Strateegiad ja arengusuunad

Haigekassa visioon on tagada inimestele turvatunne terviseprobleemide tekkimisel ja lahendamisel selliselt, et meie tervena elatud aastate arv kasvab. Eesti meditsiin suudab pakkuda maailmatasemel ravi koos kaasaegsete meditsiiniseadmete, ravimite ja kvalifitseeritud tervishoiutöötajatega. Ühiskonnas valitseb täna ootus, et ravikindlustussüsteem suudab vastavalt vajadusele seda terves mahus ka rahaliselt võimaldada. Tingituna ühelt poolt elanikkonna vananemisest, inimeste ootuste suurenemisest, meditsiinitehnoloogia arengust ning teiselt poolt tervishoiule suunatava rahalise ressursi piiratusest, anname parima, et leida võimalus nendele ootustele vastamiseks, panustades enam ennetusse, varasesse sekkumisse ja paremini koordineeritud ravisse.

Haigekassa missioon on tagada kindlustatutele ravikindlustushüvitiste kättesaadavus. Missiooni elluviimisel lähtub haigekassa järgmisest:

  • haigekassa on ravikindlustuse korraldaja ja tervishoiuteenuste rahastaja Eestis;
  • ravikindlustushüvitiste planeerimine toimub läbipaistvalt ja pika perspektiiviga;
  • tervishoiuteenuse osutajate ja haigekassa vahel toimivad korrektsed lepingulised suhted;
  • tervishoiuteenuste hinnakujundus ja teenuste eest tasumine on selge, läbipaistev, paindlik ning finantsiliselt jätkusuutlik;
  • haigekassa on tööprotsesside juhtimise efektiivsuselt ja teeninduse kvaliteedilt üks parematest avaliku sektori organisatsioonidest Eestis.

Haigekassa strateegilised eesmärgid 2022. aastani:

  • Inimesed oskavad oma tervist paremini hoida
  • Ravikindlustushüvitised on kättesaadavad ja nende valik laieneb otstarbekalt
  • Kvaliteetsed tervishoiuteenused tagavad tervikliku patsiendikäsitluse
  • Haigekassa on kindlustatute ja partnerite poolt hinnatud ravikindlustusorganisatsioon