Tööandja kindlustatud

Ravikindlustatud on Eestis töölepingu alusel töötavad inimesed, võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasude saajad, juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikmed, füüsilisest isikust ettevõtjad ja nende tegevuses osalevad abikaasad ning ettevõtlustulu maksu maksjad.

Ravikindlustatud on: 

  • üle ühe kuu kehtiva töölepingu alusel töötav töötaja

  • võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasude saaja (v.a füüsilisest isikust ettevõtja), kelle eest juriidiline isik või juriidilised isikud maksavad ühes kuus sotsiaalmaksu  kas eraldi või kokku vähemalt sotsiaalmaksu kuumäära ulatuses. 2019. aastal on kuumäär 500 eurot ja seega sotsiaalmaksu minimaalne summa 165 eurot kuus 
  • juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige, kelle eest juriidiline isik või juriidilised isikud maksavad sotsiaalmaksu  ühes kuus kas eraldi või kokku vähemalt sotsiaalmaksu kuumäära ulatuses. 2019. aastal on kuumäär 500 eurot ja seega sotsiaalmaksu minimaalne summa 165 eurot kuus
  • ettevõtlustulu maksu maksja (nn ettevõtluskontot kasutav inimene), kes maksab ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel ettevõtlustulult ühes kuus sotsiaalmaksu vähemalt sotsiaalmaksu kuumäära ulatuses. 2019. aastal on kuumäär 500 eurot ja seega sotsiaalmaksu minimaalne summa 165 eurot kuus.

Kõik tööd pakkuvad füüsilised ja juriidilised isikud peavad oma töötajate töötamise andmed (töösuhte alustamised, peatamised ja lõpetamised) registreerima maksu- ja tolliameti töötamise registris.

Töölepingu alusel töötavad töötajad

 Ravikindlustuse tekkimine

Kindlustusele on õigus üle ühekuulise tähtajaga või määramata ajaks sõlmitud töölepingu alusel töötavatel inimestel, k.a. ajutise viibimisalusega Eestis seaduslikult viibival ja töötaval inimesel, kelle eest tööandja maksab sotsiaalmaksu.

Kindlustus algab töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäevast arvestatava neljateistkümnepäevase ooteaja möödumisel. Kui töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäev jääb kehtiva kindlustuskaitse ajavahemikku, jätkub kindlustuskaitse uuel alusel ilma katkemiseta.

 Ravikindlustuse peatumine ja lõppemine

Kindlustus peatub kahe kuu möödumisel töötamise registrisse kantud töötamise peatumise alguskuupäevast (näiteks töötaja astub tegevteenistusse, läheb lapsehoolduspuhkusele jne).

Kindlustus ei peatu poolte kokkuleppel antava tasustamata puhkuse korral, kui inimese eest makstakse sotsiaalmaksu vähemalt kehtiva kuumäära ulatuses. 2019. aastal on sotsiaalmaksu kuumäär 500 eurot ja seega minimaalne sotsiaalmaksu summa 165 eurot kuus.

Peale peatumise lõppu  jätkub kindlustus  töötamise registrisse kantud töötamise peatumise lõppkuupäevale järgnevast päevast.

Ravikindlustuse lõppemine

Töötajana kindlustatud inimeste ravikindlustus lõpeb kahe kuu möödumisel töötamise registrisse kantud töötamise lõppemise päevast.

Töötamise lõpetamine tuleb registreerida töötamise registris kümne päeva jooksul alates töötamise lõpetamise päevast. Täpsem info maksu- ja tolliametist.

 

Võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenistustasusid saavad inimesed

 Ravikindlustuse tekkimine

Ravikindlustus hakkab kehtima tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni (TSD) esitamise tähtpäevast järgmisel päeval juhul, kui TSD-l on väljamaksed deklareeritud koodidega 17, 18, 19, 123 või 125. Ravikindlustuse saamiseks peab sotsiaalmaks olema deklareeritud kas ühe tööandja TSD-s või mitme tööandaja TSD-des kokku vähemalt sotsiaalmaksu kuumäära ulatuses (2019. aastal on sotsiaalmaksu kuumäär 500 eurot ja seega sotsiaalmaksu minimaalne kohustus 165 eurot kuus).

 Ravikindlustuse peatumine

Kindlustatud inimese kindlustuskaitse peatub ühe kuu möödumisel, kui  maksu- ja tolliametilt saadud andmete kohaselt ei ole ette nähtud kuupäevaks inimese eest deklareeritud miinimumkohustuse ulatuses sotsiaalmaksu. 

Peatunud kindlustuskaitse jätkub järgmisel päeval pärast deklareeritud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse täitmist tõendavate andmete laekumist haigekassasse.

 

Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige

 Ravikindlustuse tekkimine

Ravikindlustus hakkab kehtima TSD esitamise tähtpäevast järgmisel päeval juhul, kui TSD-l on väljamaksed deklareeritud koodidega 21, 22, 29, 30, 156 või 158. Ravikindlustuse saamiseks peab sotsiaalmaks olema deklareeritud kas ühe tööandja TSD-st või mitme tööandaja TSD-des kokku vähemalt sotsiaalmaksu kuumäära ulatuses (2019. aastal on kuumäär 500 eurot ja sotsiaalmaksu minimaalne kohustus 165 eurot kuus).

 Ravikindlustuse peatumine

Kindlustatud inimese kindlustuskaitse peatub ühe kuu möödumisel, kui  maksu- ja tolliametilt saadud andmete kohaselt ei ole ette nähtud kuupäevaks inimese eest deklareeritud miinimumkohustuse ulatuses sotsiaalmaksu. 

Peatunud kindlustuskaitse jätkub järgmisel päeval pärast deklareeritud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse täitmist tõendavate andmete laekumist haigekassasse.

Ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida riigiportaali eesti.ee teenuses „Ravikindlustuse ja perearsti info“ või haigekassa klienditelefonil 669 6630.

TSD esitamise tähtaeg on iga kuu 10. kuupäev. Kui 10. kuupäev langeb puhkepäevale või riigipühale, laekuvad andmed haigekassale sellele järgneval tööpäeval.

Kui TSD esitatakse enne tähtaega, edastab maksu-ja tolliamet haigekassale andmed TSD esitamise tähtajale (näiteks 10. kuupäev) järgneval päeval.

Kui eelneva kalendrikuu TSD parandatakse, laekuvad parandatud andmed haigekassase järgmisel päeval. Varasemate perioodide deklaratsioonidel tehtud parandusi haigekassasse ei edastata

 

Ettevõtlustulu maksu maksja

Alates 1. jaanuarist 2018 on inimestel võimalik ettevõtlusega tegeleda lihtsustatud korras – madalama maksumääraga ja bürokraatiavabalt. Selleks võetakse kasutusele spetsiaalne pangakonto ehk nn ettevõtluskonto.  

Kindlustuskaitse saamiseks peab inimese eest laekuma eelmise kuu sotsiaalmaks miinimumkohustuse ulatuses.  Kindlustuskaitse tekib peale sotsiaalmaksu laekumist TSD esitamise tähtpäevast järgmisel päeval ja peatub ühe kuu möödumisel, kui järgmise deklaratsiooni esitamiseks ei ole sotsiaalmaksu miinimumkohustus täidetud. Andmed inimeste kohta, kelle kohta on laekunud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses, esitab maksu-ja tolliamet  haigekassasse TSD esitamise tähtpäevale järgneval päeval. Täpsemat infot saab maksu- ja tolliametist.

Andmete esitaja vastutus

Ravikindlustuse katkemise vältimiseks palume esitada deklaratsioonid õigeaegselt.

Kui kindlustuskaitse tekkimiseks vajalikud dokumendid ei ole õigeaegselt esitatud ning kindlustuskaitset taotleval inimesel oleks tekkinud õigeaegse esitamise korral õigus saada ravikindlustushüvitist, peab kindlustuskaitset taotlevale inimesele ravikindlustushüvitise saamata jäämisest tekkinud kahju hüvitama kohustuse rikkuja. 

 

Näited 

Näide 1: Töövõtuleping  sõlmitakse 1. jaanuaril. Inimesele tehakse väljamakse 31. jaanuaril, TSD esitatakse 10. veebruaril ja ravikindlustus kehtib 11. veebruarist kuni 10. märtsini. NB! Ravikindlustus algab igakuiselt peale TSD esitamist.

Näide 2: Töövõtuleping  sõlmitakse 1. jaanuaril. Inimesele tehakse väljamakse 1.veebruaril, TSD esitatakse 10. märtsil ja ravikindlustus kehtib 11. märtsist kuni 10.aprillini. NB! Ravikindlustus algab igakuiselt peale TSD esitamist.

Näide 3: Juhatuse liikme leping on sõlmitud alates 1. jaanuarist tähtajaga viieks aastaks. Juhatuse liikme tasult makstakse igakuiselt sotsiaalmaksu vähemalt  miinimummäära ulatuses. NB! Juhatuse liikmele algab ravikindlustus igakuiselt peale TSD esitamist.

Näide 4: Inimene töötab käsunduslepinguga mitme erineva tööandja juures. Kõikide lepingute pealt kokku makstakse inimese eest sotsiaalmaksu vähemalt miinimummäära ulatuses. NB! Ravikindlustus algab igakuiselt peale TSD esitamist.

 

Korduma kippuvad küsimused - KKK

Haigekassa ei saa töötajat ise kindlustada, seda peab tegema tööandja. Kui inimesega on sõlmitud üle ühekuulise tähtajaga või tähtajatu tööleping, tuleb registreerida töötaja maksu- ja tolliameti töötamise registris. Seda tuleb teha hiljemalt tööle asumise päevaks.
Juhul, kui tööandja või lepingu teine pool on jätnud oma töötaja ravikindlustamata ja töötajal oleks olnud õigus saada ravikindlustushüvitist, peab tööandja hüvitama töötajale ravikindlustushüvitise saamata jäämisest tekkinud kahju.

Ravikindlustuse saamise erisused sõltuvad lepingust, mis inimesega sõlmitakse. Ravikindlustuse saab siis, kui sõlmitakse üle ühekuulise tähtajaga või määramata ajaks tööleping või võlaõiguslik leping ning selle alusel makstakse inimese eest sotsiaalmaksu vähemalt kehtiva kuumäära ulatuses. 2018. aastal on sotsiaalmaksu kuumäär 470 eurot ja sotsiaalmaksu miinimumsumma 155,10 eurot kuus. Sealjuures ei ole oluline, kas töötatakse osalise või täieliku tööajaga.

Kui inimesel ei olnud varem ravikindlustust, hakkab see kehtima 14 päeva pärast tööle asumist või lepingu sõlmimist. 

Ettevõtte juhatuse liikmetel ja  võlaõigusliku lepingu alusel töötavatel inimestel on õigus ravikindlustusele juhul, kui nende eest makstakse sotsiaalmaksu ühes kuus kokku vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses. Nende inimeste kindlustuskaitse tekib TSD esitamisele järgneval päeval ja peatub ühe kuu möödumisel, kui järgmise deklaratsiooni esitamise tähtajaks ei ole sotsiaalmaksu deklareeritud miinimumkohustuse ulatuses.

Sellisel juhul on isikul õigus ravikindlustusele. Erinevate tööandjate makstud sotsiaalmaksud liidetakse. Ravikindlustuse  saab töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud ühe või mitme võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saav inimene, kelle eest lepingu teised pooled maksavad sotsiaalmaksu vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses (2018. aastal on sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär 470 eurot ja seega sotsiaalmaksu minimaalne kohustus 155,10 eurot kuus).

Tööandja peab maksma sotsiaalmaksu teenitud summalt/tasult. Kui tegelik tasu on alla riigieelarvega kehtestatud kuumäära (2018. aastal 470 eurot), siis ei ole töötajal õigust ravikindlustust saada.

Tööandja peab registreerima kõikide töötajate andmed töötamise registris.

Ravikindlustusele on õigus töötajatel, kellega on sõlmitud üle ühekuulise tähtajaga tööleping või võlaõiguslik leping, millelt makstakse iga kuu sotsiaalmaksu vähemalt sotsiaalmaksuseaduses kehtestatud kuumääralt (2018. aastal on kuumäär 470 eurot ja minimaalne sotsiaalmaksu kohustus 155,10 eurot).

Kui töötaja läheb ajateenistusse, peab tööandja tema kindlustuse peatamiseks andmed edastama maksu- ja tolliameti töötamise registrisse. Haigekassa saab andmed töötamise registrist.

Töötajana kindlustatud inimestel kehtib ravikindlustus veel kaks kuud pärast töö- või teenistussuhte lõppemist.

Ei leidnud sobilikku vastust? Küsi lisaks.