Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

Vabatahtlik kindlustus

NB! Ravikindlustusele on õigus Eestis elaval inimesel, kes on eelneva kahe aasta jooksul olnud 12 kuud ravikindlustatud ja maksnud sotsiaalmaksu, või eelnimetatud inimese ülalpeetaval.

Kui Te ei kuulu ühtegi kindlustatud inimeste gruppi, on Teil võimalik ravikindlustuse saamiseks sõlmida haigekassaga nn vabatahtlik kindlustusleping ja tasuda ise kindlustusmakseid.

Lepingu sõlmimiseks peab olema täidetud kaks eeldust.

1. Lepingu saab sõlmida Eesti alaline elanik ja Eestis tähtajalise elamisloa või elamisõiguse alusel elav inimene, kes on lepingu sõlmimisele eelneval kahel aastal olnud vähemalt 12 kuud kindlustatud kas:

Eelnevalt loetletud kindlustatud saavad sõlmida vabatahtliku kindlustuslepingu ka oma ülalpeetava kasuks. Ülalpeetav peab olema Eesti alaline elanik või Eestis tähtajalise elamisloa või elamisõiguse alusel elav inimene.

Kindlustatud inimene on lepingu sõlmimisele eelneval kalendriaastal enda eest maksnud või tema eest on makstud sotsiaalmaksu. Sotsiaalmaksu peab olema makstud vähemalt kaheteistkümnekordselt sotsiaalmaksu minimaalselt kuumääralt arvutatuna. 2019. aastal oli sotsiaalmaksu kuumäär 500 eurot ja igakuine minimaalne sotsiaalmaksukohustus seega 165 eurot. See tähendab, et kui soovite 2020. aastal sõlmida vabatahtliku kindlustuslepingu, peab 2019. aastal olema Teie eest sotsiaalmaksu laekunud vähemalt 12 x 165 eurot ehk kokku 1980 eurot.

Vabatahtlik kindlustusleping on võimalik sõlmida ka inimesel, kes saab välisriigist pensioni (kui välislepingutega ei ole ette nähtud teisiti). 

Kindlustusmakse suurus 

Kindlustusmakse arvutamise aluseks on statistikaameti viimati avaldatud eelmise kalendriaasta Eesti keskmine brutokuupalk, mis korrutatakse 0,13-ga. Kindlustusmakse suurus muutub igal aastal pärast seda, kui statistikaamet avaldab eelmise kalendriaasta Eesti keskmise brutokuupalga. 

Kindlustusmakse ühe kalendrikuu eest on 170,30 eurot, kvartalimakse 510,90 eurot ja aastamakse 2043,60 eurot. Kindlustusmakseid saab tasuda kvartali või aasta kaupa. Ühe kuu kaupa makseid tasuda ei ole võimalik.

Ravikindlustuse tekkimine 

Vabatahtliku kindlustuslepingu alusel tekib kindlustus ühe kuu möödumisel lepingu sõlmimisest.

Kui leping sõlmitakse ajal, mil inimesel oli kehtiv kindlustus ravikindlustuse seaduse alusel, siis algab tema kindlustus kehtiva kindlustuskaitse lõppemisel ja kindlustuskaitse vahepeal ei katke.

Ravikindlustuse lõppemine 

Vabatahtliku lepingu alusel sõlmitud kindlustuskaitse lõpeb lepingu lõppemise tähtaja saabumisel või kui lepingu alusel kindlustatud inimesel tekib kindlustuskaitse teisel alusel (nt töötaja, töötu) või ta asub elama välisriiki. Kindlustusvõtjal on õigus leping mõjuval põhjusel üles öelda. Ajutiselt lepingut peatada ei saa. Kui soovitakse hiljem uuesti vabatahtliku kindlustusega jätkata, tuleb sõlmida uus leping.

Haigekassal on õigus leping ühepoolselt lõpetada, kui kindlustusvõtja jätab kindlustusmaksed tähtaegselt tasumata ega tee seda ka talle antud täiendava tähtaja jooksul.

Kui leping lõpetatakse ülesütlemisega ennetähtaegselt ja kuni ülesütlemiseni on kindlustatud inimesel olnud kindlustuskaitse, on ta kohustatud tasuma kindlustusmakseid kuni lepingu lõppemiseni.

Lepingu ennetähtaegse lõppemise korral maksab haigekassa ettemakstud kindlustusmakse tagasi lepingu sõlmimise avalduses märgitud arvelduskontole.

Lepingu saab sõlmida: