Ülalpeetav abikaasa

NB! Ravikindlustusele on õigus ülalpeetaval abikaasal, kes kasvatab alla 8-aastast last või 8-aastast last I klassi lõpetamiseni või kolme alla 16-aastast last.

NB! Ravikindlustusele on õigus ülalpeetaval abikaasal, kellel on vanaduspensionieani alla viie aasta.

Ülalpeetav abikaasa, kes kasvatab lapsi

Õigus riigipoolsele ravikindlustusele on seaduslikus abielus oleval ja kindlustatud inimese ülalpeetaval abikaasal, kes kasvatab:

 • vähemalt ühte alla 8-aastast last
 • 8-aastast last kuni I klassi lõpetamiseni
 • vähemalt kolme alla 16-aastast last 

​Ülalpidaja peab olema kindlustatud töötajana, võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saava isikuna, juriidilise isiku juhtimisorgani liikmena või füüsilisest isikust ettevõtjana.

NB! Pane tähele, et kui töötav abikaasa saab samaaegselt ka vanemahüvitist, ei ole sul võimalik tema töötamise läbi ravikindlustust saada. Lisainfo leiad siit

Ravikindlustuse saamiseks tuleb dokumendid esitada sotsiaalkindlustusametisse, kes edastab kindlustuse vormistamiseks vajalikud andmed haigekassale. Täpsemat teavet dokumentide kohta saab sotsiaalkindlustusameti telefonilt 612 1360 või aadressilt www.sotsiaalkindlustusamet.ee.

Ülalpeetav abikaasa, kel on vanaduspensionini vähem kui viis aastat

Riigipoolsele ravikindlustusele on õigus seaduslikus abielus oleval kindlustatud isiku ülalpeetaval abikaasal, kellel on vanaduspensionieani vähem kui viis aastat. Kindlustuse saamiseks tuleb kindlustuse soovijal esitada haigekassale avaldus

1. Ülalpeetav abikaasa, kes kasvatab:

 • vähemalt ühte alla 8-aastast last või
 • 8-aastast last kuni I klassi lõpetamiseni või
 • vähemalt kolme alla 16-aastast last

peab esitama taotluse sotsiaalkindlustusametile.

Haigekassale esitab andmed ravikindlustuse saamiseks sotsiaalkindlustusamet.

2. Ülalpeetaval abikaasal, kellel on vanaduspensionieani vähem kui 5 aastat tuleb ravikindlustuse saamiseks esitada haigekassale esitada avaldus

Ülalpeetava abikaasa kindlustus tekib ravikindlustuse andmekogusse kindlustuse jõustumise kande tegemisest. Haigekassal on õigus teha kanne viie kalendripäeva jooksul pärast nõuetekohaselt vormistatud dokumentide haigekassasse saabumist.

1. Ülalpeetava abikaasa, kes kasvatab

 • vähemalt ühte alla 8-aastast last või
 • 8-aastast last kuni I klassi lõpetamiseni või
 • vähemalt kolme alla 16-aastast last

kindlustus lõpeb juhul, kui ei ole täidetud tingimused, mis annavad õiguse ravikindlustuskaitsele.

2. Ülalpeetava abikaasa, kellel on pensionieani vähem kui viis aastat, kindlustus lõpeb kui

 • ülalpeetav jõuab pensioniikka või
 • abielu lahutatakse või
 • ülalpidaja kindlustus lõpeb.

Kui ülalpeetav jõuab pensioniikka, jätkub kindlustus vanaduspensionärina. Selle kohta esitab haigekassale andmed sotsiaalkindlustusamet.

Ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida riigiportaali eesti.ee  teenuses „Ravikindlustuse ja perearsti info“ või haigekassa klienditelefonil +372 669 6630.