Töövõimetushüvitised

Töövõimetushüvitist maksavad tööandja ja haigekassa

  Töövõimetuslehe saab arst väljastada inimesele, kes on tööandja kaudu ravikindlustatud. Töövõimetuslehe väljastamise või väljastamata jätmise otsustab arst inimese terviseseisundi põhjal.  

  Töövõimetuslehe alusel maksavad tööandja ja haigekassa inimesele töövõimetushüvitist, mille eesmärk on osaliselt kompenseerida töötajale haigestumise ajal saamata jäänud töötasu.

  Töövabastuse perioodi kohta vormistab arst elektroonilise töövõimetuslehe ja edastab selle haigekassasse elektrooniliselt. 

  Arsti edastatud andmeid ja hüvitise väljamaksmisega seotud infot saab vaadata riigiportaalis www.eesti.ee teenuses „Isiku töövõimetushüvitised".

  Töötaja peab tööandjat teavitama töövõimetuslehe alustamisest ja lõpetamisest vastavalt omavahelisele kokkuleppele kas suuliselt või kirjalikult. Tööandja peab omapoolsed andmed töövõimetuslehele edastama läbi riigiportaali www.eesti.ee ja töövõimetushüvitis laekub inimese arvelduskontole paari tööpäeva jooksul pärast seda, kui tööandja on andmed esitanud.

  Töövõimetushüvitiste võrdlustabel

  Tööst vabastamise põhjus

  Põhjuse number

  Lehe liik

  Hüvitamise kord

  Ühe kindlustusjuhtumi maksmise kestus

  Haigestumine

  1

  Haigusleht

  Tööandja maksab hüvitist haigestumise 4. päevast kuni 8. päevani. Haigekassa maksab alates 9. päevast, hüvitise määr 70%.

  Kuni 182 päeva (tuberkuloosi korral kuni 240 päeva)

  Olmevigastus

  3

  Haigusleht

  Tööandja maksab hüvitist haigestumise 4. päevast kuni 8. päevani. Haigekassa maksab alates 9. päevast, hüvitise määr 70%.

  Kuni 182 päeva

  Liiklusvigastus

  Liiklusvigastuse tagajärjel tekkinud tüsistus/ haigestumine

  4

   

  18

  Haigusleht

  Tööandja maksab hüvitist haigestumise 4. päevast kuni 8. päevani. Haigekassa maksab alates 9. päevast, hüvitise määr 70%.

  Kuni 182 päeva

  Karantiin

  10

  Haigusleht

  Tööandja maksab hüvitist haigestumise 4. päevast kuni 7. päevani, hüvitise määr 70%.

  Kuni 7 päeva

  Kutsehaigestumine

  2

  Haigusleht

  Haigekassa maksab hüvitist haigestumise 2. päevast, hüvitise määr 100%.

  Kuni 182 päeva

  Tööõnnetus

  Tööõnnetus liikluses

  Tööõnnetuse tagajärjel tekkinud tüsistus/haigestumine

  5

  6

   

  7

  Haigusleht

  Haigekassa maksab hüvitist haigestumise 2. päevast, hüvitise määr 100%.

  Kuni 182 päeva

  Vigastus riigi või ühiskonna huvide kaitsel või kuriteo tõkestamisel

  8

  Haigusleht

  Haigekassa maksab hüvitist haigestumise 2. päevast, hüvitise määr 100%.

  Kuni 182 päeva

  Üleviimine kergemale tööle

  17

  Haigusleht

  Haigekassa hüvitab kergemale tööle üleviimisega kaasnenud palgavahe juhul, kui inimese töötasu kergemale tööle üleviimise ajal on väiksem kui tema eelmise kalendriaasta keskmine tulu.

  Kui inimene vabastatakse  töölt kergema töö puudumise tõttu, makstakse talle hüvitist alates 2. päevast määraga 70%. Hüvitist on võimalik saada ainult raseduse korral kuni rasedus- ja sünnituspuhkuseni.
  Vaadake lähemalt siit.

  Kuni rasedus- ja sünnituspuhkuseni

  Haigestumine või vigastus raseduse ajal

  19

  Haigusleht

  Haigekassa maksab hüvitist haigestumise 2. päevast, hüvitise määr 70%.

  Kuni 182 päeva

  Alla 12-aastase lapse põetamine või alla 19-aastase kindlustatud inimese põetamine, kellel on puue.

  14

  Hooldusleht

  Haigekassa maksab hüvitist töövabastuse esimesest päevast, hüvitise määr on 80%.

  NB! Kindlustatud inimesel on hoolduslehe alusel õigus saada hooldushüvitist alla 12-aastase lapse põetamise korral kuni 60 kalendripäeva, kui haigestumise põhjuseks on pahaloomuline kasvaja ja lapse ravi algab haiglas.

  Kuni 14 päeva

  Haige perekonnaliikme põetamine kodus

  12

  Hooldusleht

  Haigekassa maksab hüvitist töövabastuse esimesest päevast, hüvitise määr on 80%.

  Kuni 7 päeva

  Alla 3-aastase lapse või alla 16-aastase puudega lapse hooldamine lapse ema haiguse või sünnitusabi osutamise ajal

  13

  Hooldusleht

  Haigekassa maksab hüvitist töövabastuse esimesest päevast, hüvitise määr on 80%.

  Kuni 10 päeva

  Rasedus- ja sünnituspuhkus

  15

  Sünnitusleht

  Haigekassa maksab hüvitist töövabastuse esimesest päevast, hüvitise määr on 100%.

  140 päeva

  Alla 10-aastase lapse lapsendaja puhkus

  16

  Lapsendamisleht

  Haigekassa maksab hüvitist töövabastuse esimesest päevast, hüvitise määr on 100%.

  70 päeva

  Elundi või vereloome tüvirakkude annetus

  20

  Haigusleht

  Haigekassa maksab alates 1. päevast, hüvitise määr 100%.

  Kuni 182 päeva 

  Töövõimetushüvitise arvutamine

  Tööandja arvutab haigushüvitise:

  Haigekassa arvutab töövõimetushüvitise:

  töötaja viimase kuue kuu keskmise palga põhjal.

  töötaja eest eelmisel aastal arvestatud või makstud sotsiaalmaksu alusel, andmed saadakse maksu- ja tolliametist.

  Arvutamise aluseks oleva infoga saab peale hüvitise laekumist tutvuda riigiportaalis eesti.ee

  Kalendripäeva keskmise tulu arvutamine haigekassas

  Hüvitis võrdub töövõimetuslehe algusele eelnenud kalendriaastal inimesele arvestatud või makstud sotsiaalmaksu alusel arvutatud tulu ja arvu 365 jagatisega.

  Päeva tulust arvutatakse hüvitise määr ja korrutatakse hüvitamisele kuuluvate päevade arvuga (vt hüvitiste arvutamise näiteid). Hüvitiselt peetakse kinni  tulumaks.

  Kui eelneval aastal inimesel tulu ei olnud  või aasta keskmine tulu oli väiksem kui alampalk (2020. aastal  584 eurot kuus), siis arvutatakse päevatulu järgnevalt:

  päevatulu = põhipalk : 30, kuid mitte üle alampalga ja arvu 30 jagatise.
  Arvutamisel lähtutakse töövõimetuslehel märgitud töövabastuse alguspäevale eelnenud päeval kehtinud kuu põhipalgast või kuupalga alammäärast.

  Kui eelmisel aastal tulu puudus ning põhipalk on väiksem alampalgast, siis päevatulu = põhipalk : 30.

  Võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saava inimese, juriidilise isiku juhtimisorgani liikme või FIE päevatulu võrdub töövõimetuslehe algusele eelnenud kalendriaastal inimese eest makstud sotsiaalmaksu alusel arvutatud tulu ja arvu 365 jagatisega.

  Kui tulu puudus, siis päevatulu = sotsiaalmaksuseaduses kehtestatud kuumäär (2020. aastal  584 eurot kuus) : 30.

  Kui FIE-l ei olnud kohustust maksta sotsiaalmaksu avansilisi makseid ja eelmisel aastal ei makstud tema eest või ei maksnud ta ise sotsiaalmaksu, siis tal päevatulu ei ole ja hüvitist talle ei maksta.

  Kui hüvitise arvutamise aluseks olnud andmeid on maksu- ja tolliametis muudetud, on inimesel õigus esitada haigekassale avaldus hüvitise ümberarvestamiseks kolme aasta jooksul alates töövõimetuslehe haigekassasse laekumise kuupäevast.

  Erisused erinevate kindlustusliikide korral

  Kui inimesel on ravikindlustus nii töötajana kui ka FIE-na või juhtimisorgani liikmena või võlaõigusliku lepingu sõlminud isikuna, siis arvutatakse päevatulu kindlustatu jaoks soodsamal alusel (kas arvutatud sotsiaalmaksu summast või makstud sotsiaalmaksu summast).

  Näited

  • Robert on FIE.  Eelneval aastal maksis tööandja tema eest sotsiaalmaksu 894,76 eurot ja ettevõtjana maksis ta ise 442,91 eurot. Kokku maksti sotsiaalmaksu 1337,67 eurot, mille alusel arvutatud tulu on 4053,55 eurot.
   4053,55 : 365 = 11,11 eurot päevatulu.

  • Vanaduspensionär Karl on FIE. Ta jääb haigeks. Eelneval aastal tema eest sotsiaalmaksu ei makstud. Vanaduspensionärina ei ole tal kohustust maksta sotsiaalmaksu avansilisi makseid. Seetõttu talle hüvitist ei maksta.

  • Maria töötab töölepingu alusel ja tegutseb ka FIE-na ning tal on mõlemal alusel ravikindlustuskaitse.
   Eelneval aastal arvestati tema eest sotsiaalmaksu 3302,95 eurot, kuid maksti sotsiaalmaksu 2292,51 eurot. Kuna arvestatud sotsiaalmaksu summa on suurem, siis on Mariale kasulikum arvutada hüvitis arvestatud sotsiaalmaksu järgi.

  Haiguse või vigastuse korral on kindlustatud inimesel õigus saada haigushüvitist kuni haiguslehel märgitud töövõime taastumise päevani, kuid mitte rohkem kui 240 järjestikust kalendripäeva tuberkuloosi või 182 järjestikust kalendripäeva mõne muu haiguse korral.

  Haiguslehe võib arst vajadusel väljastada ka pikemaks ajaks kui hüvitise maksmise periood.
  Piirang kehtib vaid hüvitise maksmise perioodi kohta, mitte haiguslehe kestuse kohta.

  Korduma kippuvad küsimused - KKK

  Töövabastuse perioodi kohta vormistab arst Sulle elektroonilise töövõimetuslehe ja edastab selle haigekassa andmekogusse. Kui  arst töövõimetuslehe lõpetab, siis palun teavita sellest oma tööandjat!

  Selleks, et haigekassa määraks ja maksaks töövõimetuslehe alusel hüvitist, peab tööandja arsti poolt lõpetatud töövõimetuslehe andmed haigekassale esitama elektroonselt riigiportaalis www.eesti.ee. Pärast seda, kui tööandja on andmed haigekassale edastanud ja töövõimetuslehe andmed ei vaja täpsustamist, kantakse hüvitis Su arvelduskontole paari tööpäeva jooksul. 

  Infot oma töövõimetuslehtede kohta näed riigiportaalist www.eesti.eesiit lingilt.

  FIE-le maksab haigekassa ajutise töövõimetuse hüvitist alates üheksandast töövabastuse päevast. Kaheksa esimese töövabastuse päeva eest FIE-dele haigushüvitist ei maksta.

  Töölepingu seaduse kohaselt on töötajal õigus puhkus katkestada, edasi lükata või enneaegselt lõpetada töötajast tulenevatel olulistel põhjustel. Need põhjused on eelkõige ajutine töövõimetus, rasedus- ja sünnituspuhkus või streigis osalemine.

  Töötajal on õigus nõuda kasutamata jäänud puhkuseosa vahetult pärast puhkuse kasutamist takistava asjaolu äralangemist või poolte kokkuleppel muul ajal. Töötaja on kohustatud tööandjale teatama puhkuse kasutamist takistavast asjaolust esimesel võimalusel.

  Töövõimetusleht väljastatakse töötajale haiguse või vigastuse korral kalendripäevade alusel ning hüvitise maksmist ei saa siduda töötaja tööajakavaga.

  Ajutise töövõimetuse hüvitist arvutatakse sotsiaalmaksuga maksustatud tulult. Makstav hüvitis arvutatakse eelneva kalendriaasta sotsiaalmaksu alusel, mille andmed saab haigekassa maksu- ja tolliametist.

  Hüvitise summa saamiseks arvutatakse töötaja kalendripäeva keskmisest tulust hüvitise määr ning see korrutatakse hüvitamisele kuuluvate päevade arvuga. Hüvitiselt peetakse kinni tulumaks.

  Ajutise töövõimetuse hüvitise maksmise kord sõltub töövõimetuslehe liigist ja põhjusest. Täpsemalt saab hüvitise määramise ja maksmise korrast lugeda hüvitiste lehelt.

  Kui eelmisel kalendriaastal sotsiaalmaksuga maksustatav tulu puudus, lähtutakse hüvitise arvutamisel inimesega varasemalt kokkulepitud töötasust ja alampalgast. Lisainfot selle kohta saab haigekassa kodulehelt.

  Haigekassa maksab ajutise töövõimetuse hüvitise välja 30 kalendripäeva jooksul alates päevast, kui kindlustatud inimese tööandja on teinud nõuetekohased kanded elektroonilisele töövõimetuslehele või kui paberil lisadokumendid on laekunud haigekassasse.

  Palun võta ühendust töövõimetuslehe välja kirjutanud arstiga.

  Tööandja peab maksma haigushüvitise välja palgapäeval, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul pärast seda, kui arst on riigiportaalis eesti.ee nõuetekohaselt vormistatud haiguslehe lõpetanud.

  Jah, saab küll. Hüvitise saaja nime ja arvelduskonto andmeid on võimalik muuta:

  • Riigiportaali eesti.ee teenuses „Minu arvelduskonto ja andmed haigekassas“.
  • Esitades paberil avalduse haigekassa klienditeenindusse või saates digiallkirjaga avalduse aadressile info [at] haigekassa.ee.

  Töösuhte ajal alanud töövõimetuslehe ning järglehed maksab haigekassa välja, olenemata sellest, et vahepeal töösuhe lõpeb. Tööandja kohustus maksta hüvitist alates neljandast päevast antud juhul ei kehti, kuna tööleping lõppes enne tööandja hüvitise maksmise perioodi.

  Välisriigi arstilt saadud paberil tõend esita oma tööandjale, kes edastab selle koos vajalike lisadokumentidega haigekassasse.

  EL-i liikmesriigis kindlustatud patsientidele väljastatakse töövõimetuse kinnitamiseks vormid E115 ja E116, mis on olemas Euroopa Liidu blankettide lehel. Küsimuste korral palume võtta ühendust haigekassaga telefonil  +372 669 6630 või e-posti aadressil info [at] haigekassa.ee.

  Ei leidnud sobilikku vastust? Küsi lisaks.