Hambaravihüvitis

Hambaravihüvitise võimaldamiseks ning iga kindlustatud inimese hüvitise limiidi jälgimiseks ja arveldamiseks on loodud vastavad lahendused hambaarstide tarkvaraprogrammides, mis võimaldavad hambaarstil või tugitöötajal koheselt kontrollida patsiendi proteesihüvitise ja hambaravi õigust (sh elupuhuse hambaravi õigust), hambaravihüvitise suurust ja kasutatud osa ning esitada arveid haigekassale.

Edastatud arvetele koostab koondarved kord nädalas haigekassa st teenuseosutaja ei pea eraldi koondarveid kinnitama.

Haigekassa poolse IT-arenduse funktsionaalsus:

Kuidas toimub arveldamine?

 • Arveldamine toimub kohe teenuse osutamisel elektrooniliselt ja info liigub hambaarstide ja haigekassa vahel X-tee kaudu, autentimiseks on vajalik ID-kaart ning selle tarkvara. Kindlasti tuleb veenduda, et nii ID-kaart kui ka sertifikaadid oleksid kehtivad.
 • Arst või registraator saab arvutisüsteemis automaatse vastuse hüvitise jäägist ja sellest, kui suures mahus hüvitis kulutusi katab ning kui suur osa tuleb tasuda patsiendil.
 • Elupuhuse hambaravi sihtrühma patsiendi õigust tasuta hambaravile on hambaarstil võimalik kontrollida täiskasvanute hambaravi hüvitise limiidi kontrolli kaudu. Hüvitise määrana kuvatakse isikule tunnust ,,TASUTA”.

Andmete edastamise juhised ja dokumentatsioon arendajale:

Vastused ja käitumisjuhised enim esitatud küsimuste korral

Palume tervishoiuteenuste osutajal alati enne arvete esitamist veenduda, et arvel esitatud andmed on õiged ning kooskõlas teenuse osutamise kohta sätestatud tingimustega.

Ekslikult edastatud arvete muutmine toimub ainult tervishoiuteenuse osutaja poolt esitatud kirjaliku taotluse alusel. Digiallkirjastatud taotlused palume saata e-posti teel aadressil info [at] haigekassa.ee.

Oluline on eristada, kas ekslikult edastatud arve on juba koondarvega kinnitatud või märgati eksimust enne haigekassa poolt koondarveldamist.

 • Arve tühistamisel enne koondarveldamist palume esitada taotluse arve tühistamiseks aadressile info [at] haigekassa.ee. Taotlus peab sisaldama:

- arve esitaja rekvisiite (asutuse nimi, aadress, registrinumber)

- arve tühistamise põhjus

- kinnitust, et  tervishoiuteenuse osutaja on informeerinud arve tühistamisest klienti

- teenuse saaja isikukood

- arve number

- arve kuupäev

- haigekassa poolt hüvitamisele kuuluv summa

Taotluse vorm esitamiseks haigekassale: taotlus arve tühistamiseks

Juhul kui tühistamise tõttu või arve muutmisel muutub patsiendi poolt tasutud või haigekassa poolt makstav määr, tagab teenuseosutaja arveldamise patsiendiga ja esitab haigekassa poolsel nõudmisel vastavad kuludokumendid.

 • Arve krediteerimiseks haigekassa poolt koondarveldatud andmete puhul palume esitada kreeditarve aadressile info [at] haigekassa.ee. Kreeditarve peab sisaldama:

- kreeditarve esitaja rekvisiite (asutuse nimi, aadress, registrinumber, pangaandmed)

- arve krediteerimise põhjust

- kreeditarve numbrit
- viidet koondarvele, mille kohta kreedit esitatakse
- inimese nime ja isikukoodi, kellele osutatud teenuse kohta kreedit on koostatud
- summa, mis krediteeritakse (kreedit koostatakse isiku kogu haigekassa poolt hüvitatud summa kohta, osalist krediteerimist ei ole võimalik menetleda)

- kinnitust, et tervishoiuteenuse osutaja on informeerinud arve krediteerimisest klienti

Taotluse vorm esitamiseks haigekassale: taotlus arve krediteerimiseks

Juhul kui kreeditarve tegemisel muutub patsiendi poolt tasutud või haigekassa poolt makstav määr, tagab teenuseosutaja arveldamise patsiendiga ja esitab haigekassa poolsel nõudmisel vastavad kuludokumendid.

Peale haigekassa poolt arve tühistamist/krediteerimist informeerib haigekassa tervishoiuteenuse osutajat uue, korrigeeritud arve saatmise võimalusest.

Et vältida proteesihüvitise taotlemist nii raviasutuse kaudu kui ka otse haigekassalt, soovitab haigekassa teenusepakkujatel märkida kviitungile selgelt, millise teenuse eest on kviitung väljastatud. Oluline on eristada, kas tegu on proteesiteenusega või hambaraviga.

Lisaks soovitame kviitungil teenusepakkuja kaudu broneeritud proteesihüvitise summa märkida eraldi 0-reana, kus hüvitamisele kuuluv summa on miinusmärgiga või vastavasisulise märkega.

Hüvitisi reguleerivas määruses on hambaraviteenuse eest tasumist tõendava dokumendi sisu nõuded järgmised:

 1. dokumendi number
 2. tervishoiuteenuse osutaja nimi, asukoha aadress ja registri- või isikukood
 3. hambaarsti ees- ja perekonnanimi ning registreerimistõendi number
 4. isiku, kellele hambaraviteenust osutati, ees- ja perekonnanimi
 5. hambaraviteenuse nimetus ja arvnäitajad (kogus, hind, summa)
 6. hambaraviteenuse osutamise kuupäev
 7. dokumendi vormistaja ees- ja perekonnanimi, allkiri ja kuupäev

Hambaraviteenuse osutaja kohustus proteesihüvitise saamiseks vajalikke andmeid elektrooniliselt edastada tuleneb sotsiaalministri määrusest nr 145, täpsemalt §14. Lisaks sätestab määrus ka hambaraviteenuse osutaja kohustuse säilitada talle esitatud avaldusi 3 aastat.

Hüvitamisele kuuluvad kõik hambaproteesi valmistamisega seotud teenused, kaasa arvatud proteesimisalane konsultatsioon, proteeside parandustööd ja järelkontroll. 

Selgitus arvete edastamise teenuse kohta

Proteesihüvitise arvete esitamine 

 1. "kirst.koond_arve_info.v1" - Koondarvete info küsimine

 2. „kirst.proteesiravi.v1“ ja "kirst.prh_saatmine.v1" - Proteesihüvitise teenused tervisehoiuteenuse osutajale

NB! Limiiti saab kontrollida ka haigekassa klienditelefonilt 669 6630.

1. Arvete sisestamine

1.1. Arvete üles laadimise teenus toimib sünkroonselt – info jõuab haigekassa infosüsteemi kohe.

1.2. Arve infot võib edastada kahel viisil.

a. Täites väljad
- isikukood – isiku, kellele teenust osutati, isikukood
- kuupäev – isikule hambaraviteenuse osutamise kuupäev
- number – proteesi arve number
- summa – proteesi arve summa

b. Manustades andmed CSV failiga. 

1.3. Arved, mille kohta veateateid ei tagastata, on edukalt esitatud.

Pärast arve süsteemi salvestamist tekib ekraanile kinnitus salvestatud arvete hulga kohta „x kuludokumendist salvestati x“.

Andmete edastamisel tekkinud vigade korral võite saada järgmised veateated:
- Esitatud kulust hüvitatakse XXX“- Isikul ei ole kogu esitatud summa ulatuses vaba limiiti
- Limiit on juba ära kasutatud – Isikul puudub vaba limiit
- Sisend kirje ei ole korrektne. Palun kontrollige sisendit - dokument on vales valuutas või on mõni kirje element puudu.
- Dokumendi esitajal puudub kindlustatus seisuga (kuupäev) - isikul ei ole teenuse osutamise päeval kehtivat ravikindlustust mistõttu puudub tal õigus proteesihüvitisele
- Isik on noorem kui 0063seisuga (kuupäev) - isik on noorem kui 63 aastane ning ta pole töövõimetuspensionär mistõttu puudub tal õigus proteesihüvitisele
- Aegunud kulutus - sisestatud kuupäev on hilisem kui 3aastat
- Isikul on juba avatud HRH dokument- isikule on avatud teenuse osutamise kuupäevast hilisem limiidiperiood
- Selline dokument on juba esitatud! - dokumendi topelt saatmine