Infograafika

Juhtimisaruandluse infograafilised lahendused võimaldavad visualiseerida haigekassa olulisemaid finantsnäitajaid ja muud ravikindlustuse- ning tervishoiuteenuste statistikat. Haigekassa juhtimisaruandluse interaktiivsete infograafikate abil tagame paremini haigekassa tegevuse läbipaistvuse ja otsustusprotsesside selguse.

Infograafika lihtsustab haigekassa erinevate andmete ja aruandlusega tutvumist. Infograafikad võimaldavad andmeid välja kuvada dünaamiliselt, interaktiivselt ning erinevates kombinatsioonides (tabelid, graafikud, kaardid, diagrammid ja  interaktiivsed joonised).

Infograafikad teemavaldakondade kaupa:

Eelarve

Vastavalt haigekassa eelarve struktuurile rahaline ja mitterahaline vaade (summa, ravijuhtude, avalduste, lehtede, päevade, retseptide, vastuvõttude, isikute arv, keskmised kulud isiku kohta maakonnas jmt), tervishoiuteenuste nõudlus.

Lepingud

Ravi rahastamise ja üldarstiabi rahastamise lepingu mahud ja lepingu täitmine (summa ja ravijuhud), ravijärjekorrad, esmatasandi perearsti töönäitajad (pearahasisesed tegevused, perearsti fondide täitmine), vähisõeluuringute hõlmatus jmt.

Kindlustatu

Kindlustatute jaotus kindlustuse liigi, soo ja vanuserühma lõikes, keskmised ravikulud kindlustatu kohta, patsientide liikumine maakondade ja haiglae vahel, rahaliste hüvitiste jagunemine jmt.