Uuringud ja analüüsid

Siia on koondatud tervisevaldkonnas haigekassa tellimusel või osalusel läbi viidud uuringuid ja analüüse.

Pealkiri

Lühikirjeldus

Materjalid

Eesti tervishoiusüsteem rahvusvahelises võrdluses

OECD tervisestatistika kogumik "Health at a Glance 2015".

Lühikokkuvõtte haigekassa nõukogule Eesti tervishoiusüsteemi tulemustest rahvusvahelises võrdluses OECD tervisestatistika raporti põhjal.

 

OECD raport: 20162015

Ettekanne haigekassa nõukogule:

201720162015

E-konsultatsiooni rakendumise barjäärianalüüs

Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis 2016. aasta aprillis läbi üleriigilise internetiküsitluse Eesti perearstide, eriarstide ja haiglate juhatuse liikmete seas. Kvantitatiivuuringu eesmärgiks oli selgitada välja e-konsultatsiooni teenuse kasutamise peamised kitsaskohad perearstiabi, eriarstiabi ning eriarstiabi osutajate administratsiooni (juhatuse) hulgas ning sellest lähtuvalt teha ettepanekuid teenuse arendamiseks ja kasutamise suurendamiseks. Uuring annab ülevaate teenuse teadlikkusest, teenuse mittekasutamise peamistest põhjustest, e-konsultatsiooni ja selle osutajate info kättesaadavusest ja infoallikatest, teenuse rahastamise süsteemi toimimise arusaadavusest, tehnilistest takistustest teenuse rakendamiseks, olemasoleva süsteemi tugevustest ja nõrkustest ning ettepanekutest e-konsultatsiooni teenuse arendamiseks.

Barjäärianalüüs (2016)

Esmatasandi tervishoiu arengumudel lähima 10 aasta perspektiivis 

TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi koostatud analüüs esitab esmatasandi tervishoiu arengusuundade stsenaariumi. Haigekassa tellimusel valminud uuring kaardistab olemasoleva olukorra, esitab parima rahvusvahelise praktika ning analüüsib, mida ja millises ajalises perspektiivis on vajalik ja võimalik muuta, selleks et tagada kättesaadav kvaliteetne esmatasandi arsti- ja õendusabi, tõhus ennetustegevus ja krooniliste haigete jälgimine ning koostöö eri tasandite vahel.

Toimemudeli uuring (2016)

Eesti elanike hinnangud tervisele ja arstiabile

Uuringu eesmärgiks on saada ülevaade elanike hinnangutest oma tervisele, Eestis pakutavale arstiabile ning teistele tervishoiuga seotud valdkondadele. Uuringut tehakse kord aastas koostöös sotsiaalministeeriumiga. 

201620152014201320122011

201020092008,20072006, 

2005200420032002, 2001

Esmatasandi vastutusala tervishoiusüsteemis: saatekirja nõude analüüs võrdlusriikides

Esmatasandi vastutusala ja eriarsti ambulatoorsele

 vastuvõtule pöördumise tingimused günekoloogilise 

ja psühhiaatrilise abi puhul ning traumade, tuberkuloosi,

silmahaiguste, naha- või suguhaiguste ravis.

Valitud riikides kasutatavate põhimõtete võrdlev analüüs.

 

RAKE analüüs (2015, est)

RAKE analüüs (2015, eng)

 

Haigekassa
usaldusväärsus ja kuvand

Täpsustatud ja täiendatud uuring lisaks kindlustatu

rahulolu-uuringule haigekassa kuvandi kohta.

 Uuringut tehakse kord kvartalis alates aastast 2014.  

2017: 02/05 09/

2016: 02/05/09/10

2015: 03050810

2014: 08/ 10/

Maailmapanga uuring

Eesti Haigekassa ja Maailmapanga koostöös viidi 2015. aastal läbi analüüs, milles vaadeldi krooniliste haiguste käsitlust Eesti tervishoiusüsteemi eri tasanditel.

Unikaalne uuring keskendub krooniliste haiguste ennetusele ja ravile pöörates erilist tähelepanu

esmatasandi arstiabi rollile ja toimimisele ning

erinevate elanikerühmade võrdse kohtlemisega  

seotud küsimustele. Uuringu tulemused põhinevad

Eesti Haigekassa raviarvete andmete analüüsil ning  tehtud intervjuudel ja fookusrühmade

aruteludel, mis olid osa Eesti Haigekassa (EHK)

ja Maailmapanga Grupi (MPG) ühise projekti

tegevuskavast.

Maailmapanga uuringu materjalid 2015:

Eesti keeles: aruannelühikokkuvõte

Inglisekeeles: aruanneettekannekvaliteedi aruanne

emori uuringud (fookusgrupi aruanne)  &

 süvaintervjuudtulemusedmetoodika käsiraamat

Konverensti ettekanded:

WHO, Tamas Evetovits, Purchasing

WHO, Tamas Evetovits, Sustainability

WHO, Anne Johansen, Opportunities

WHO, Taavi Lai, Anne Johansen. Conclusions

WHO, Taavi Lai. Interventions

WBG, Christoph Kurowski. Innovations

WBG, Christoph Kurowski. Study Summary

Konverentsi kokkuvõte, Tanel Ross

Välisriikide elanikkonna hambaravi ja hambahaiguste ennetuse rahastamise ülevaade ning rahastamisel kasutatavate põhimõtete analüüs

2014. aastal tellis haigekassa uuringu,

milles antakse ülevaade kümne Euroopa Liidu 

liikmesriigi elanikkonna hambaravi ja hambahaiguste ennetuse rahastamise süsteemist.

Vaatluse all on järgmised riigid: Läti, Leedu, Ungari, Sloveenia, Holland, Prantsusmaa, Suurbritannia (Inglismaa), Taani, Rootsi ja Soome.

 

Aruanne

Ravikindlustuse jätkusuutlikkuse prognoos

PRAXIS viis 2014. aastal läbi uuringu, mille raames loodi ravikindlustuse tulude ja kulude prognoosimise mudel, mis võimaldaks hinnata nii pikaajalist finantsilist jätkusuutlikkust kui ka testida erinevate stsenaariumite mõju jätkusuutlikkusele. Tegemist on juhtimistööriistaga tervishoiu korraldajatele, kes saavad informeeritult analüüsida erinevate meetmete ja trendide mõju ravikindlustuse tulude ja kulude pikaajalisele tasakaalule.

Uuringuaruanne ja mudeli tutvustus (2014)

Uuringuaruande lühiversioon (2014)
 

Tervisesüsteemi rahastamise 
jätkusuutlikkuse uuring

2009. aastal tellis haigekassa koos sotsiaalministeeriumiga Eesti tervisesektori rahastamise pikaajalise jätkusuutlikkuse analüüsi, mis hindab tervisesüsteemi rahastamise korraldust riigi majandus- ja eelarvepoliitika taustal. 
Abi paluti Maailma Terviseorganisatsioonilt (WHO). Analüüs käsitleb nii ravikindlustust, riigieelarvest 
rahastatavaid teenuseid ning erasektori osalust, sh isikute omaosalust. 2009. aasta lõpuks valmis aruanne tervisesüsteemi rahastamise pikaajalisest jätkusuutlikkusest. 

eesti keeles
inglise keeles

Lepingupartnerite
rahulolu-uuringud

Uuringu eesmärgiks on mõõta partnerite rahulolu ja

hinnanguid koostööle Eesti Haigekassaga ning võrrelda

tulemusi varasemate uuringutega. Küsitleti partnereid

üldarstiabi, eriarstiabi, hambaravi, apteekide ja hooldusravi valdkonnast. Uurimisalusteks teemadeks

on hinnang partnerlussuhtele Eesti Haigekassaga üldiselt, täpsemad hinnangud koostöö erinevates valdkondades ningkoostööle haigekassa kontaktisikuga; haigekassa trükiste saamine ja nende vajalikkus; esinenud probleemid ja positiivsed kogemused jne.

2013, 2012, 2010/20092008, 2007

20062005/20042003 2002

Tööandjate
rahulolu-uuringud

Uuringu eesmärgiks on analüüsida tööandjate rahulolu 

haigekassa teenindusega. Projekti eesmärkideks on

- kaardistada suhtlusvormid, mida kasutatakse ning

mida oodatakse tulevikult
- uurida tööandjate hinnangud haigekassaga suhtlusele
- võrrelda saadud tulemusi aastate lõikes, et jälgida

arengutrende teeninduses.

20092008 20072006

2005200420032002

Perearstikeskuste
uuring

Uuringu peamiseks eesmärgiks oli mõõta patsientide rahulolu perearstide töökvaliteediga ning saada erapooletut faktidel põhinevat informatsiooni perearsti kättesaadavuse ja selle võimalike mõjurite kohta.

2007