Privaatsuspoliitika

Teavitus

  • Lammutustööde käigus leiti Tartus asuvast Staadioni tn 50 hoonest isikuandmeid sisaldavad paberdokumendid, mis pärinevad aastatest 1993-1994. Leitud dokumendid on tol ajal esitatud Tartu linna haigekassale ning olnud kindlustuskohustuse täitmise aluseks ehk tegemist on ravi eest tasumise aluseks olnud arvetega ja töövõimetushüvitise maksmise aluseks olnud haigus/hoolduslehtedega. Staadioni tn 50 hoonest pärit samasisulisi dokumente leiti ka Tartumaalt Lemmatsi külast, kuhu oli toodud Staadioni tn 50 hoonest pärit ehituspraht. Kõik nimetatud paberdokumendid sorteeriti ehitusprahi hulgast ning hoiustati Eesti Haigekassa ruumides esimesel võimalusel.

    Dokumentide leidmisest teavitati Andmekaitse Inspektsiooni. Leitud dokumentide säilitustähtaeg on möödunud ning dokumendid on tänaseks hävitatud. Puudub alus arvata, et dokumente oleks näinud ja töödelnud laiem isikute ring, kuna Staadioni tn 50 hoone sissepääsud on olnud aastaid lukustatud, mis tähendab, et kõrvalistel isikutel puudus hoonesse ligipääs. Samuti asub kõrvalises kohas Lemmatsi küla.

    Eesti Haigekassal puudub teave mis põhjusel, kelle poolt ning millal on paberdokumendid Staadioni tn 50 aadressile jäetud ning jäänud nõuetekohaselt hoiustamata/hävitamata. Seda ei ole enam võimalik ka selgeks teha. Juhtum ei ole kuidagi seotud tänapäevase töökorraldusega ning leitud dokumendid ei ole vajalikud Eesti Haigekassa töö korraldamiseks ega isikute õiguste tagamiseks. Tänapäeval ei hoiustata samasisulisi dokumente enam paberkandjal, vaid teave on elektrooniline.

    Kuivõrd leitud ning seejärel hävitatud dokumendid olid saanud tugevalt kahjustada, siis puudub Eesti Haigekassal ülevaade konkreetsetest isikutest, keda dokumendid võivad puudutada. Seetõttu ei saa me kahjuks vastata üksikisikute päringutele, millises mahus ja kelle andmeid see puudutab. Vabandame tekkinud olukorra pärast

 

Haigekassa eesmärk on ravikindlustushüvitiste võimaldamine, tervishoiuteenuste eest tasumine ning tervishoiuteenuste korraldamisega seotud teiste ülesannete täitmine vastavalt ravikindlustuse seadusele, tervishoiuteenuste korraldamise seadusele ja muudele õigusaktidele. Nende eesmärkide saavutamiseks peab haigekassa töötlema isikuandmeid kaasaarvatud terviseandmeid, finantsandmeid ja muid eriliigilisi isikuandmeid.

Andmete ja isikuandmete koosseis, mida haigekassa kasutab oma töös on määratud õigusaktidega ja avalikus dokumendiregistrist leitavate otsustega. Kokkuvõtliku ülevaate isikuandmete töötlemise korrast ja isiku õiguste rakendamise tagamisest haigekassas annab meie privaatsuspoliitika. Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist või isikuandmete töötlemise peatamist ning kustutamist, kui töötlemisel puudub seaduslik alus.

Pöördumisi isikuandmete töötlemise kohta haigekassas on võimalik esitada andmekaitse spetsialistile
e-posti teel: Andmekaitse [at] haigekassa.ee (andmekaitse[@]haigekassa.ee)
posti teel: Lastekodu 48 Tallinn 10113

Haigekassa üle teostab järelevalvet isikuandmete töötlemise osas Andmekaitse Inspektsioon

aadress: Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129
e-post: info [at] aki.ee (info[@]aki.ee)
telefon: 627 4135
nõuandetelefon: 562 2341