Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

Koostöö

Koostöö Balti riikidega

2016. aasta novembris allkirjastasid Baltimaade ravikindlustusasutused kolmepoolse koostööleppe, mille eesmärk on arendada riikidevahelist arutelu ja infovahetust seoses ravikindlustuse arenguga. Koostöölepe jõustus 1. jaanuaril 2017 ja on tähtajatu. Leppe järgi teevad Baltikumi haigekassad koostööd järgnevatel prioriteetsetel teemadel:

 • ravikindlustussüsteemide reformid;

 • parimad praktikad ravikindlustuse ressursside paigutamisel;
 • ravikindlustatud inimeste registri haldamine;
 • lepingute põhimõtted ja järelevalve tervishoiuteenuste osutajate ja apteekidega;
 • tervishoiuteenuste ja ravimite hüvitamine;
 • tervishoiuteenuste ja apteekide järelevalve;
 • uute tehnoloogiate rahastamine;
 • muud kõigile osapooltele olulised valdkonnad.

Kolme riigi haigekassade esindajad kohtuvad leppe järgi vähemalt korra aastas rotatsiooni korras ning korraldavad vastastikku ekspertgruppide õppesessioone.

Arengukoostöö Moldovaga

Eesti Arengukoostöökoda

Eesti haigekassa toetab 2016. –2019. aastani kestva arengukoostöö projekti raames Moldova haigekassat. Eesmärgiks on aidata tagada Moldova ravikindlustussüsteemi jätkuv areng meie riigi kogemuse toel. Koostööleppe allkirjastasid Moldova haigekassa juhatuse esimees Mircea Buga ja Eesti haigekassa endine juhatuse esimees Tanel Ross.

Kolme aasta kestel tutvustavad haigekassa eksperdid moldovlastele põhjalikult meie riigi praktikaid ja koolitavad sealseid võtmeisikuid erinevates ravikindlustusega seotud valdkondades. Luubi all on organisatsiooni arendamine, tulemusjuhtimine, tervishoiuteenuste rahastamine (hinnakujundus, eelarve planeerimine, lepingute sõlmimine, juhupõhine tasustamissüsteem), ravimite hüvitamine, ravikindlustus Euroopa Liidus ning infotehnoloogilised lahendused.

Eesti ja Moldova haigekassade pikaajaline koostöö algas juba 2011. aastal. Käimasolev projekt on järjekorras kolmas omasugune ja seda rahastab välisministeerium arengukoostöö vahenditest.

 • 28. oktoobril 2013 allkirjastasid Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu ja Eesti Haigekassa lepingu, mille eesmärgiks on Geenivaramu rikastamine ravikindlustuse andmetega. See omakorda aitab kaasa Geenivaramule seadusega pandud kohustuste paremale ning terviklikumale täitmisele.
 • 2013. aasta märtsis sõlmisid Eesti Haigekassa ja Tartu Ülikool teadus- ja rakendusuuringute koostöölepe, et aidata kaasa Eesti tervishoiu tõenduspõhisele planeerimisele ja juhtimisele. Koostöö peamisteks suundadeks on tervisetehnoloogiate hindamine, samuti ennetavate tegevuste ja ravi tulemuslikkuse, kvaliteedi ja kulutõhususe hindamine võrdluses rahvusvahelise teaduskirjanduse ja tunnustatud ravijuhenditega. 
 • 2013. aasta veebruaris sõlmisid Eesti Haigekassa ja E-tervise Sihtasutus koostöömemorandumi tervishoiusektori e-teenuste ja andmestandardite arendamiseks. Koostöömemorandum tagab infosüsteemide parema koostoime ja lahenduste ladusama käivitumise.

Koostöö Maailmapangaga

2015. aastal sõlmis Eesti Haigekassa koostöölepingu Maailmapangaga, mille raames annab Maailmapank haigekassale soovitusi, kuidas arendada esma­tasandi rahastamismudelit ning toetada esmatasandi ja eriarstiabi ravi suuremat integreeritust.

Eesti Haigekassa ja Maailmapanga koostöö I etapis viidi läbi analüüs, kus vaadeldi krooniliste haiguste käsitlust Eesti tervishoiusüsteemi erinevatel tasanditel. Uuring keskendub krooniliste haiguste ennetusele ja ravile, pöörates erilist tähelepanu esmatasandi arstiabi rollile ja toimimisele ning erinevate elanikkonna rühmade võrdse kohtlemisega seotud küsimustele.

Uuringu II etapi üheks eesmärgiks on töötada välja mudel, mis aitab perearstidel tuvastada oma nimistus patsiente, kelle puhul ennetavate, nõustavate ja jälgivate tegevuste elluviimine tooks enim kasu (a) tervisele ja elukvaliteedile; (b) toetades ühtlasi ravikindlustuse ressursside optimaalset kasutust.

Samuti koostab Maailmapank meile ooteaegade analüüsi. See aitab hinnata, kas ja kuidas mõjutavad ooteajad ravi järjepidevust arstiabi eri tasandite lõikes, mille eesmärgiks on lõpuks välja töötada ooteaegade jälgimise mudel.