Haigekassa töötajad | Eesti Haigekassa

Haigekassa töötajad

Avalik-õigusliku Eesti Haigekassa tähtsaim ülesanne on korraldada ravikindlustust, et võimaldada kindlustatud isikutele ravikindlustushüvitisi. Lisaks on haigekassa ülesanne aidata kaasa ka ravistandardite ja ravijuhiste koostamisele, motiveerida tervishoiuasutusi arendama tervishoiuteenuste kvaliteeti, korraldada ravikindlustust ja haigekassat puudutavate välislepingute täitmist; osaleda tervishoiu planeerimisel; avaldada arvamust haigekassa ja ravikindlustusega seonduvate õigusaktide ja välislepingute eelnõude kohta ning anda nõu ravikindlustusega seonduvates küsimustes.

Kõik töötajad

NimiAmetinimetusOsakondAsukohtE-mail
Ado Viik Osakonna juhataja Klienditeeninduse osakond Tallinn ado [dot] viik [at] haigekassa [dot] ee
Aime Ruusalu Usaldusarst Partnersuhtluse osakond Jõhvi aime [dot] ruusalu [at] haigekassa [dot] ee
Aimi Mägi Spetsialist Kvaliteedi edenduse osakond Jõhvi aimi [dot] magi [at] haigekassa [dot] ee
Alice Kivistik Peaspetsialist Ravimite ja meditsiiniseadmete osakond Tallinn alice [dot] kivistik [at] haigekassa [dot] ee
Andrei Saitšuk Haldur Partnersuhtluse osakond Jõhvi Andrei [dot] Saitsuk [at] haigekassa [dot] ee
Andres Kivivare Spetsialist Finantsosakond Tartu andres [dot] kivivare [at] haigekassa [dot] ee
Anett Lilleväli Peaspetsialist Ravimite ja meditsiiniseadmete osakond Tallinn anett [dot] lillevali [at] haigekassa [dot] ee
Anna Kuning Menetlusspetsialist Ravikindlustuse osakond Tartu anna [dot] kuning [at] haigekassa [dot] ee
Anne Ehrstein Konsultant Klienditeeninduse osakond Pärnu anne [dot] ehrstein [at] haigekassa [dot] ee
Anne Kaldas Usaldusarst Partnersuhtluse osakond Pärnu anne [dot] kaldas [at] haigekassa [dot] ee
Anne Seli Menetlusspetsialist Nõuete osakond Jõhvi anne [dot] seli [at] haigekassa [dot] ee
Anneli Uus Spetsialist Ravikindlustuse osakond Pärnu anneli [dot] uus [at] haigekassa [dot] ee
Annika Põder Spetsialist Ravimite ja meditsiiniseadmete osakond Tallinn annika [dot] poder [at] haigekassa [dot] ee
Anu Audse Konsultant Klienditeeninduse osakond Tallinn anu [dot] audse [at] haigekassa [dot] ee
Anu Valli Haldur Partnersuhtluse osakond Tartu anu [dot] valli [at] haigekassa [dot] ee
Arda Laisaar Menetlusspetsialist Ravikindlustuse osakond Tallinn arda [dot] laisaar [at] haigekassa [dot] ee
Argo Aug Peaspetsialist Ravimite ja meditsiiniseadmete osakond Tallinn argo [dot] aug [at] haigekassa [dot] ee
Ave Jüriöö Assistent Teabehalduse osakond Tallinn ave [dot] jurioo [at] haigekassa [dot] ee
Ave Kontson Spetsialist Ravikindlustuse osakond Tallinn ave [dot] kontson [at] haigekassa [dot] ee
Avely Raid-Lelov Peaspetsialist Ravikindlustuse osakond Tallinn Avely [dot] Raid-Lelov [at] haigekassa [dot] ee

Analüütika osakond

Osakonna pädevusse kuulub analüütilise toe tagamine organisatsioonile põhitegevuse läbiviimiseks.

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Avalike suhete ja tervise edenduse osakond

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa avalike suhete, tervise edenduse tegevuste ja rahvusvahelise koostöö korraldamine.

Kontaktid

Osakonna juhataja Evelin Trink

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Eriarstiabi teenuste osakond

Osakonna pädevusse kuulub eriarstiabi tervishoiuteenuste ja kiirabi tasumisel rakendatava süsteemi arendamine, et tagada kvaliteetne ravikindlustushüvitiste pakett olemasolevate ravikindlustusvahendite piires õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.

Kontaktid

Osakonna juhataja Tiina Sats

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Esmatasandi teenuste osakond

Osakonna pädevusse kuulub esmatasandi (perearstiabi, õendusabi, hambaravi, ennetuse (sh koolitervishoiuteenuse) teenuste, hambaravihüvitiste (sh proteesihüvitis) arendamine, et tagada kvaliteetne ravikindlustushüvitiste pakett olemasolevate ravikindlustusvahendite piires.

Kontaktid

Osakonna juhataja Külli Friedemann

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Finantsosakond

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa igakülgne juhtimisarvestuse korraldamine ning tööprotsesside arendamine.

Kontaktid

Osakonna juhataja Riho Peek

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Infoturbe osakond

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa infoturbe juhtimine.

Kontaktid

Osakonna juhataja Katre Kuklase

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Infrastruktuuri osakond

Osakonna pädevusse kuulub IT infrastruktuuri ja IT teenuste halduse korraldamine.

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Innovatsiooni osakond

Osakonna pädevusse kuulub uute digitaalsetel lahendustel põhinevate arendusprojektide kirjeldamine ja läbiviimine ning projektiga juurutatavate süsteemide testimise korraldamine.

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Juhatus

Juhatus vastutab haigekassa üldjuhtimise eest. Juhatus seisab hea selle eest, et haigekassa täidaks seaduse ning põhikirjaga pandud ülesandeid ja kohustusi. Juhatus vastutab haigekassa sujuva toimimise eest. Selleks organiseerib ta sisemist töökorraldust, aitab kaasa tingimuste loomisele (strateegia, organisatsiooni struktuuri ja eesmärkide paikapanek) ning jälgib, et osakondade õigused, kohustused ja vastutus oleksid tasakaalus.

Kontaktid

Juhatuse esimees Rain Laane

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Juriidiline osakond

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa tegevuse tagamine õiguslike vahenditega ning haigekassa õigusalase töö korraldamine.

Kontaktid

Osakonna juhataja Kristina-Valeria Tobias

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Klienditeeninduse osakond

Klienditeeninduse osakonna pädevusse kuulub haigekassa tervikliku klienditeeninduse arendamine ja klientide igapäevane teenindamine. Osakond menetleb isikupõhiseid pöördumisi, arendab kliendihaldussüsteemi, e-teenuseid ning edastab kindlustuskaitse alast teavet.

Kontaktid

Osakonna juhataja Ado Viik

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Kvaliteedi edenduse osakond

Osakonna pädevusse kuulub ravikindlustushüvitiste ravikvaliteedi tagamise, mõõtmise, hindamise ja tagasiside andmise süsteemi arendamine koostöös organisatsioonisiseste ja väliste huvigruppidega ning ravikindlustushüvitiste osutamise õigsuse kontroll.

Kontaktid

Osakonna juhataja Sirje Kree

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Nõuete osakond

Osakonna pädevusse kuulub haldusaktide ja nõuete menetlemine osas, mis hõlmab haigekassale kahju ärahoidmise, tekitatud kahju ja haigekassa poolt alusetult väljamakstud hüvitiste sissenõudmise protsessi tegevuste täitmist.

Kontaktid

Osakonna juhataja Jelena Kont

Jõhvi, Nooruse 5, 41597

Nõukogu

Eesti Haigekassa kõrgeim juhtimisorgan on nõukogu, millel on 15 liiget. Nõukogu liikmetest viis esindavad tööandjate huve, viis kindlustatute huve ja viis riigi huve. Nõukogu esimees on tervise- ja tööminister. Nõukogu liikmed.

Partnersuhtluse osakond

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa partnersuhete arendamine ja koordineerimine, mis hõlmab endas kõigi lepingute (va edenduse ja kindlustatud isiku välisravi lepingu) planeerimist, haldamist ja lepingutingimuste rakendamist, võimaldades Eesti elanikele kvaliteetset, tõenduspõhist ja võrdselt kättesaadavat tervishoiuteenust.

Kontaktid

Osakonna juhataja Marko Tähnas

Tartu, Põllu 1a, 50303

Personaliosakond

Osakonna pädevusse kuulub protsesside efektiivse toimimise tagamine läbi kompetentse personali.

Kontaktid

Osakonna juhataja Krista Humal

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Raamatupidamise osakond

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa raamatupidamise korraldamine, tööprotsesside arendamine ning oma vastutusvaldkonna infovara haldamine ja arendamine.

Kontaktid

Osakonna juhataja Marina Laaneväli

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Ravikindlustuse osakond

Osakonna pädevusse kuulub ravikindlustuse korraldamine, raviarvete ja ajutiste töövõimetushüvitiste menetlemine ning digioperaatori teenuse osutamine.

Kontaktid

Osakonna juhataja Terje Kalamees

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Ravimite ja meditsiiniseadmete osakond

Osakonna pädevusse kuulub ravimi- ja meditsiiniseadmehüvitiste ning ravimitega seotud tervishoiuteenuste eest tasumisel rakendatava süsteemi arendamine, et tagada isikutele kvaliteetne hüvitiste pakett olemasolevate rahaliste vahendite piires õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.

Kontaktid

Osakonna juhataja Erki Laidmäe

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Siseauditi osakond

Osakonna pädevusse kuulub siseauditeerimine, mis on sõltumatu, objektiivne, kindlust ja nõu andev tegevus, mis on kavandatud lisama väärtust organisatsiooni tegevusele ja seda täiustama. See aitab kaasa organisatsiooni eesmärkide saavutamisele, kasutades süsteemset ja korrakohast lähenemist, hindamaks ja täiustamaks riskide juhtimise, kontrolli- ja valitsemisprotsesside mõjusust.

Kontaktid

Osakonna juhataja Erly Feld

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Strateegianõunik

Organisatsiooni tegevuste strateegiline nõustamine ja strateegilise arengu juhtimine.

Kontaktid

Strateegianõunik Kaie Mõtte

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Süsteemiarenduse osakond

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa infosüsteemi arendamine, lõppkasutajate juhendamine uute funktsionaalsuste osas ja ärikasutajate konsulteerimine arendusettepanekute kirjeldamisel.

Kontaktid

Osakonna juhataja Seidi Vilba

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Teabehalduse osakond

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa efektiivne toimimine läbi ühtse teabehalduse.

Kontaktid

Osakonna juhataja Kadi Krull

Lastekodu 48, Tallinn, 10144