Uuringud ja analüüsid

Siia on koondatud tervisevaldkonnas haigekassa tellimusel või osalusel läbi viidud uuringuid ja analüüse.

PealkiriLühikirjeldusMaterjalid
Insuldipatsiendi raviteekonna parem korraldus
 

Haigekassa teeb ettevalmistusi tervikliku raviteekonna ja patsiendi tulemuste keskse ehk väärtuspõhise tervishoiu lähenemise piloteerimiseks Eestis. Uue lähenemise eelduseks on erinevate osapoolte ühine arusaam insuldihaige patsiendi tänasest ja soovitud raviteekonnast ning olulisematest arendusvajadustest, millest ülevaate leiate raportist ja selle lisadest. Materjalid sisaldavad teenusedisaini kokkuvõtet ja sisendit patsiendikeskse ja tervikliku raviteekonna juhtprojektile

Raport

Lisa 1, lisa 2

3-, 6- ja 12-aastaste laste hammaste tervisliku seisukorra kaardistamine (uuringu lõppraport)Uuringu peamisteks eesmärkideks on:
• hinnata kaariese levikut 3-, 6- ja 12-aastaste laste seas;
• määrata hügieeniindeksid ehk katu hulk hammastel;
• uurida hambumusanomaaliate esinemissagedust;
• hinnata kaarieseriski ehk kaariese arengut soodustava käitumise olemasolu.
2019
Eesti elanike hinnangud tervisele ja arstiabile

Uuringu eesmärk on mõõta Eesti elanike hinnanguid Eestis pakutavale arstiabile ning tervishoiukorraldusele.  Uuringu abil saab on igal aastal ülevaate Eesti elanike hinnangutest Eestis pakutavale arstiabile, ravikindlustusele ja tervishoiuteenuste kättesaadavusele. Samuti uuritakse, kui teadlikud on inimesed tervishoiu võimalustest ja haiguste ennetamisest

2018201620152014201320122011201020092008,20072006, 2005200420032002, 2001
Haigekassa
usaldusväärsus ja kuvand

Uuringut on läbi viidud alates 2014. aastast. 2018. aastal uuringut uuendati ja selle laiem eesmärk on edaspidi koguda elanikkonna tagasisidet tervishoiusüsteemiga rahulolu ja ootuste osas, samuti koguda tagasisidet haigekassa tegevusele ja usaldusväärsusele ning hinnata inimeste tervisekirjaoskuse taset ja teadlikkust ravikindlustussüsteemist.

 Uuringut tehakse kord kvartalis.

2019: I kv

2018: IV kv

2017: 02/05 09/ 10

2016: 02/05/09/10

2015: 03050810

2014: 08/ 10/

Maailmapanga projekt masinõppestProjekti eesmärgiks on kasutada masinõppe võimalusi kõrge riskiga patsientide tuvastamiseks (perearstide nimistutes). Samuti leida erinevaid võimalusi masinõppe abil esmatasandi võimestamiseks. Projektis kasutas Maailmapank haigekassa raviarvete andmeid.2019
Maailmapanga uuring: 

Hiiumaa haigla näitel analüüs väikesaare haigla rahastamisest Eestis. Rahvusvaheline kogemus ja soovitused

Eesti Haigekassa ja Maailmapanga koostöös valminud aruanne on jätkuks 2017. aasta analüüsile, millises Maailmapank analüüsis Eesti tervishoiuteenuste erinevaid rahastusmudeleid ja pakkus välja valikud uute meetodite rakendamiseks lähi- ning keskpikas perspektiivis.

2019

Maailmapangauuring:  Analüüs strateegilise ostmise arendamisest Eestis

Eesti Haigekassa ja Maailmapanga koostöös valminud aruandes analüüsitakse Eesti tervishoiuteenuste erinevaid rahastusmudeleid ja pakutakse välja valikud uute meetodite rakendamiseks lähi- ning keskpikas perspektiivis. Analüüs on jätkuks 2015.aastal alanud koostööle Maailmapangaga, mil vaadeldi krooniliste haiguste käsitlust Eesti tervishoiusüsteemi eri tasanditel.

2017. a materjalid:

Inglise keeles: aruanne

Konverentsi ettekanded

Maailmapanga uuring

Ravi juhtimine: suurenenud ravivajadusega patsientide ravi koordineerimine Eestis

2015. aastal alustasid Eesti Haigekassa ja Eesti Perearstide Selts koostöös Maailmapangaga kõrge riskiga patsientidele suunatud ravi juhtimise mudeli väljatöötamist. Ravijuhtimise mudeli eesmärk on patsiendi kaasamine tema enda tervisega seotud küsimuste lahendamisse, samuti suurendada perearstiabi, eriarsti ja sotsiaalteenuste integreeritust. Ravijuhtimise pilootprojekti keskmes on perearst ja tema meeskond. kelle ülesandeks on pakkuda senisest paremini tuge oma nimistu kroonilistele haigetele nende terviseprobleemidega toime tulekul

Inglise keeles: aruanne

Eesti keeles: aruanne

Konverentsi ettekanded:

Eesti tervishoiusüsteem rahvusvahelises võrdluses

OECD tervisestatistika kogumik "Health at a Glance".

Lühikokkuvõtte haigekassa nõukogule Eesti tervishoiusüsteemi tulemustest rahvusvahelises võrdluses OECD tervisestatistika raporti põhjal.

 

OECD raport: 201720162015

Ettekanne haigekassa nõukogule:201720162015

E-konsultatsiooni rakendumise barjäärianalüüs

Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis 2016. aasta aprillis läbi üleriigilise internetiküsitluse Eesti perearstide, eriarstide ja haiglate juhatuse liikmete seas. Kvantitatiivuuringu eesmärgiks oli selgitada välja e-konsultatsiooni teenuse kasutamise peamised kitsaskohad perearstiabi, eriarstiabi ning eriarstiabi osutajate administratsiooni (juhatuse) hulgas ning sellest lähtuvalt teha ettepanekuid teenuse arendamiseks ja kasutamise suurendamiseks. Uuring annab ülevaate teenuse teadlikkusest, teenuse mittekasutamise peamistest põhjustest, e-konsultatsiooni ja selle osutajate info kättesaadavusest ja infoallikatest, teenuse rahastamise süsteemi toimimise arusaadavusest, tehnilistest takistustest teenuse rakendamiseks, olemasoleva süsteemi tugevustest ja nõrkustest ning ettepanekutest e-konsultatsiooni teenuse arendamiseks.

Barjäärianalüüs (2016)

Esmatasandi tervishoiu arengumudel lähima 10 aasta perspektiivis 

TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi koostatud analüüs esitab esmatasandi tervishoiu arengusuundade stsenaariumi. Haigekassa tellimusel valminud uuring kaardistab olemasoleva olukorra, esitab parima rahvusvahelise praktika ning analüüsib, mida ja millises ajalises perspektiivis on vajalik ja võimalik muuta, selleks et tagada kättesaadav kvaliteetne esmatasandi arsti- ja õendusabi, tõhus ennetustegevus ja krooniliste haigete jälgimine ning koostöö eri tasandite vahel.

Toimemudeli uuring (2016)

Esmatasandi vastutusala tervishoiusüsteemis: saatekirja nõude analüüs võrdlusriikides

Esmatasandi vastutusala ja eriarsti ambulatoorsele vastuvõtule pöördumise tingimused günekoloogilise ja psühhiaatrilise abi puhul ning traumade, tuberkuloosi, silmahaiguste, naha- või suguhaiguste ravis. Valitud riikides kasutatavate põhimõtete võrdlev analüüs.

 

RAKE analüüs (2015, est)

RAKE analüüs (2015, eng)

 

Maailmapanga uuring

Eesti Haigekassa ja Maailmapanga koostöös viidi 2015. aastal läbi analüüs, milles vaadeldi krooniliste haiguste käsitlust Eesti tervishoiusüsteemi eri tasanditel.

Unikaalne uuring keskendub krooniliste haiguste ennetusele ja ravile pöörates erilist tähelepanu esmatasandi arstiabi rollile ja toimimisele ning erinevate elanikkona rühmade võrdse kohtlemisega seotud küsimustele. Uuringu tulemused põhinevad Eesti Haigekassa raviarvete andmete analüüsil ning  tehtud intervjuudel ja fookusrühmade aruteludel, mis olid osa Eesti Haigekassa ja Maailmapanga Grupi ühise projekti tegevuskavast.

Maailmapanga uuringu materjalid 2015:

Eesti keeles: aruannelühikokkuvõte

Inglisekeeles: aruanneettekannekvaliteedi aruanne

emori uuringud (fookusgrupi aruanne)  &

süvaintervjuudtulemusedmetoodika käsiraamat

Konverensti ettekanded:

WHO, Tamas Evetovits, Purchasing

WHO, Tamas Evetovits, Sustainability

WHO, Anne Johansen, Opportunities

WHO, Taavi Lai, Anne Johansen. Conclusions

WHO, Taavi Lai. Interventions

WBG, Christoph Kurowski. Innovations

WBG, Christoph Kurowski. Study Summary

Konverentsi kokkuvõte, Tanel Ross

Välisriikide elanikkonna hambaravi ja hambahaiguste ennetuse rahastamise ülevaade ning rahastamisel kasutatavate põhimõtete analüüs

2014. aastal tellis haigekassa uuringu, milles antakse ülevaade kümne Euroopa Liidu  liikmesriigi elanikkonna hambaravi ja hambahaiguste ennetuse rahastamise süsteemist.

Vaatluse all on järgmised riigid: Läti, Leedu, Ungari, Sloveenia, Holland, Prantsusmaa, Suurbritannia (Inglismaa), Taani, Rootsi ja Soome.

 

Aruanne

Ravikindlustuse jätkusuutlikkuse prognoos

PRAXIS viis 2014. aastal läbi uuringu, mille raames loodi ravikindlustuse tulude ja kulude prognoosimise mudel, mis võimaldaks hinnata nii pikaajalist finantsilist jätkusuutlikkust kui ka testida erinevate stsenaariumite mõju jätkusuutlikkusele. Tegemist on juhtimistööriistaga tervishoiu korraldajatele, kes saavad informeeritult analüüsida erinevate meetmete ja trendide mõju ravikindlustuse tulude ja kulude pikaajalisele tasakaalule.

Uuringuaruanne ja mudeli tutvustus (2014)

Uuringuaruande lühiversioon (2014)
 

Tervisesüsteemi rahastamise 
jätkusuutlikkuse uuring

2009. aastal tellis haigekassa koos sotsiaalministeeriumiga Eesti tervisesektori rahastamise pikaajalise jätkusuutlikkuse analüüsi, mis hindab tervisesüsteemi rahastamise korraldust riigi majandus- ja eelarvepoliitika taustal. 
Abi paluti Maailma Terviseorganisatsioonilt (WHO). Analüüs käsitleb nii ravikindlustust, riigieelarvest 
rahastatavaid teenuseid ning erasektori osalust, sh isikute omaosalust. 2009. aasta lõpuks valmis aruanne tervisesüsteemi rahastamise pikaajalisest jätkusuutlikkusest. 

eesti keeles
inglise keeles

Lepingupartnerite
rahulolu-uuringud

Uuringu eesmärgiks on mõõta partnerite rahulolu ja hinnanguid koostööle Eesti Haigekassaga ning võrrelda tulemusi varasemate uuringutega. Küsitleti partnereid üldarstiabi, eriarstiabi, hambaravi, apteekide ja hooldusravi valdkonnast. Uurimisalusteks teemadeks on hinnang partnerlussuhtele Eesti Haigekassaga üldiselt, täpsemad hinnangud koostöö erinevates valdkondades ningkoostööle haigekassa kontaktisikuga; haigekassa trükiste saamine ja nende vajalikkus; esinenud probleemid ja positiivsed kogemused jne.

2013, 2012, 2010/20092008, 200720062005/20042003 2002