Hambaravihüvitis

KKK

Hambaravihüvitise arvete esitamine haigekassale 

Tervishoiuteenuse osutaja:

 1. kontrollib enne andmete edastamist X-tee kaudu kindlustatud inimeste kindlustuskaitse kehtivust ja temale kalendriaastaks kehtestatud ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäära jäägi suurust
 2. esitab haigekassale edastataval arvel ainult teenused, mille eest tasub haigekassa
 3. esitab arved teenuse osutamise päeval läbi infosüsteemide andmevahetuskihi X-tee
 4. tagab, et inimese raviarve numbrikombinatsioon on unikaalne vähemalt 3 kalendriaasta jooksul
 5. saab oma tarkvara kasutades vaadata koostatud koondarveid ja nende sisu
 6. kasutades hüvitatavate hambaraviteenuste andmete edastusel vabavaralist portaali Misp, omab võimalust kontrollida inimese hambaravihüvitise limiiti, edastada hüvitamisele kuuluvate teenuste andmeid ja jälgida koondarveldamise infot esitatud arvete kohta

Haigekassa poolt:

 1. toimub edastatud korrektsete täiskasvanute hambaraviteenuste arvete koondarveldamine mitte harvem kui kord nädalas
 2. tasutakse arve tervishoiuteenuse osutajale koostatud koondarve alusel lepingus märgitud arvelduskontole (Eesti Vabariigi krediidiasutuses) hiljemalt 20 kalendripäeva jooksul

Palume tervishoiuteenuste osutajal alati enne arvete esitamist veenduda, et arvel esitatud andmed on õiged ning kooskõlas teenuse osutamise kohta sätestatud tingimustega.

Mida teha ekslikult edastatud arvete muutmiseks?

Ekslikult edastatud arvete muutmine toimub ainult tervishoiuteenuse osutaja poolt esitatud kirjaliku taotluse alusel. Digiallkirjastatud taotlused palume saata e-posti teel aadressil info [at] haigekassa.ee.

 Taotlus arve tühistamiseks/krediteerimiseks peab sisaldama:

 • arve esitaja rekvisiite (asutuse nimi, aadress, registrinumber);
 • teenuse saaja nimi ja isikukood;
 • arve number;
 • arve kuupäev;
 • arve tühistamise põhjus;
 • haigekassa poolt hüvitamisele kuuluv summa;
 • viidet koondarvele, mille kohta taotlus esitatakse (täidetakse juhul kui arve on koondarveldatud);
 • kinnitust, et  tervishoiuteenuse osutaja on informeerinud arve tühistamisest klienti.

Taotluse vorm esitamiseks haigekassale: taotlus arve tühistamiseks/krediteerimiseks.

Peale haigekassa poolt arve tühistamist/krediteerimist informeerib haigekassa tervishoiuteenuse osutajat uue arve saatmise võimalusest.