamisest saate parema ülevaate  siin.

Meditsiiniseadmed

Haigekassa hüvitab oma kindlustatutele kodus iseseisvalt kasutatavaid meditsiiniseadmeid, mille abil saab ravida haigusi ja vigastusi või mille kasutamine hoiab ära haiguse süvenemise.

Hüvitatavate seadmete hulka kuuluvad näiteks diabeetikutele veresuhkru mõõtmiseks vajalikud glükomeetri testribad, lantsetid, insuliininõelad, stoomide hooldusvahedid, ortoosid, põiekateetrid, haavasidemed ja haavaraviplaastrid, samuti unehäirete ravi seadmed ja nende maskid.

Haigekassa hüvitab meditsiiniseadmeid kas 90% või 50% soodusmääraga. Patsient peab ise tasuma vastavalt 10% või 50% seadme hinnast.

 

Meditsiiniseadme vajaduse määrab raviarst ning vormistab selle soodustingimustel soetamiseks digitaalse meditsiiniseadme kaardi.

Seadme ostmiseks tuleb patsiendil pöörduda apteeki või haigekassaga lepingu sõlminud müüja poole ning esitada isikut tõendav dokument. Kui ostate seadmeid kellelegi teisele, siis on vajalik selle inimese isikukood, kellele seadet ostate. 

Meditsiiniseadmete loetelu uuendatakse igal aastal lähtuvalt tootjate ning erialaühenduste ettepanekutest ja tootjatega sõlmitud hinnakokkulepetest. 

Täpsem info meditsiiniseadmete loetelu, müüjate ja hüvitamise põhimõtete kohta asub siin

Korduma kippuvad küsimused

K: Millest ravim koosneb, mis on toimeaine?

V:

Ravim koosneb toimeaine(te)st ja abiainetest. Toimeaine ravib või leevendab haigust, seevastu abiained on ravimis vajalikud selleks, et toimeaine oleks manustatav soovitud kujul (nt tabletina, salvina, aerosoolina). Kuna toimeaine on see, mis organismi mõjutab, siis on ka ravimi kõrvaltoimed tingitud ravimis olevast toimeainest. Abiained kõrvaltoimeid ei tekita v.a väga erandlikel juhtudel kui inimesel on ülitundlikkus konkreetse abiaine suhtes (laktoos, pähkliõli, erinevad suhkrud). Reeglina kasutavad nii originaalravimite kui geneeriliste ravimite tootjad samu või sarnaseid abiaineid. Ravimite koostises kasutada lubatud abiained peavad olema kvaliteetsed ning peab olema tõestatud, et nad on antud manustamisviisi puhul ohutud. Ravimis lubatud abiaine ei tohi negatiivselt mõjutada ravimi omadusi.

K: Mis on geneeriline ravim ehk koopiaravim?

V:

 

Geneeriline ravim (vahel kasutatakse ka nimetusi koopiaravim ja analoogravim) on originaalravimiga sama toimeainet sisaldav ravim, mis on mõeldud samade haigusseisundite raviks ning on sama tõhus, ohutu ja kvaliteetne kui originaalravim.
Geneeriline ravim jõuab turule pärast originaalravimi patendikaitse lõppemist, kui sama toimeainega ravimit võivad toota ka teised ravimitootjad. Geneerilise ravimi tootja peab tõestama, et ravim sisaldab sama toimeainet täpselt samas koguses kui originaalravim ning see avaldab organismis samasugust mõju kui originaalravim. Viimast tõestatakse bioekvivalentsusuuringutega ehk uuringutega, milles tehakse kindlaks, kas originaal- ja geneerilisest ravimist jõuab organismi sama hulk toimeainet ning kas toimeaine hulk organismis muutub ajas mõlema ravimi puhul samamoodi.
Bioekvivalentsed ravimid tekitavad samas koguses manustatuna samasuguse toimeaine kontsentratsiooni organismis. Samuti peab geneerilise ravimi tootja tõestama, et ravimi tootmisprotsess vastab kehtestatud nõuetele.
Kuna tegemist on teise ravimitootja tootega, siis ei ole nõutav, et ravimi välimus peab olema sama kui originaalravimil. Seega võib geneeriline ravim erineda originaalravimist abiainete osas ja ravimi välimuse osas, kuid ei tohi erineda toime tõhususe, kvaliteedi ja ohutuse osas.

Eesti apteekides turustatakse ainult selliseid ravimeid, mis on läbinud Ravimiameti poolse range kontrolli.

K: Miks on geneerilised ravimid originaalravimitest odavamad?

V:

Kui originaalravimi patendiaeg lõppeb, siis hakkavad sama toimeainega ravimit tootma ka teised ravimitootjad ning ravimi hinna kujundab ravimitootjate vaheline konkurents. Originaalravimi tootjal on aga patendi kestuse ajal võimalik teenida tagasi ravimi väljatöötamiseks kulunud investeeringud ning seega säilitada huvi edasiseks arendustegevuseks. Võib juhtuda, et pärast patendiaja lõppu langetab originaalravimi tootja ravimi hinna geneeriliste ravimitega samale tasemele.

K: Miks ma peaksin ostma odavamat ravimit?

V:

Ravimimaailmas ei kehti sama toimeainet sisaldavate ravimite korral põhimõte, et mida kallim, seda kvaliteetsem. Geneerilised ravimid on sama kvaliteetsed, tõhusad ja ohutud kui originaalravimid, seega on majanduslikult mõistlik ravimi ostmisel valida soodsaim ravim. Eestis on apteekril kohustus pakkuda võrdsete valikute korral patsiendile apteegis soodsaimat alternatiivi eeldusel, et arst ei ole retseptil antud korraldusega käskinud müüa vaid konkreetse tootja ravimit. Kui arst on kirjutanud retseptile toimeaine (nn toimeainepõhine retsept), siis on inimesel apteegis võimalik valida endale sobivaima hinnaga ravim samaväärsete alternatiivide hulgast. Ei ole mingit meditsiinilist põhjust eelistada kallimat ravimit.

K: Kas peaksin eelistama originaalravimit, kui rahakott lubab?

V:

Ei. Ravimimaailmas ei kehti sama toimeainet sisaldavate ravimite korral põhimõte, et mida kallim, seda kvaliteetsem. Geneerilised ravimid on sama kvaliteetsed, tõhusad ja ohutud kui originaalravimid. Meditsiinilisel põhjusel mõne konkreetse ravimitootja ravimi eelistamist või välistamist tuleb ette harva (nt ülitundlikkus konkreetse abiaine suhtes, vt ka küsimus nr 13). Pigem on konkreetse ravimitootja ravimi eelistamise põhjused psühholoogilist või turunduslikku laadi.

K: Kas rasedana oleks mõistlikum tarvitada originaalravimeid?

V:

Ei. Ei ole mingit alust eeldada, et raseduse ajal oleks näidustatud pigem originaalravimite kui geneeriliste ravimite kasutamine. Raseduse korral tuleb kaaluda ravimite kasutamise vajadust toimeaine põhiselt (kas rasedale on näidustatud ühe või teise toimeaine kasutamine), mitte konkreetse tootja ravimi põhiselt.

K: Kas geneerilise ravimi puhul peaks igaks juhuks kogust suurendama?

V:

Ei, kindlasti mitte. Ravimi annuse määramine ei sõltu sellest, kas tegu on geneerilise ravimiga või originaalravimiga. Geneerilised ravimid on sama kvaliteetsed, tõhusad ja ohutud kui originaalravimid. Ravimi annus määratakse tulenevalt haigusest, kasutatavast toimeainest ja patsiendist. Lisaks arstile ja apteekrile saab patsient infot konkreetse ravimi annustamise kohta ka ravimile lisatud patsiendi infolehelt.

K: Kas geneerilist ravimit tuleb võtta sama skeemi järgi kui originaalravimit?

V:

Jah. Geneeriline ravim on meditsiinilises mõttes täpselt samasugune kui originaalravim. Geneerilised ravimid on sama kvaliteetsed, tõhusad ja ohutud kui originaalravimid, seega ei ole mingit vajadust muuta ravimi annust või manustamisskeemi, kui olete vahetanud ühe tootja ravimi teise tootja sama toimeainet sisaldava ravimi vastu.

K: Kas haigekassa kompenseerib vähem, kui ostan odavama ravimi?

V:

Sõltumata sellest, kas ostate geneerilise ravimi või originaalravimi, jääb haigekassa kompensatsioonimäär (50%, 75%, 90% või 100%) samaks. Kuna Eestis kehtib piirhinnasüsteem sama toimeainet sisaldavatele ravimitele, siis mõjutab Teie ravimivalik ainult Teie makstavat omaosalust.

Selgitus: näiteks kui Eesti ravimiturul on saadaval nelja erineva ravimitootja sama toimeainet sisaldavad ravimid, siis kehtestab riik ravimitele piirhinna, millest alates hakkab ravikindlustus soodustust arvutama. Piirhind on vajalik selleks, et hoida riigi kulusid ravimitele kontrolli all tagades samas inimestele vajalike ravimite kättesaadavuse. Kui inimene ostab selle tootja ravimit, mis ei ületa piirhinda, siis on inimese poolt makstav summa väikseim võimalik. Kui inimene eelistab siiski osta selle tootja ravimit, mis maksab piirhinnast enam, siis tasub ta ravimi hinna ja piirhinna vahelise summa ise. Näitlik arvutus: toimeainet X sisaldavaid ravimeid on saadaval neljalt erinevalt ravimitootjalt.

Ravimite hinnad on erinevad: 6,39 €, 9,59 €, 11,19 € ja 12,78 €.
Riik on kehtestanud toimeainele X piirhinnaks 9,59 €.

Inimese tasutav summa sõltub sellest, millise ravimitootja ravimi ta ostab.
Nt 75% soodustuse korral tasub inimene
- 6,39 € ravimi ostmisel 2,55 € (1,27€ omaosalus iga retsepti ostmisel + 25% 5,12 eurost 
- 9,59 € ravimi ostmisel 3,35 € (1,27€ omaosalus iga retsepti ostmisel + 25% 8,32 eurost)
- 11,19 € ravimi ostmisel 4,95 € (1,27€ omaosalus iga retsepti ostmisel + 25% 8,32 eurost + 1,6€, mis ületab piirhinda)
- 12,78 € ravimi ostmisel 6,54 € (1,27€ omaosalus iga retsepti ostmisel + 25% 8,32 eurost + 3,19€, mis ületab piirhinda).

Infot konkreetse ravimi hinna, soodustuse ja tasutava omaosaluse kohta saab küsida apteekrilt või uurida ravimiinfo leheküljelt. Nõu saab küsida ka perearsti nõuandetelefonilt 1220.

K: Kuidas arvutada soodusravimi hinda?

V:

Soodustus 100% – patsient tasub omaosaluse 1,27 eurot ning piirhinda või hinnakokkuleppe hinda ületava summa. Haigekassa hüvitab piirhinna või hinnakokkuleppe hinna ja patsiendi omaosaluse vahe 100%.

Näide 1: Patsiendile kirjutati soodusretsept ühele ravimipakendile, mille hind on 10 eurot. Antud toimeainele on kehtestatud piirhind 8,00 eurot. Soodushind patsiendile koosneb:

- patsiendi omaosalus 1,27 eurot
- piirhinda ületav osa 10 eurot – 8,00 eurot = 2 eurot
- haigekassa hüvitab piirhinna või hinnakokkuleppe hinna ja patsiendi omaosaluse vahe 100%.

Patsient peab maksma ravimi eest 1,27 eurot + 2 eurot = 3,27 eurot.

Soodustus 90% – patsient tasub omaosaluse 1,27 eurot, 10% piirhinna või hinnakokkuleppe hinna ning patsiendi omaosaluse vahelisest summast ja piirhinda või hinnakokkuleppe hinda ületava summa. Haigekassa hüvitab 90% piirhinna või hinnakokkuleppe hinna ja patsiendi omaosaluse vahelisest summast.

Näide 2: Patsiendile kirjutati soodusretsept kahele ravimipakendile, mille hind on 10 eurot. Antud toimeainele on kehtestatud piirhind 8,00 eurot. Soodushind patsiendile koosneb:

- patsiendi omaosalus 1,27 eurot
- piirhinda ületav osa 10 eurot x 2 originaali – 8,00 eurot x 2 originaali = 4 eurot
- haigekassa hüvitab piirhinna või hinnakokkuleppe hinna ja patsiendi omaosaluse vahe 90%, seega patsiendi osa on (8 eurot x 2 originaali – 1,27 eurot) x 10%= 1,47 eurot

Patsient peab maksma ravimite eest 1,27 eurot + eurot + 1,47 eurot = 6,74 eurot.

Soodustus 75% – patsient tasub omaosaluse 1,27 eurot, 25% piirhinna või hinnakokkuleppe hinna ja patsiendi omaosaluse vahelisest summast ja piirhinda või hinnakokkuleppe hinda ületava summa. Haigekassa hüvitab 75% piirhinna või hinnakokkuleppe hinna ja patsiendi omaosaluse vahelisest summast.

Näide 3: Patsiendile kirjutati soodusretsept ühele ravimipakendile, mille hind on 10 eurot. Antud toimeainele on kehtestatud piirhind 8,00 eurot. Soodushind patsiendile koosneb:

- patsiendi omaosalus 1,27 eurot
- piirhinda ületav osa 10 eurot – 8,00 eurot = eurot
- haigekassa hüvitab piirhinna või hinnakokkuleppe hinna ja patsiendi omaosaluse vahe 75%, seega patsiendi osa on (8 eurot – 1,27 eurot) x 25% = 1,68 eurot

Patsient peab maksma ravimi eest 1,27 eurot + 2 eurot + 1,68 eurot = 4,95 eurot.

Soodustus 50% – patsient tasub omaosaluse 3,19 eurot, 50% piirhinna või hinnakokkuleppehinna ja patsiendi omaosaluse vahelisest summast ning piirhinda või hinnakokkuleppehinda ületava summa. Haigekassa hüvitab 50% piirhinna või hinnakokkuleppehinna ja patsiendi omaosaluse vahelisest summast.

Näide 4:  Patsiendile kirjutati soodusretsept ühele ravimipakendile, mille hind on 40 eurot. Antud toimeainele on kehtestatud piirhind 35,00 eurot. Soodushind patsiendile koosneb:

- patsiendi omaosalus 3,19 eurot
- piirhinda ületav osa = 40,00 eurot – 35,00 eurot = 5 eurot
- haigekassa hüvitab piirhinna või hinnakokkuleppe hinna ja patsiendi omaosaluse vahe 50%, seega patsiendi osa on (35 eurot – 3,19 eurot) x 50% = 15,91 eurot

Kokku peab patsient maksma ravimi eest 3,19 eurot + 5 eurot + 15,91 eurot = 24,10 eurot.

K: Kui inimesel ei ole ravikindlustust, kas ta peab siis maksma arsti väljakirjutatud tablettide eest täishinda?

V:

Jah, ravikindlustuseta isikul tuleb apteegis maksta väljakirjutatud ravimi eest täishinda.

K:  Raviarst koostas taotluse müügiloata ravimi kasutamiseks ja põhjenduse ravimi erandkorras kompenseerimise kohta. Arst täpsustas, et patsient peab ise haigekassale avalduse tegema. Mis avaldust ta silmas pidas?

V:

Ravimite erandkorras kompenseerimiseks tuleb kindlustatud isikul või tema seaduslikul esindajal esitada haigekassale vabas vormis avaldus, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:

1. isiku ees- ja perekonnanimi,
2. isikukood,
3. isiku kontaktandmed (aadress, telefoninumber).

Taotlusele lisatakse raviarsti põhjendus. Need dokumendid tuleb edastada haigekassa piirkondlikule osakonnale (posti teel või isiklikult kohale tuues). Piirkondlike osakondade kontaktid leiate haigekassa kodulehelt.

Erandkorras kompenseerimise otsuse võtab vastu haigekassa juhatus. Patsiendile ja tema raviarstile saadetakse juhatuse otsusest väljavõte. Isik saab ravimi apteegist välja osta raviarsti poolt välja kirjutatud soodusretsepti alusel pärast positiivset otsust ravim erandkorras kompenseerida.

K: Kas perearst võib kirjutada välja rasestumisvastaseid tablette?

V:

Rasestumisvastaseid tablette võivad välja kirjutada ka perearstid. Juhul, kui patsiendil ei ole vastunäidustust sünnitamiseks, kirjutatakse ravimeid välja 50% soodusmääraga.

K: Millal maksab haigekassa soodusravimitele tehtud kulutuste eest inimesele hüvitist?

V:

Kui kindlustatu on ostnud soodusravimeid rohkem kui 300 eurot eest aastas, maksab haigekassa talle täiendavat ravimihüvitist. Kui inimene on ostnud soodusravimeid:

•  300 – 500 euro eest, hüvitab haigekassa talle 50% 300 euro ületavast summast (maksimum 100 eurot);

•  > 500 euro eest, hüvitab haigekassa talle 90% 500 eurot ületavast summast;

K: Kuidas esitada täiendava ravimihüvituse avaldust?

V:

Täiendava ravimihüvitise saamiseks tuleb esitada avaldus, mille leiate haigekassa klienditeenindusbüroodest, postkontoritest või haigekassa kodulehelt. Avalduse saab esitada riigiportaali www.eesti.ee kaudu, tuua selle ise haigekassa klienditeenindusbüroosse, saates posti või digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel. Klienditeenindusbüroode kontaktid leiate haigekassa kodulehelt.

K: Kas haigekassa hüvitab Eesti kindlustatu retseptiravimi ostu välisriigis? Kui jah, siis mida tuleks selleks teha?

V:

Haigekassa hüvitab Euroopa Liidus ravimitele tehtud kulutused. Esmalt tuleb ravim välja osta ja seejärel saab haigekassalt tagasimakset taotleda. Selleks tuleb haigekassa kodulehel täita taotlus ning lisada sellele originaalretseptid ja nende maksmist tõendavad tšekid. Dokumendid võib saata haigekassasse posti teel või viia need endale sobivasse haigekassa klienditeenindusbüroosse.

Haigekassa teeb järelepärimise välisriiki ning vastavalt sealt tulnud infole kannab hüvitatava summa eurodes isiku pangaarvele.

Küsi lisaks