Haigekassa töötajad

Avalik-õigusliku Eesti Haigekassa tähtsaim ülesanne on korraldada ravikindlustust, et võimaldada kindlustatud isikutele ravikindlustushüvitisi. Lisaks on haigekassa ülesanne aidata kaasa ka ravistandardite ja ravijuhiste koostamisele, motiveerida tervishoiuasutusi arendama tervishoiuteenuste kvaliteeti, korraldada ravikindlustust ja haigekassat puudutavate välislepingute täitmist; osaleda tervishoiu planeerimisel; avaldada arvamust haigekassa ja ravikindlustusega seonduvate õigusaktide ja välislepingute eelnõude kohta ning anda nõu ravikindlustusega seonduvates küsimustes.

Kõik töötajad

InfoturbejuhtArendusjuhtKliendisuhtluse osakondRavikindlustushüvitiste osakondTervishoiu- ja kommunikatsiooni-osakondFinantsjuhtimise osakondInfotehnoloogia osakondPartnerihalduse osakondPersonaliosakondJuriidiline osakondHarju osakondTartu osakondPärnu osakondViru osakondNõukoguJuhatusAuditi komiteeSiseauditi osakond
Kliendisuhtluse osakondTervishoiu- ja kommunikatsiooni-osakondFinantsjuhtimise osakondInfotehnoloogia osakondPersonaliosakondRavikindlustushüvitiste osakondPartnerihalduse osakondJuriidiline osakondHarju osakondTartu osakondPärnu osakondViru osakondInfoturbejuhtArendusjuhtNõukoguJuhatusAuditi komiteeSiseauditi osakond
NimiAmetinimetusOsakondTalitusAsukohtE-mail
Ado Viik Direktor Harju osakond Harju Tallinn ado.viik@haigekassa.ee
Aime Ruusalu Usaldusarst Viru osakond Viru Jõhvi aime.ruusalu@haigekassa.ee
Aimi Mägi Spetsialist Viru osakond Viru Jõhvi aimi.magi@haigekassa.ee
Aive Eha Usaldusarst Harju osakond Harju Tallinn aive.eha@haigekassa.ee
Andrei Saitšuk Direktor Viru osakond Viru Jõhvi andrei.saitsuk@haigekassa.ee
Andres Kivivare Spetsialist Personaliosakond Haldustalitus Tartu andres.kivivare@haigekassa.ee
Anna Kuning Menetlusspetsialist Pärnu osakond Raviarvete menetlemise talitus Tartu anna.kuning@haigekassa.ee
Anne Heinsoo Konsultant Kliendisuhtluse osakond Klienditeeninduse talitus Pärnu anne.heinsoo@haigekassa.ee
Anne Kaldas Usaldusarst Pärnu osakond Pärnu Pärnu anne.kaldas@haigekassa.ee
Anne Pärtel Peaspetsialist (töösuhe peatatud) Kliendisuhtluse osakond Kindlustusregistri ja eteenuste talitus Tallinn anne.partel@haigekassa.ee
Anne Seli Menetlusspetsialist Viru osakond Nõuete menetlemise talitus Jõhvi anne.seli@haigekassa.ee
Anne-Ly Mendel Osakonna juhataja Personaliosakond Tallinn annely.mendel@haigekassa.ee
Anneli Truhanov Spetsialist Tervishoiu- ja kommunikatsiooniosakond Ravikvaliteedi talitus Tallinn anneli.truhanov@haigekassa.ee
Anneli Uus Talituse juht Pärnu osakond Raviarvete menetlemise talitus Pärnu anneli.uus@haigekassa.ee
Annika Põder Isikupõhiste ja välisravi taotluste talituse spetsialist Kliendisuhtluse osakond Isikupõhiste ja välisravi taotluste talitus Tallinn Annika.Poder@haigekassa.ee
Anu Audse Konsultant Kliendisuhtluse osakond Klienditeeninduse talitus Tallinn anu.audse@haigekassa.ee
Anu Valli Direktor Tartu osakond Tartu Tartu anu.valli@haigekassa.ee
Anželika Mitt Konsultant Kliendisuhtluse osakond Klienditeeninduse talitus Tallinn anzelika.mitt@haigekassa.ee
Arda Laisaar Menetlusspetsialist Pärnu osakond Raviarvete menetlemise talitus Tallinn arda.laisaar@haigekassa.ee
Argo Aug Spetsialist Ravikindlustushüvitiste osakond Ravimite ja meditsiiniseadmete talitus Tallinn argo.aug@haigekassa.ee

Administratsioon

Arendusjuht

Ülesanded

 • Haigekassa arendustegevuste juhtimine tagamaks arendustegevuste (sh projektide) realiseerumine lähtudes organisatsioonile seatud eesmärkidest.
 • Retseptikeskusega seotud tegevuste juhtimine, sh osapoolte tegevuste koordineerimine Retseptikeskuse tõrgeteta ja kehtivale standardile vastava töö tagamiseks.

Kontaktid

Administratsioon / Arendusjuht

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Auditi komitee

Eesti Haigekassa

Avalik-õigusliku Eesti Haigekassa tähtsaim ülesanne on korraldada ravikindlustust, et võimaldada kindlustatud isikutele ravikindlustushüvitisi. Lisaks on haigekassa ülesanne aidata kaasa ka ravistandardite ja ravijuhiste koostamisele, motiveerida tervishoiuasutusi arendama tervishoiuteenuste kvaliteeti, korraldada ravikindlustust ja haigekassat puudutavate välislepingute täitmist; osaleda tervishoiu planeerimisel; avaldada arvamust haigekassa ja ravikindlustusega seonduvate õigusaktide ja välislepingute eelnõude kohta ning anda nõu ravikindlustusega seonduvates küsimustes.

Finantsjuhtimise osakond

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa finants- ja juhtimisarvestuse korraldamine (sealhulgas raamatupidamise korraldamine), tööprotsesside arendamine, raviarvete menetlemise protsessi koordineerimine ning oma vastutusvaldkonna infovara haldamine ja arendamine.

Talitused

Planeerimise ja aruandluse talitusVaata ülesandeid

Ülesanded

 • haigekassa finantsprognooside koostamine;
 • haigekassa eelarve, sealhulgas nõudluse koostamine;
 • haigekassa eelarve täitmise jälgimine ja kasutuse analüüs;
 • haigekassa finantsaruannete koostamine;
 • haigekassa tegevuspõhise ressursside planeerimise ja kuluarvestuse teostamine.
Raamatupidamise talitusVaata ülesandeid

Ülesanded

 • haigekassa raamatupidamisarvestuse korraldamine ja teostamine;
 • raamatupidamise sisekontrollimeetmete väljatöötamine ja rakendamine;
 • haigekassa raamatupidamisaruannete kootamine, sh riigi raamatupidamise aruannete koostamine

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Harju osakond

Osakonna pädevusse kuulub kõigi lepingute (va edenduse, meditsiiniseadmete ja välisravi lepingute) lepingutingimuste rakendamine, võimaldades Eesti elanikele kvaliteetset, tõenduspõhist ja võrdselt kättesaadavat tervishoiuteenust.

Kontaktid

Harju osakond / Direktor

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Infotehnoloogia osakond

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa infosüsteemi arendamine, haldamine ja tehniline teenindamine, loendite haldamine vastavalt tellimustele ja tehniliste andmete administreerimine, tarkvara administreerimine, samuti arvutustehnika soetamine.

Talitused

Süsteemi arenduse talitusVaata ülesandeid

Ülesanded

 • haigekassa rakendustarkvara (v.a. kontoritarkvara ja süsteemihaldusvahendid), arendamise ja hoolduse korraldamine (hanked, lepingud jms);
 • rakendustarkvara võtmekasutajate koolituse korraldamine uute arenduste osas;
 • tööprotsesside ja uue rakendustarkvara efektiivsuse analüüsis osalemine.
Infrastruktuuri talitusVaata ülesandeid

Ülesanded

 • tagab haigekassa infosüsteemide tõrgeteta töö;
 • tegeleb IT riistvara hoolduse ja hankimisega;
 • tegeleb lõppkasutajatele IT toe pakkumisega.

Kontaktid

Infotehnoloogia osakond / Osakonna juhataja

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Infoturbejuht

Ülesanded

 • Infoturbe tagamise protsessi juhtimise eest Eesti Haigekassas;
 • infoturbe dokumentatsiooni sh. infoturbe poliitika pidev arendamine;
 • infosüsteemide hädaolukorraks valmisoleku korraldamine;
 • üldise talitluspidevusplaani koostamine ning plaanide testimise korraldamine;
 • asutuse infoturbe teadlikkuse tõstmine;
 • ISKE juurutamise korraldamine;
 • infoturbealase riskianalüüsi teostamine ja konkreetsete järelevalve tegevuste täitmine.

Kontaktid

Administratsioon / Infoturbejuhi kt

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Juhatus

Haigekassa üldjuhtimine. Juhatus seisab hea selle eest, et haigekassa täidaks seaduse ning põhikirjaga pandud ülesandeid ja kohustusi. Juhatus vastutab haigekassa sujuva toimimise eest. Selleks organiseerib ta sisemist töökorraldust, aitab kaasa tingimuste loomisele (strateegia, organisatsiooni struktuuri ja eesmärkide paikapanek) ning jälgib, et osakondade õigused, kohustused ja vastutus oleksid tasakaalus.

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Juriidiline osakond

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa tegevuse tagamine õiguslike vahenditega ning haigekassa õigusalase töö korraldamine.

Kontaktid

Juriidiline osakond / Osakonna juhataja

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Kliendisuhtluse osakond

Osakonna pädevusse kuulub Eesti Haigekassa tervikliku kliendisuhtluse strateegiline arendamine ja rakendamine, personaalse kliendisuhtluse ja isikupõhise taotluse alusel välisravi korraldamine, e-teenuste ja kliendihaldustarkvara (kindlustusregister ja CRM) äripoole arendamine.

Talitused

Kindlustusregistri ja eteenuste talitusVaata ülesandeid

Ülesanded

 • korraldab ravikindlustuskaitse menetlemisega ning kõigi rahaliste hüvitiste maksmisega seotud tööprotsesside korraldamise ja arendamise õigusaktides sätestatud tingimustes ja korras;
 • planeerib, kontrollib, analüüsib ja arendab haigekassa terviklikku kliendisuhtlust ning korraldab tagasiside andmist;
 • analüüsib kliendisuhtluskanalite olulisust ja teeb vajalikke arendusi eesmärgiga pakkuda kliendile parimat teenindust;
 • koostab arendusvajaduse tellimused valdkonna funktsioonide täitmiseks vajalike infotehnoloogiliste programmide täiendamiseks ning osaleb uute tarkvaralahenduste arendamisel ja testimisel;
 • arendab e-teenuseid ja korraldab elektroonilist andmevahetust.
Isikupõhiste ja välisravi taotluste talitusVaata ülesandeid

Ülesanded

 • menetleb välisravitaotlusi ja personaalset lähenemist vajavaid juhtumeid;
 • koordineerib ja korraldab sõlmitud ravikindlustusalaste riikidevaheliste lepingute täitmist ja teeb ettepanekuid täienduste või paranduste tegemiseks;
 • valmistab ette ravikindlustust käsitleva rahvusvahelise aruandluse ja korraldab selle nõuetekohase esitamise;
 • haldab ja arendab Euroopa Liidu seadusandlusest ja riikidevahelistest lepingutest tulenevaid tööprotsesse;
 • korraldab Euroopa Liidu seadusandlusest ja riikidevahelistest lepingutest tulenevat arveldust ja peab kirjavahetust;
 • korraldab üldsuse teavitamist Euroopa Liidu seadusandlusest ja riikidevahelistest lepingutest tulenevatest õigustest ja kohustustest koostöös tervishoiu ja kommunikatsiooni osakonnaga.
Klienditeeninduse talitusVaata ülesandeid

Ülesanded

 • haldab ravikindlustuse andmekogu, tehes koostööd EMTA-ga, tagab ravikindlustuse andmekogu kvaliteedi;
 • menetleb rahaliste hüvitiste määramise ja maksmise dokumente õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras järgnevas osas: ajutise töövõimetuse hüvitised; hambaravi ja hambaproteesihüvitised, sh hambaproteesi koondarved; täiendav ravimihüvitis; IVF; välisravi hüvitised ja muud rahalised hüvitised.
 • menetleb Euroopa Liidus kasutatavaid ravikindlustusega seotud vorme ja avaldusi, menetleb Euroopa Liidu tagasimakse hüvitisi ja plaanilise välisravi eelloa taotlusi;
 • osaleb haigekassa kodulehe ja infomaterjalide kaasajastamises ja infomaterjalide jaotamises;
 • väljastab kindlustatud isikutele kindlustuskaitse ja ravikindlustushüvitistega seotud tõendeid ja teateid, menetleb isikute avaldusi ja taotlusi;
 • täidab välislepingutest tulenevaid ülesandeid;
 • korraldab haigekassa kliendisuhtluse alast tegevust läbi vahetu teeninduse; telefoniteeninduse ja kirjaliku teeninduse.
 • korraldab klienditeenindust läbi Tallinna, Tartu, Pärnu ja Jõhvi teeninduspunktide;
 • korraldab retseptiblankettide tellimist ja väljastamist partneritele, peab vastavat aruandlust.

Kontaktid

Kliendisuhtluse osakond / Osakonna juhataja

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Nõukogu

Eesti Haigekassa kõrgeim juhtimisorgan on nõukogu, millel on 15 liiget. Nõukogu liikmetest viis esindavad tööandjate huve, viis kindlustatute huve ja viis riigi huve. Nõukogu esimees on tervise- ja tööminister. Nõukogu liikmed.

Pärnu osakond

Osakonna pädevusse kuulub kõigi lepingute (va edenduse, meditsiiniseadmete ja välisravi lepingute) lepingutingimuste rakendamine võimaldades Eesti elanikele kvaliteetset, tõenduspõhist ja võrdselt kättesaadavat tervishoiuteenust ning raviarvete ladus ja reeglipärane menetlemine.

Talitused

Raviarvete menetlemise talitusVaata ülesandeid

Ülesanded

 • Raviarvete menetlemise protsessi koordineerimine
 • Raviarvete vastuvõtmise infosüsteemi arendus

Kontaktid

Pärnu osakond / Direktor

Pärnu, Rüütli 40a, 80010

Partnerihalduse osakond

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa partnersuhete arendamine ja koordineerimine, mis hõlmab endas kõigi lepingute (va edenduse, meditsiiniseadmete ja välisravi lepingute) planeerimist, haldamist ja rakendamist ning ravikindlustushüvitiste osutamise õigsuse kontrolli võimaldades Eesti elanikele kvaliteetset, tõenduspõhist ja võrdselt kättesaadavat tervishoiuteenust.

Talitused

Lepingute haldamise talitusVaata ülesandeid

Ülesanded

 • Lepingute haldamise talitus osaleb tervishoiuteenuste nõudluse hindamisel ja eelarve koostamisel ning vastutab kõigi ravi ja ennetuslepingute planeerimise, sõlmimise ja jälgimise  koordineerimise eest.
Ravikindlustushüvitiste õigsuse kontrolli talitusVaata ülesandeid

Ülesanded

 • teostab ravikindlustushüvitiste põhjendatuse ja kvaliteedi kontrolli läbi sihtvalikute ja standardpäringute; planeerib parendavad jätkutegevused lähtudes kontrolli tulemustest koostöös halduritega

Kontaktid

Partnerihalduse osakond / Osakonna juhi kt

Tartu, Põllu 1a, 50303

Personaliosakond

Osakonna pädevusse kuulub toetada protsesside efektiivset toimimist läbi kompetentse personali, sujuva haldusjuhtimise ja ühtse dokumendihalduse toimimise Eesti Haigekassas.

Talitused

Personalihalduse talitusVaata ülesandeid

Ülesanded

 • Koostab ja kaasajastab protsessietapi vastutajana ülesannete täitmiseks vajalikke protseduure ja juhendeid;
 • vastab oma töövaldkonnaga seotud pöördumistele;
 • korraldab haigekassa deklarantidelt huvide deklaratsioonide kogumise vastavalt nõuetele, korraldab koostööd deklaratsioonide hoidjaga;
 • korraldab personaliarvestust;
 • arendab motivatsioonisüsteemi;
 • haldab ja arendab töötajate palgasüsteemi;
 • haldab, koordineerib ja arendab personali värbamise ja valiku protsessi;
 • haldab, koordineerib ja arendab töötajate arendusvestluste sh pädevuse hindamise süsteemi;
 • haldab ja arendab koolitussüsteemi ning korraldab koolitustegevust, koostab koolitusstrateegia ja koolitusplaani;
 • korraldab ühisüritusi koostöös teiste osakondadega.
Dokumendihalduse talitusVaata ülesandeid

Ülesanded

 • tagab haigekassa sisemise ja välimise ühtse dokumendihalduse korralduse ja toimimise koostöös assistentidega
 • töötab välja ja juurutab dokumendihalduse valdkonna protseduure, juhendeid, vorme, dokumente;
 • tagab haigekassa arhiivide korrashoiu koostöös assistentidega
 • tagab juhatuse töö tehnilise korraldamise, otsuseprojektide nõuetekohase vormistamise ja käsitlemise vastavalt Eesti Haigekassa seaduses ja haigekassa põhikirjas sätestatule ning juhendile „Juhatuse kodukord“ ja tööplaanile;
 • korraldab juhatuse otsuste täitmise jälgimise, koostöös struktuuriüksuste juhtidega;
 • jälgib haigekassa protseduuride ja juhendite muutmise tähtaegu ja teavitab osakonna juhte tähtaja saabumisest;
 • nõustab töötajaid dokumendihaldust puudutavates küsimustes.
HaldustalitusVaata ülesandeid

Ülesanded

 • Korraldab tsentraalselt haigekassa haldustegevust (sh kinnisvara korrashoid ja materiaalse vara haldamine);
 • tagab füüsilise turbe nõuete täitmise haigekassas;
 • tagab töötervishoiu ja tööohutuse korraldamise ja nõuetekohased ametiruumid ja töökohad;
 • töötab välja ja juurutab haldusvaldkonna protseduure, juhendeid, vorme ning tagab  juhatuse ja osakondade nõustamise haldusvaldkonnas.

Kontaktid

Personaliosakond / Osakonna juhataja

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Ravikindlustushüvitiste osakond

Osakonna pädevusse kuulub esmatasandi (perearstiabi, õendusabi, hambaravi, ennetuse) ja eriarstiabi tervishoiuteenuste, hambaravihüvitiste (sh proteesihüvitis), ravimi- ja meditsiiniseadmehüvitiste eest tasumisel rakendatava süsteemi arendamine, et tagada kindlustatud isikutele kvaliteetne ravikindlustushüvitiste pakett olemasolevate ravikindlustusvahendite piires õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.

Talitused

Esmatasandi paketi arenduse talitusVaata ülesandeid

Ülesanded

 • menetleb esmatasandi (perearstiabi, perearsti nõuandetelefon, ennetus, õendusabi, hambaravi) tervishoiuteenuste loetelu muudatusi;
 • arendab esmatasandi teenuse (s.h perearsti kvaliteedisüsteemi) hinnakujunduse aluseid ja arvestab tervishoiuteenuste piirhindasid;
 • töötab välja ja arendab hambaravihüvitiste võimaldamisel erandite tegemise reeglid;
 • koostab tervishoiuökonoomilisi analüüse.
Eriarstiabi paketi arenduse talitusVaata ülesandeid

Ülesanded

 • menetleb eriarstiabi tervishoiuteenuste loetelu muudatuste ettepanekuid;
 • arendab eriarstiabi hinnakujunduse aluseid ja tervishoiuteenuste piirhindade arvestust;
 • korraldab DRG grupeerija Eesti versiooni sisulist haldamist ja arendamist;
 • koostab tervishoiuökonoomilisi analüüse.
Ravimite ja meditsiiniseadmete talitusVaata ülesandeid

Ülesanded

 • menetleb meditsiiniseadmete loetelu ja eriarstiabi ravimiteenuste tervishoiuteenuste loetelu muudatuste ettepanekuid;
 • töötab välja ja arendab ravimihüvitiste võimaldamisel erandite tegemise reeglid;
 • koostab farmakoökonoomilisi analüüse (sh ambulatoorsete soodusravimite osas).

Kontaktid

Ravikindlustushüvitiste osakond / Osakonna juhataja

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Siseauditi osakond

Osakonna pädevusse kuulub siseauditeerimine, mis on sõltumatu, objektiivne, kindlust ja nõu andev tegevus, mis on kavandatud lisama väärtust organisatsiooni tegevusele ja seda täiustama. See aitab kaasa organisatsiooni eesmärkide saavutamisele, kasutades süsteemset ja korrakohast lähenemist, hindamaks ja täiustamaks riskide juhtimise, kontrolli- ja valitsemisprotsesside mõjusust.

Kontaktid

Siseauditi osakond / Osakonna juhataja

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Tartu osakond

Osakonna pädevusse kuulub kõigi lepingute (va edenduse, meditsiiniseadmete ja välisravi lepingute) lepingutingimuste rakendamine võimaldades Eesti elanikele kvaliteetset, tõenduspõhist ja võrdselt kättesaadavat tervishoiuteenust.

Kontaktid

Tartu osakond / Direktor

Tartu, Põllu 1a, 50303

Tervishoiu- ja kommunikatsiooniosakond

Osakonna pädevusse kuulub analüüside teostamine ning hinnangute andmine haigekassa strateegiliste otsuste toeks tervishoiu ja ravikindlustuse arengu küsimustes, ravikvaliteedi tagamise, mõõtmise, hindamise ja tagasiside andmise süsteemi arendamine koostöös organisatsioonisiseste ja väliste huvigruppidega, haigekassa tervise edenduse tegevuste, avalike suhete ning rahvusvahelise koostöö korraldamine.

Talitused

Ravikvaliteedi talitusVaata ülesandeid

Ülesanded 

 • arendab koostöös huvigruppidega tervishoiuteenuste kvaliteedi parendamise ja hindamise süsteemi ning tervishoiuteenuste osutamisega seotud indikaatoreid;
 • arendab koostöös ravikindlustushüvitiste osakonnaga tervishoiuteenuste kvaliteedi parandamise motivatsioonimehhanisme;
 • viib läbi kliinilisi ja tegevusauditeid koostöös erialaseltside ja tunnustatud ekspertidega;
 • arendab ja koordineerib ravi-, tegevus- ja patsiendijuhendite valmimist ning rakendamist.
Tervise edenduse ja kommunikatsiooni talitusVaata ülesandeid

Ülesanded

 • töötab välja tervise edenduse strateegia ja tegevuskavad ning viib need ellu;
 • korraldab haigekassa välis- ja sisekommunikatsiooni;
 • arendab ja koordineerib rahvusvahelist koostööd, sh väliskülaliste vastuvõtte ning haigekassa delegatsioonide välisvisiite;
 • arendab ja haldab haigekassa sise- ja välisveebi;
 • viib läbi avaliku kuvandi ja rahulolu-uuringuid;

Kontaktid

Tervishoiu- ja kommunikatsiooniosakond / Osakonna juhataja

Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Viru osakond

Osakonna pädevusse kuulub kõigi lepingute (va edenduse, meditsiiniseadmete ja välisravi lepingute) lepingutingimuste rakendamine, võimaldades Eesti elanikele kvaliteetset, tõenduspõhist ja võrdselt kättesaadavat tervishoiuteenust ning ettekirjutuste ja nõuete menetlemineosas, mis hõlmab haigekassale tekitatud kahju ja haigekassa poolt alusetult väljamakstud hüvitiste sissenõudmise protsessi tegevuste täitmist, rakendades juriidilise osakonna koostatud juhendeid ja tüüpvorme.

Talitused

Nõuete menetlemise talitusVaata ülesandeid

Ülesanded

 • Nõuete ja ettekirjutuste koostamine
 • Ajutise töövõimetuse hüvitise määramisest ja maksmisest keeldumise korralduste koostamine
 • Nõudega ja ettekirjutusega määratud summa tasumise ajatamise taotluste läbivaatamine ning tasumise ajatamine
 • Kohustatud isikute nõustamine
 • Kohtujärgse menetluse korraldamine

Kontaktid

Viru osakond / Direktor

Jõhvi, Nooruse 5, 41597