Laps, õpilane, üliõpilane

Laps

Ravikindlustatud on kuni 19-aastased rahvastikuregistri järgi põhielukohaga Eestis elavad lapsed. Kindlustuskaitse kehtib kuni 19-aastaseks saamise päevani (k.a).

Ravikindlustuse tekkimine

Alla 19 a lapsed võtab haigekassa arvele Rahvastikuregistrist saadud andmete alusel.
Kindlustuse saavad lapsed, kelle andmed rahvastikuregistris on korras ja põhielukoha aadress Eestis määratletud.

Juhul, kui pärast sünnitõendi väljastamist pole lapse andmed haigekassa andmebaasi jõudnud, palume lapsevanematel pöörduda haigekassa klienditeenindusse või helistada klienditelefonile 669 6630  edasiste juhiste saamiseks.

Ravikindlustuse lõppemine

Kõigil rahvastikuregistri järgi põhielukohaga Eestis elavatel kuni 19-aastastel lastel on ravikindlustus. Kindlustus kehtib kuni 19-aastaseks saamise päevani.

Õpilane ja üliõpilane

Õigus ravikindlustusele on Eesti õppeasutuses või välisriigi samaväärses õppeasutuses õppivatel:

 • Põhiharidust omandavatel õpilastel
 • Üldkeskharidust omandavatel õpilastel
 • Kutseõppe tasemeõppes õppivatel õpilastel
 • Eesti alalistest elanikest üliõpilastel (v.a doktoranditoetust saavatel doktorantidel. Doktorandidel on õigus ravikindlustusele ainult juhul, kui nad on doktoranditoetuse saajad. Doktoranditoetuse saajate ravikindlustuse saamine on seotud nende eest sotsiaalmaksu tasumisega riigi poolt. Doktorandi toetust saavate isikute ravikindlustus vormistatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt esitatud andmete alusel).

Ravikindlustuse tekkimine

Andmed Eestis õppivate õpilaste ja üliõpilaste kohta esitab haigekassale haridus- ja teadusministeerium, mis vastutab ka edastatud andmete õigsuse ja tähtaegse esitamise eest. Pärast seda, kui nõuetekohased andmed on jõudnud haigekassasse,  teeb haigekassa kindlustuskande 5 kalendripäeva jooksul.

Ravikindlustuse lõppemine

 • Põhiharidust omandava õpilase ravikindlustuskaitse lõppeb kolme kuu möödumisel õppeasutuse lõpetamisest.
 • Üldkeskharidust omandava õpilase ravikindlustuskaitse  lõpeb kolme kuu möödumisel õppeasutuse lõpetamisest. Kui õpilane on kolme aasta jooksul õppima asumisest õppeasutust lõpetamata välja heidetud, lõpeb kindlustuskaitse sellest ühe kuu möödumisel.
 • Kutseõppe omandaja  kindlustuskaitse lõppeb kolme kuu möödumisel õppeasutuse lõpetamisest. Kui õpilane ei ole õppeasutust lõpetanud õppekava nominaalkestuse jooksul (välja arvatud meditsiiniliste näidustuste tõttu) või on õppeasutusest välja heidetud või eksmatrikuleeritud, lõpeb tema ravikindlustus 1 kuu pärast õppekava nominaalkestuse möödumist või eksmatrikuleerimist.
 • Üliõpilase ravikindlustus lõppeb kolme kuu möödumisel õppeasutuse lõpetamisest. Kui üliõpilane ei ole lõpetanud õppeasutust aasta möödumisel õppekava nominaalkestuse lõppemisest või on õppeasutusest välja heidetud või eksmatrikuleeritud, lõppeb tema ravikindlustus sellest 1 kuu möödumisel. 

Akadeemiline puhkus

Akadeemilise puhkuse ajaks ravikindlustus peatub, välja arvatud juhul, kui akadeemiline puhkus on tingitud üliõpilase haigusest või vigastusest. Kui akadeemilisele puhkusele jäädakse nominaalõppeaja jooksul, siis ravikindlustus peatub ja jätkub pärast akadeemilise puhkuse lõppu.

Mida teha, kui tekivad ravikindlustusega seotud probleemid või küsimused Eestis õppides? Kontrolli oma ravikindlustuse kehtivust riigiportaalist eesti.ee või helistades haigekassa klienditelefonile 669 6630. 

Välismaal õppijad

Õpilased ja üliõpilased, kes suunduvad õppima välismaale, peavad ravikindlustuse jätkamiseks Eestis esitama haigekassale avalduse ning õppima asumise kinnituseks välisriigi õppeasutuses õppimist tõendava dokumendi, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:

 1. õppeasutuse nimi;
 2. õppeasutuse aadress;
 3. õppija ees- ja perekonnanimi;
 4. õppija isikukood või sünniaeg;
 5. õppeperioodi kestus;
 6. õppeasutuse esindaja ees- ja perekonnanimi, sidevahendite andmed ning allkiri.

NB! Õppeperioodi kestus peab tõendil olema märgitult kuupäevaliselt. Tõend õppimise kohta tuleb haigekassasse toimetada igal õppeaastal, kuna ravikindlustuskaitse vormistatakse esitatud dokumendi alusel maksimaalselt 12 kuuks. 

Välismaal õppivad õpilased ja üliõpilased, kellel on Eesti ravikindlustus, saavad vajaminevat arstiabi Euroopa liikmesriikides, majanduspiirkonna riikides ja Šveitsis Euroopa ravikindlustuskaardi alusel.
Ravikindlustuse taotlemise dokument tuleb saata posti teel, e-posti teel või tuua see ise kohale haigekassa klienditeenindusse.

Kontrolli oma ravikindlustuse kehtivust riigiportaalist eesti.ee teenuses „Ravikindlustuse ja perearsti info“,  kirjutades aadressil info@haigekassa.ee, või helistades haigekassa klienditelefonile (+372) 669 6630.

Korduma kippuvad küsimused

K: Kui õppekava nominaalaeg lõpeb sel suvel, kuid õpilane lõpetab ülikooli alles järgmisel kevadel, siis mis ajani kehtib tal ravikindlustus?

V:

Kui üliõpilase õppekava nominaalaeg on kolm aastat, siis ravikindlustus kehtib neli aastat ja kolm kuud. Seega kui õppekava nominaalaeg lõpeb sel suvel, siis ravikindlustus ülikooli kaudu lõpeb järgmisel sügisel. Oma ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida kodanikuportaalist www.eesti.ee või helistades haigekassa klienditelefonil (+372) 669 6630. 

K: Kas osalise koormusega õppiv tudeng saab ka ravikindlustuse?

V:

Jah, ravikindlustuse saamisel ei ole õpilase koormus oluline.

K: Õpilane viibib ülikoolist akadeemilisel puhkusel ja on töötu. Kas ta saab end akadeemilise puhkuse ajal ravikindlustuse saamiseks töötuna arvele võtta?

V:

 Töötuna ei võeta arvele päevases õppevormis või täiskoormusega õppijaid, akadeemilisel puhkusel viibijaid aga küll. Täpsemalt saab selle kohta lugeda töötukassa kodulehelt.

Küsi lisaks