Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

Hambaravihüvitis

Hambaravihüvitise võimaldamiseks ja iga kindlustatud inimese hüvitise limiidi jälgimiseks ning arveldamiseks on loodud lahendused hambaarstide kasutatavatesse tarkvaraprogrammidesse. Need võimaldavad hambaarstil või tugitöötajal kohe kontrollida patsiendi õigust proteesihüvitisele ja hambaravile (sh elupuhuse hambaravi õigust), samuti hambaravihüvitise summa suurust ja jääki, ning esitada arveid haigekassale.

Haigekassasse edastatud arvetele koostab haigekassa kord nädalas koondarved. See tähendab, et teenuseosutaja ei pea eraldi koondarveid kinnitama.

Kuidas toimub arveldamine?

 • Arveldamine toimub kohe teenuse osutamisel elektrooniliselt ja info liigub hambaarstide ning haigekassa vahel X-tee kaudu, autentimiseks on vajalik ID-kaart ning selle tarkvara. Kindlasti tuleb veenduda, et nii ID-kaart kui ka sertifikaadid oleksid kehtivad.
 • Arst või registraator saab arvutisüsteemis automaatse vastuse hüvitise jäägi kohta. Samuti selle kohta, kui suures mahus kulutusi hüvitis katab ning kui suur osa tuleb tasuda patsiendil.
 • Elupuhuse hambaravi patsiendi õigust tasuta hambaravile on hambaarstil võimalik kontrollida täiskasvanute hambaravihüvitise limiidi kontrolli kaudu. Hüvitise määrana kuvatakse inimesele tunnus ,,TASUTA”.

Andmete edastamise juhised ja dokumentatsioon arendajale:

Vastused ja käitumisjuhised enim esitatud küsimuste korral

Haigekassale ekslikult edastatud arveid saab muuta ainult tervishoiuteenuse osutaja esitatud kirjaliku taotluse alusel. Digiallkirjastatud taotlused palume saata e-posti teel aadressil info [at] haigekassa.ee.

Oluline on eristada, kas ekslikult edastatud arve on juba koondarvega kinnitatud või märgati eksimust enne seda, kui haigekassa koostas ja kinnitas koondarve.

Arve tühistamisel enne koondarveldamist palume esitada taotluse arve tühistamiseks aadressile info [at] haigekassa.ee. Taotlus peab sisaldama:

 • arve esitaja rekvisiite (asutuse nimi, aadress, registrinumber)
 • arve tühistamise põhjus
 • kinnitus, et  tervishoiuteenuse osutaja on informeerinud arve tühistamisest klienti
 • teenuse saaja isikukood
 • arve number
 • arve kuupäev
 • haigekassa poolt hüvitamisele kuuluv summa

Haigekassale esitatava taotluse vorm: taotlus arve tühistamiseks

Juhul kui arve tühistamise või muutmise tõttu muutub patsiendi tasutud summa või haigekassa makstav hüvitise määr, tagab teenuseosutaja arveldamise patsiendiga ja esitab haigekassa nõudmisel vastavad kuludokumendid.

Arve krediteerimiseks haigekassa poolt koondarveldatud andmete puhul palume esitada kreeditarve aadressile info [at] haigekassa.ee. Kreeditarve peab sisaldama:

 • kreeditarve esitaja rekvisiite (asutuse nimi, aadress, registrinumber, pangaandmed)
 • arve krediteerimise põhjust
 • kreeditarve numbrit
 • viidet koondarvele, mille kohta kreedit esitatakse
 • inimese nime ja isikukoodi, kellele osutatud teenuse kohta kreedit on koostatud
 • summa, mis krediteeritakse (kreedit koostatakse haigekassa poolt inimesele hüvitatud kogusumma kohta, osalist krediteerimist ei ole võimalik menetleda)
 • kinnitust, et tervishoiuteenuse osutaja on informeerinud arve krediteerimisest klienti

Haigekassale esitatava taotluse vorm: taotlus arve krediteerimiseks

Juhul kui kreeditarve tegemisel muutub patsiendi tasutud summa või haigekassa makstav hüvitise määr, tagab teenuseosutaja arveldamise patsiendiga ja esitab haigekassa nõudmisel vastavad kuludokumendid.

Peale haigekassa poolt arve tühistamist/krediteerimist informeerib haigekassa tervishoiuteenuse osutajat uue, korrigeeritud arve saatmise võimalusest.

Selleks, et vältida proteesihüvitise taotlemist nii raviasutuse kaudu kui ka otse haigekassalt, soovitab haigekassa teenusepakkujatel märkida kviitungile selgelt, millise teenuse eest on kviitung väljastatud. Oluline on eristada, kas tegu on proteesiteenusega või hambaraviga.

Lisaks soovitame kviitungil teenusepakkuja kaudu broneeritud proteesihüvitise summa märkida eraldi reana, kus hüvitamisele kuuluv summa on miinusmärgiga või vastavasisulise märkega.

Hüvitisi reguleerivas määruses on nõuded hambaraviteenuse eest tasumist tõendava dokumendi sisu kohta järgmised:

 1. dokumendi number
 2. tervishoiuteenuse osutaja nimi, asukoha aadress ja registri- või isikukood
 3. hambaarsti ees- ja perekonnanimi ning registreerimistõendi number
 4. inimese, kellele hambaraviteenust osutati, ees- ja perekonnanimi
 5. hambaraviteenuse nimetus ja arvnäitajad (kogus, hind, summa)
 6. hambaraviteenuse osutamise kuupäev
 7. dokumendi vormistaja ees- ja perekonnanimi, allkiri ja kuupäev

Hambaraviteenuse osutajal on kohustus proteesihüvitise saamiseks vajalikke andmeid elektrooniliselt edastada.See kohustus tuleneb sotsiaalministri määrusest nr 145, täpsemalt § 14. Lisaks sätestab määrus ka hambaraviteenuse osutaja kohustuse säilitada talle esitatud avaldusi kolm aastat.

Hüvitamisele kuuluvad kõik hambaproteesi valmistamisega seotud teenused, kaasa arvatud proteesimisalane konsultatsioon, proteeside parandustööd ja järelkontroll. 

Selgitus arvete edastamise teenuse kohta

Proteesihüvitise arvete esitamine 

 1. "kirst.koond_arve_info.v1" - Koondarvete info küsimine

 2. „kirst.proteesiravi.v1“ ja "kirst.prh_saatmine.v1" - Proteesihüvitise teenused tervisehoiuteenuse osutajale

NB! Limiiti saab kontrollida ka haigekassa klienditelefonilt 669 6630.

Arvete sisestamine

Arvete üles laadimise teenus toimib sünkroonselt – info jõuab haigekassa infosüsteemi kohe. Arve infot võib edastada kahel viisil.

a. Täites väljad
- isikukood – inimese, kellele teenust osutati, isikukood
- kuupäev – inimesele hambaraviteenuse osutamise kuupäev
- number – proteesi arve number
- summa – proteesi arve summa

b. Manustades andmed CSV-failiga. 

Arved, mille kohta veateateid ei tule, on edukalt esitatud.

Pärast arve süsteemi salvestamist tekib ekraanile kinnitus salvestatud arvete hulga kohta: „x kuludokumendist salvestati x“.

Andmete edastamisel tekkinud vigade korral võite saada järgmised veateated:
- Esitatud kulust hüvitatakse XXX“‒ Isikul ei ole kogu esitatud summa ulatuses vaba limiiti.
- Limiit on juba ära kasutatud – Isikul puudub vaba limiit.
- Sisend kirje ei ole korrektne. Palun kontrollige sisendit ‒ dokument on vales valuutas või on mõni kirje element puudu.
- Dokumendi esitajal puudub kindlustatus seisuga (kuupäev) ‒ isikul ei ole teenuse osutamise päeval kehtivat ravikindlustust, mistõttu puudub tal õigus proteesihüvitisele.
- Isik on noorem kui 0063 seisuga (kuupäev) ‒ isik on noorem kui 63-aastane ning ta pole töövõimetuspensionär, mistõttu puudub tal õigus proteesihüvitisele
- Aegunud kulutus ‒ sisestatud kuupäev on hilisem kui kolm aastat
- Isikul on juba avatud HRH dokument ‒ isikule on avatud teenuse osutamise kuupäevast hilisem limiidiperiood
- Selline dokument on juba esitatud! ‒ Dokumendi topelt saatmine