Osalise või puuduva töövõimega isikud

Õigus ravikindlustusele on isikutel, kellel on osaline või puuduv töövõime tuvastatud.

Ravikindlustuse taotlemine

Inimene esitab töötukassale nõuetekohase taotluse töövõime hindamiseks. Kui töötukassa on tuvastanud inimesel osalise või puuduva töövõime, edastatakse haigekassale andmed kindlustuse alustamiseks.

Ravikindlustuse tekkimine

Töötukassa edastab kindlustusandmed otsuse tegemise päeval. Kindlustus tekib ravikindlustuse andmekogusse kande tegemisest.

Ravikindlustuse lõppemine

Ravikindlustus lõpeb osalise või puuduva töövõime määramise tähtajast kolme kuu möödumisel. Andmed kindlustuse lõpetamiseks edastab töötukassa.

Täpse info osalise või puuduva töövõime taotlemise kohta leiate Töötukassa kodulehelt.

Ravikindlustuskaitse kehtivust saab kontrollida riigiportaalist või haigekassa klienditelefonil 669 6630.