Vabatahtlik kindlustus

Juhul, kui Te ei kuulu ühtegi kindlustatud inimeste gruppi, annab ravikindlustuse seadus võimaluse sõlmida haigekassaga nn vabatahtlik kindlustusleping, mille alusel võrdsustatakse Teid kindlustatud isikuga. Lepingu sõlmimisel tuleb haigekassale tasuda kindlustusmakseid.

Lepingu saab sõlmida Eesti alaline elanik ja Eestis tähtajalise elamisloa või elamisõiguse alusel elav isik, kes:

1. on lepingu sõlmimisele eelneval kahel aastal olnud vähemalt kaksteist kuud kindlustatud kui

2. kindlustatud isik on enda eest maksnud või tema eest on makstud sotsiaalmaksu lepingu sõlmimisele eelneval kalendriaastal vähemalt kaheteistkümnekordselt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatuna - töö-või ametilepingu alusel, võlaõiguslikulepingu alusel, juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorganiliikme lepingu alusel, FIE-na või FIE abikaasana, Maksu- ja Tolliametis registreeritud notar, vandetõlk ja kohtutäitur.

2016. aastal oli kuumäär 390 eurot, seega aasta töötasu peaks olema vähemalt 4680 eurot ja tasutud sotsiaalmaks sellelt 1544,40 eurot.

3. saavad välisriigist pensioni, kui  välislepingutega ei ole ette nähtud teisiti. 

Punktis 1 sätestatud nõuetele vastav isik saab sõlmida nimetatud lepingu ka oma ülalpeetava kasuks, kes on Eesti alaline elanik või Eestis tähtajalise elamisloa või elamisõiguse alusel elav isik.

Kindlustusmakse suurus 

Kindlustusmakse arvutamise aluseks on statistikaameti viimati avaldatud eelmise kalendriaasta Eesti keskmine kuubrutopalk, mis korrutatakse 0,13ga. Kindlustusmakse suurus muutub igal aastal pärast seda, kui statistikaamet avaldab eelmise kalendriaasta Eesti keskmise kuubrutopalga.

Kuni 31. märtsini 2017 on kindlustuse kvartalimakse 415,50 eurot ja aastamakse 1662 eurot.

Kindlustusmakse suurus ühe kalendrikuu eest alates 1. aprillist 2017 on 149 eurot, kvartalimakse 447 eurot ja aastamakse 1788 eurot. 

Ravikindlustuse tekkimine 

Vabatahtliku kindlustuslepingu alusel tekib kindlustus 1 kuu möödumisel lepingu sõlmimisest.

Kui leping sõlmitakse ajal, mil inimesel oli kehtiv kindlustus ravikindlustuse seaduse alusel, siis algab tema kindlustus kehtiva sundkindlustuskaitse lõppemisest ilma katkemiseta.

Ravikindlustuse lõppemine 

Vabatahtliku lepingu alusel sõlmitud kindlustuskaitse lõpeb lepingu lõppemise tähtaja saabumisel või kui lepingu alusel kindlustatud isikul tekib ravikindlustuse seaduse alusel sundkindlustuse kindlustuskaitse või ta asub elama välisriiki. Kindlustusvõtjal on õigus  leping mõjuval põhjusel üles öelda.

Haigekassal on õigus leping ülepoolselt lõpetada, kui kindlustusvõtja jätab tähtaegselt tasumata kindlustusmaksed ega tee seda ka talle antud täiendava tähtaja jooksul.

Kui leping lõpetatakse ülesütlemisega ennetähtaegselt ja kuni ülesütlemiseni on kindlustatud isikul olnud kindlustuskaitse, on kindlustusvõtja kohustatud tasuma kindlustusmakseid kuni lepingu lõppemiseni.

Lepingu ennetähtaegse lõppemise korral maksab haigekassa ettemakstud  kindlustusmakse tagasi haigekassale teatatud (lepingu sõlmimise avalduses märgitud) arvelduskontole.

Lepingu saab sõlmida: 

Enne 01.07.2016 sõlmitud lepingute tüüptingimused asuvad siin.