Organisatsioon

Haigekassa tähtsaim ülesanne on korraldada riiklikku ravikindlustust, et võimaldada kindlustatud inimestele erinevaid hüvitisi, arstiabi ja võimalusi haiguste ennetamiseks. Meie eesmärk on pakkuda tervisekindlustust, mis on inimestele abiks nende tervise hoidmisel ja tervisemurede lahendamisel.

Haigekassa missioon on korraldada ravikindlustust selliselt, et tagada kindlustatute võrdne kohtlemine ja vajadusele vastavate kvaliteetsete kulutõhusate tervishoiuteenuste, meditsiiniseadmete, ravimite ning rahaliste hüvitiste õigeaegne kättesaadavus.

Haigekassa visioon on tagada inimeste turvatunne võimalike terviseprobleemide tekkimisel ja lahendamisel.

Eesti tervishoiusüsteemis on kesksel kohal solidaarne ehk ühine ravikindlustus, mille abil tagame võrdse kvaliteediga arstiabi kõigile kindlustatud inimestele. Haigekassa lähtub ravikindlustuse korraldamisel kahest põhimõttest:

  • Solidaarsus- praegu töötavad kindlustatud katavad mittetöötavate kindlustatute ravikindlustuse kulud. Solidaarsed on omavahel põlvkonnad laste, õpilaste ja pensionäride tervishoiuteenuste kulud katavad täiel määral praegused töötajad. Solidaarsed on vastastikku ka töötajad, kelle eest makstav rahaline panus kindlustusse sõltub töötasust, mitte isiklikust haigusriskist ja kes saavad ravikindlustushüvitisi võrdsetel alustel, sõltumata nende enda panusest;
  • Võrdne ja ühetaoline kohtlemine-tagame kõikidele kindlustatutele ja partneritele võrdsed õigused ja ühetaolise kohtlemise vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Eesti ravikindlustussüsteem järgib rahvusvaheliselt heaks kiidetud põhimõtteid:

  •  võimalikult suur osa rahvastikust peab olema ravikindlustusega kaetud;
  • ravikindlustuse ulatus peab olema võimalikult suur, st solidaarne ravikindlustus pakub võimalikult ulatuslikku ja terviklikku, tänapäevast tervishoiuteenuste paketti;
  • ravikindlustus peab olema võimalikult laialdane, st inimese omaosalus kogu ravikulust peab olema optimaalne ega tohi viia vaesusriskini.

Eesti Haigekassa eesmärgid, ülesanded, pädevuse ja tegevuse alused ning organid sätestavad Eesti Haigekassa seadus ja Haigekassa põhikiri.

Eesti Haigekassa kõrgeim organ on nõukogu, kuhu kuuluvad liikmed, kes esindavad tööandjate huve, kindlustatute huve ja riigi huve. 

Eesti Haigekassa eesotsas on juhatus, mille esimees on alates 16.10.2017 Rain Laane. 

Alates 13.detsemberist 2017 on Eesti Haigekassa standardi ISO 9001:2015 sertifikaadi omanik. Standard ISO 9001:2015 on reeglistik organisatsioonile, kes on võtnud endale eesmärgiks kliendi rahulolu saavutamise läbi suurepärase riski- ja protsessijuhtimise. Põhjalik sertifitseerimise audit viidi haigekassas läbi AS Metrosert poolt 28.-30 november 2017. 

Metro Sert logo