Laste ja õpilaste ravikindlustus

Laps

Ravikindlustatud on kuni 19-aastased rahvastikuregistri järgi põhielukohaga Eestis elavad lapsed. Kindlustuskaitse kehtib kuni 19-aastaseks saamise päevani (k.a).

Ravikindlustuse tekkimine

Alla 19-aastased lapsed võtab haigekassa arvele rahvastikuregistrist saadud andmete alusel. Kindlustuse saavad lapsed, kelle andmed rahvastikuregistris on korras ja põhielukoha aadress Eestis määratletud.

Juhul, kui pärast sünnitõendi väljastamist pole lapse andmed haigekassa andmebaasi jõudnud, palume lapsevanematel pöörduda haigekassa klienditeenindusse või helistada klienditelefonile +372 669 6630 edasiste juhiste saamiseks.

Ravikindlustuse lõppemine

Kõigil rahvastikuregistri järgi põhielukohaga Eestis elavatel kuni 19-aastastel lastel on ravikindlustus. Kindlustus kehtib kuni 19-aastaseks saamise päevani.

Õpilane ja üliõpilane

Ravikindlustusele on õigus Eesti õppeasutuses või välisriigi samaväärses õppeasutuses õppivatel:

 • põhiharidust omandavatel õpilastel

 • üldkeskharidust omandavatel õpilastel
 • kutseõppe tasemeõppes õppivatel õpilastel
 • Eesti alalistest elanikest üliõpilastel 
  • Doktorantidel on õigus ravikindlustusele ainult juhul, kui nad saavad doktoranditoetust. Doktoriranditoetuse saajate ravikindlustuse tagab riik, makstes nende eest sotsiaalmaksu. Doktoranditoetust saavate inimeste ravikindlustus vormistatakse haridus- ja teadusministeeriumi esitatud andmete alusel.

Ravikindlustuse tekkimine

Andmed Eestis õppivate õpilaste ja üliõpilaste kohta esitab haigekassale haridus- ja teadusministeerium, mis vastutab ka edastatud andmete õigsuse ja tähtaegse esitamise eest. Pärast seda, kui nõuetekohased andmed on jõudnud haigekassasse, teeb haigekassa kindlustuse jõustumise kohta kande viie kalendripäeva jooksul

Ravikindlustuse lõppemine

 • Põhiharidust omandava õpilase ravikindlustuskaitse lõppeb kolme kuu möödumisel õppeasutuse lõpetamisest.
 • Üldkeskharidust omandava õpilase ravikindlustuskaitse  lõppeb kolme kuu möödumisel õppeasutuse lõpetamisest. Kui õpilane on kolme aasta jooksul pärast õppima asumist õppeasutust lõpetamata eksmatrikuleeritud, lõpeb kindlustuskaitse ühe kuu möödumisel.
 • Kutseõppe omandaja  kindlustuskaitse lõppeb kolme kuu möödumisel õppeasutuse lõpetamisest. Kui õpilane ei ole õppeasutust lõpetanud õppekava nominaalkestuse jooksul (välja arvatud meditsiiniliste näidustuste tõttu) või on õppeasutusest välja heidetud või omal soovil eksmatrikuleeritud, lõpeb tema ravikindlustus üks kuu pärast õppekava nominaalkestuse möödumist või eksmatrikuleerimist.
 • Üliõpilase ravikindlustus lõppeb kolme kuu möödumisel õppeasutuse lõpetamisest. Kui üliõpilane ei ole lõpetanud õppeasutust aasta möödumisel õppekava nominaalkestuse lõppemisest või on õppeasutusest välja heidetud või eksmatrikuleeritud, lõppeb tema ravikindlustus ühe kuu möödumisel. 

Akadeemiline puhkus

Akadeemilise puhkuse ajaks ravikindlustus peatub, välja arvatud juhul, kui akadeemiline puhkus on tingitud üliõpilase haigusest või vigastusest. Kui akadeemilisele puhkusele jäädakse nominaalõppeaja jooksul, siis ravikindlustus peatub ja jätkub pärast akadeemilise puhkuse lõppu.

Mida teha, kui tekivad ravikindlustusega seotud probleemid või küsimused? Kontrollige oma ravikindlustuse kehtivust riigiportaalist eesti.ee või helistage haigekassa klienditelefonile (+372)  669 6630. 

Välismaal õppijad

Õpilased ja üliõpilased, kes suunduvad õppima välismaale, peavad Eestis ravikindlustuse jätkamiseks esitama haigekassale avalduse ja välisriigi õppeasutuses õppimist tõendava dokumendi, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:

 1. õppeasutuse nimi
 2. õppeasutuse aadress
 3. õppija ees- ja perekonnanimi
 4. õppija isikukood või sünniaeg
 5. õppeperioodi kestus
 6. õppeasutuse esindaja ees- ja perekonnanimi, sidevahendite andmed ning allkiri

NB! Õppeperioodi kestus peab tõendil olema märgitult kuupäevaliselt. Tõend õppimise kohta tuleb haigekassasse toimetada igal õppeaastal, kuna ravikindlustus vormistatakse esitatud dokumendi alusel maksimaalselt 12 kuuks. 

Välismaal õppivad õpilased ja üliõpilased, kellel on Eesti ravikindlustus, saavad vajaminevat arstiabi Euroopa liikmesriikides, majanduspiirkonna riikides ja Šveitsis Euroopa ravikindlustuskaardi alusel.


Ravikindlustuse taotlemise dokument tuleb saata posti teel, e-posti teel või tuua see ise kohale haigekassa klienditeenindusse.

 

Korduma kippuvad küsimused - KKK

Kui üliõpilase õppekava nominaalaeg on kolm aastat, siis ravikindlustus kehtib neli aastat ja kolm kuud. Seega kui õppekava nominaalaeg lõpeb sel suvel, siis ülikooli kaudu saadav ravikindlustus lõpeb järgmisel sügisel. Oma ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida riigiportaalist eesti.ee või helistades haigekassa klienditelefonil (+372) 669 6630. 

Jah, ravikindlustuse saamisel ei ole õpilase koormus oluline.

 Töötuna ei võeta arvele päevases õppevormis või täiskoormusega õppijaid, akadeemilisel puhkusel viibijaid aga küll. Täpsemalt saab selle kohta lugeda töötukassa kodulehelt.

Ei leidnud sobilikku vastust? Küsi lisaks.