Ülalpeetav abikaasa | Eesti Haigekassa

Ülalpeetav abikaasa

Ülalpeetav abikaasa, kes kasvatab lapsi

Õigus riigipoolsele ravikindlustusele on seaduslikus abielus oleval ja kindlustatud inimese ülalpeetaval abikaasal, kes kasvatab:

 • vähemalt ühte alla 8-aastast last
 • 8-aastast last kuni I klassi lõpetamiseni
 • vähemalt kolme alla 16-aastast last 

​Ülalpidaja peab olema kindlustatud töötajana, võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saava isikuna, juriidilise isiku juhtimisorgani liikmena või füüsilisest isikust ettevõtjana.

Ravikindlustuse saamiseks tuleb dokumendid esitada sotsiaalkindlustusametisse, kes edastab kindlustuse vormistamiseks vajalikud andmed haigekassale. Täpsemat teavet dokumentide kohta saab sotsiaalkindlustusameti telefonilt 612 1360 või aadressilt www.sotsiaalkindlustusamet.ee.

Ülalpeetav abikaasa, kel on vanaduspensionini vähem kui viis aastat

Riigipoolsele ravikindlustusele on õigus seaduslikus abielus oleval kindlustatud isiku ülalpeetaval abikaasal, kellel on vanaduspensionieani vähem kui viis aastat. Kindlustuse saamiseks tuleb kindlustuse soovijal esitada haigekassale avaldus.Kindlustuse saamiseks tuleb kindlustuse soovijal pöörduda haigekassa klienditeenindusse, kaasas isikut tõendav dokument ja avaldus

Ravikindlustuse taotlemine

1. Ülalpeetav abikaasa, kes kasvatab:

 • vähemalt ühte alla 8-aastast last või
 • 8-aastast last kuni I klassi lõpetamiseni või
 • vähemalt kolme alla 16-aastast last

peab esitama taotluse sotsiaalkindlustusametile.

Haigekassale esitab andmed ravikindlustuse saamiseks sotsiaalkindlustusamet.

2. Ülalpeetav abikaasa, kellel on vanaduspensionieani vähem kui 5 aastat, peab pöörduma kindlustuse saamiseks haigekassa klienditeenindusse, kaasas isikut tõendav dokument ja avaldus

Ravikindlustuse tekkimine

Ülalpeetava abikaasa kindlustus tekib ravikindlustuse andmekogusse kindlustuse jõustumise kande tegemisest. Haigekassal on õigus teha kanne viie kalendripäeva jooksul pärast nõuetekohaselt vormistatud dokumentide haigekassasse saabumist.

Ravikindlustuse lõppemine

1. Ülalpeetava abikaasa, kes kasvatab

 • vähemalt ühte alla 8-aastast last või
 • 8-aastast last kuni I klassi lõpetamiseni või
 • vähemalt kolme alla 16-aastast last

kindlustus lõpeb juhul, kui ei ole täidetud tingimused, mis annavad õiguse ravikindlustuskaitsele.

2. Ülalpeetava abikaasa, kellel on pensionieani vähem kui viis aastat, kindlustus lõpeb kui

 • ülalpeetav jõuab pensioniikka või
 • abielu lahutatakse või
 • ülalpidaja kindlustus lõpeb.

Kui ülalpeetav jõuab pensioniikka, jätkub kindlustus vanaduspensionärina. Selle kohta esitab haigekassale andmed sotsiaalkindlustusamet.

Ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida riigiportaali eesti.ee  teenuses „Ravikindlustuse ja perearsti info“ või haigekassa klienditelefonil +372 669 6630.