Töötu

Õigus ravikindlustusele on töötukassas registreeritud töötutel.

Ravikindlustuse tekkimine

Andmed ravikindlustuse tekkimiseks esitab haigekassale töötukassa.

Ravikindlustus kehtib:

  • töötuskindlustushüvitise saajatel päevast, mil tekib õigus hüvitisele;
  • töötutoetust saajatel päevast, mil tekib õigus hüvitisele;
  • töötutel, kes ei saa töötutoetust, töötuna arveloleku 31. päevast;
  • töötutel, kes osalevad tööpraktikal, tööharjutuses või vähemalt 80 tundi kestval tööturukoolitusel ega saa töötutoetust osalemise esimesest päevast;
  • mittetöötavatel isikutel, kes on osalenud tuumakatastroofi tagajärgede likvideerimisel avalduse esitamise päevast.

Ravikindlustuse lõppemine

Kui töötukassas arveloleku periood on lõppenud, kehtib ravikindlustus veel ühe kuu. Erandiks on töötuskindlustushüvitise saajad, kelle ravikindlustus lõpeb kahe kuu pärast.

Täpse info töötuks registreerimise ja töötutoetuste ning -hüvitiste kohta leiate Töötukassa kodulehelt.

Ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida riigiportaalist teenuses „Ravikindlustuse ja perearsti info“ või haigekassa klienditelefonil 669 6630.

Osaledes aga Töötukassa suunamisel juba enne 31. päeva tööturukoolitusel, tööharjutusel või tööpraktikal, tekib ravikindlustus alates teenusel osaletud päevast. Kui inimesel on õigus töötutoetusele või töötuskindlustushüvitisele, siis hakkab ravikindlustus kehtima päevast, mil vastava toetuse saamise õigus tekib ehk töötukassa positiivse otsuse tegemise päevast.