Riigi poolt kindlustatud

Ravikindlustuse seaduse § 5 lg 2 p 3 alusel on kindlustatud isikud, kelle eest on kohustatud maksma sotsiaalmaksu riik või kohalik omavalitsus sotsiaalmaksuseaduse § 6 alusel või loovisikute ja loomeliitude seaduse alusel tunnustatud loomeliit

 • ajateenijad
 • abikaasatasu saavad isikud - välisteenistuse seaduse § 67 alusel
 • üks Eestis elav ning alla 3-aastast Eestis elavat last kasvatav vanem, eestkostja või hooldaja, kellega on sõlmitud kirjalik perekonnas hooldamise leping, või isik, kes kasutab vanema asemel lapsehoolduspuhkust ning kes kasvatab Eestis alla 3-aastast last
 • üks Eestis elav mittetöötav vanem, kes kasvatab kolme või enamat alla 19-aastast Eestis elavat last, kellest vähemalt üks on alla 8-aastane
 • üks Eestis elav vanem, eestkostja või hooldaja, kellega on sõlmitud perekonnas hooldamise leping ja kes kasvatab seitset või enamat alla 19-aastast Eestis elavat last
 • kindlustatud isiku ülalpeetav abikaasa, kes kasvatab vähemalt ühte alla 8-aastast last või 8-aastast last kuni esimese klassi lõpetamiseni või vähemalt kolme alla 16-aastast last ega saa riigilt lapsehooldustasu
 • sotsiaaltoetust saavad isikud
 • puudega isiku hooldajad, kellele valla- või linnavalitsus maksab toetust puudega isiku hooldamise eest ja kes ei tööta ega saa riiklikku pensioni
 • päästeteenistuse toetuse saajad
 • töötud
 • töötutoetust saavad isikud
 • tööturukoolituses osalevad isikud juhul, kui nad ei saa töötutoetust
 • tööpraktikas osalevad isikud juhul, kui nad ei saa töötutoetust
 • tööharjutuses osalevad isikud
 • töötuskindlustushüvitise saajad
 • doktoranditoetuse saaja
 • loometoetuse saajad

Ravikindlustuskaitse kehtivust saab kontrollida riigiportaalist või haigekassa klienditelefonil 669 6630.

Ravikindlustuse taotlemine

Andmed kindlustuse alustamiseks, lõpetamiseks ja peatamiseks esitab haigekassale sotsiaalmaksu maksja ehk kohalik omavalitsus või riik.

Ravikindlustuse tekkimine

Kindlustus tekib haigekassas ravikindlustuse andmekogusse kande tegemisest. Haigekassal on õigus teha kanne viie kalendripäeva jooksul pärast korrektsete dokumentide haigekassasse saabumist.

Ravikindlustuse lõppemine

Ravikindlustus lõpeb ühe kuu möödumisel (töötuskindlustushüvitise saajal 2 kuu ja osalise või puuduva töövõimega isikul 3 kuu

möödumisel) riigi poolt sotsiaalmaksu maksmise kohustuse lõppemisest. Andmed haigekassasse kindlustuse lõppemise kohta edastab asutus, mille kaudu sotsiaalmaksu maksti.