Haigekassa töötajad

Haigekassa töötajate e-posti aadressikuju on: eesnimi.perenimi [at] haigekassa.ee . Nimedes on tähed asendatud järgmiselt: ä = a; õ ja ö = o; ü = u; š = s. Kui töötaja nimes on sidekriips, siis on see ka meiliaadressis: eesnimi-eesnimi.perenimi [at] haigekassa.ee või eesnimi.perenimi-perenimi [at] haigekassa.ee
NimiAmetinimetusOsakond
Aigi Veber Jurist Õigusosakond
Aime Ruusalu Usaldusarst Partnersuhtluse osakond
Aimi Mägi Spetsialist Partnersuhtluse osakond
Alice Kivistik Peaspetsialist Ravimite ja med. seadmete osakond
Anna Kuning Menetlusspetsialist Finantsosakond
Anne Ehrstein Konsultant Ravikindlustuse osakond
Anne Seli Spetsialist Järelevalve osakond
Anneli Laurimäe Spetsialist Finantsosakond
Annika Lasn Spetsialist (LHP) Ravimite ja med. seadmete osakond
Anu Audse Konsultant Klienditeeninduse osakond
Anu Kivi Spetsialist Esmatasandi teenuste osakond
Anu Valli Haldur Partnersuhtluse osakond
Argo Aug Peaspetsialist Ravimite ja med. seadmete osakond
Ave Jüriöö Spetsialist Avalike suhete ja tervise edenduse osakond
Avely Raid-Lelov Osakonna juhataja Ravikindlustuse osakond
Boriss Karabanov Spetsialist Finantsosakond
Brigitha Kask Projektijuht Arendusosakond
Deniss Andrijevski Peaspetsialist Arendusosakond
Eda Palm Peaspetsialist Ravikindlustuse osakond
Eike Kreek Assistent Teabehalduse osakond

Õigusosakond

EP

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa tegevuse tagamine õiguslike vahenditega ning haigekassa õigusalase töö korraldamine.

Osakonna juhataja Ergo Pallo

+372 620 8441

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Siseaudit

Siseauditi pädevusse kuulub siseauditeerimine, mis on sõltumatu, objektiivne, kindlust ja nõu andev tegevus, mis on kavandatud lisama väärtust organisatsiooni tegevusele ja seda täiustama. See aitab kaasa organisatsiooni eesmärkide saavutamisele, kasutades süsteemset ja korrakohast lähenemist, hindamaks ja täiustamaks riskide juhtimise, kontrolli- ja valitsemisprotsesside mõjusust.

Siseauditi juht Erly Feld

+372 620 8492

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Personaliosakond

KH

Osakonna pädevusse kuulub protsesside efektiivse toimimise tagamine läbi kompetentse personali.

Osakonna juhataja Krista Humal

+372 620 8461

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Juhatus

RL

Juhatus vastutab haigekassa sujuva toimimise ja juhtimise eest. Juhatus jälgib, et haigekassa täidaks seaduse ning põhikirjaga pandud ülesandeid ja kohustusi.  Selleks organiseerib juhatus töökorraldust, aitab kaasa tingimuste loomisele (strateegia, struktuur ja eesmärgid) ning jälgib, et osakondade õigused, kohustused ja vastutus oleksid tasakaalus.

Juhatuse esimees Rain Laane

+372 620 8430

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Nõukogu

Eesti Haigekassa kõrgeim juhtimisorgan on nõukogu. Nõukogu liikmed esindavad tööandjate huve,  kindlustatute huve ja  riigi huve. Nõukogu esimees on sotsiaalminister. Kõik nõugkogu liikmed leiab siit.

Avalike suhete ja tervise edenduse osakond

ET

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa avalike suhete, tervise edenduse tegevuste ja rahvusvahelise koostöö korraldamine.

Osakonna juhataja Evelin Trink

+372 55 58 4027

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Infoturbe osakond

KP

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa infoturbe juhtimine.

Osakonna juhataja Kristo Kapten

+372 620 8317

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Eriarstiabi teenuste osakond

TS

Osakonna pädevusse kuulub eriarstiabi tervishoiuteenuste ja kiirabi tasumisel rakendatava süsteemi arendamine, et tagada kvaliteetne ravikindlustushüvitiste pakett olemasolevate ravikindlustusvahendite piires õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.

Osakonna juhataja Tiina Sats

+372 620 8473

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Esmatasandi teenuste osakond

KF

Osakonna pädevusse kuulub esmatasandi (perearstiabi, õendusabi, hambaravi, ennetuse (sh koolitervishoiuteenuse) teenuste, hambaravihüvitiste (sh proteesihüvitis) arendamine, et tagada kvaliteetne ravikindlustushüvitiste pakett olemasolevate ravikindlustusvahendite piires.

Osakonna juhataja Külli Friedemann

+372 52 20 550

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Klienditeeninduse osakond

ML

Klienditeeninduse osakonna pädevusse kuulub haigekassa tervikliku klienditeeninduse arendamine ja klientide igapäevane teenindamine. Osakond menetleb isikupõhiseid pöördumisi, arendab kliendihaldussüsteemi, e-teenuseid ning edastab kindlustuskaitse alast teavet.

Osakonna juhataja Maris Liitmäe

+372 603 3627

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Partnersuhtluse osakond

MT

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa partnersuhete arendamine ja koordineerimine, mis hõlmab endas kõigi lepingute (va edenduse ja kindlustatud isiku välisravi lepingu) planeerimist, haldamist ja lepingutingimuste rakendamist, võimaldades Eesti elanikele kvaliteetset, tõenduspõhist ja võrdselt kättesaadavat tervishoiuteenust.

Osakonna juhataja Marko Tähnas

+372 744 7496

Tartu, Riia 142, 50411

Ravimite ja med. seadmete osakond

EL

Osakonna pädevusse kuulub ravimi- ja meditsiiniseadmehüvitiste ning ravimitega seotud tervishoiuteenuste eest tasumisel rakendatava süsteemi arendamine, et tagada isikutele kvaliteetne hüvitiste pakett olemasolevate rahaliste vahendite piires õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.

Osakonna juhataja Erki Laidmäe

+372 620 8435

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Finantsosakond

RP

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa igakülgne juhtimisarvestuse korraldamine ning tööprotsesside arendamine.

Osakonna juhataja Riho Peek

+372 620 8347

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Ravikindlustuse osakond

AVR

Osakonna pädevusse kuulub ravikindlustuse korraldamine, raviarvete ja ajutiste töövõimetushüvitiste menetlemine ning digioperaatori teenuse osutamine.

Osakonna juhataja Avely Raid-Lelov

+372 443 0292

Pärnu, Suur-Jõe 63, 80047

Analüütika osakond

KHK

Osakonna pädevusse kuulub analüütilise toe tagamine organisatsioonile põhitegevuse läbiviimiseks.

Osakonna juhataja Kadri Haller-Kikkatalo

Tartu, Riia 142, 50411

IT halduse osakond

Jüri-August Kirch

Osakonna pädevusse kuulub IT infrastruktuuri ja IT teenuste halduse korraldamine.

Osakonna juhataja Jüri-August Kirch

+372 54 33 0155

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Teabehalduse osakond

KK

Osakonna pädevusse kuulub haigekassa efektiivne toimimine läbi ühtse teabehalduse.

Osakonna juhataja Kadi Krull

372 620 8409

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Arendusosakond

Arendusosakonna juhataja Jaarika Järviste

Arendusosakond tagab tervishoiusüsteemi ja Tervisekassa kasutajate ootustele vastavate teenuste kiire arenduse. Toetame nii Tervisekassa teenusejuhte kui partnereid nõu ja jõuga tänaste teenuste parendamisel ja uute loomisel. Ikka selleks, et Eesti inimesele mugavad ja vajalikud terviseteenused sünniksid kiiremini.

Osakonna juhataja Jaarika Järviste

+372 603 3641

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Järelevalve osakond

JK

Osakonna pädevusse kuulub haldusaktide ja nõuete menetlemine osas, mis hõlmab haigekassale kahju ärahoidmise, tekitatud kahju ja haigekassa poolt alusetult väljamakstud hüvitiste sissenõudmise protsessi tegevuste täitmist.

Osakonna juhataja Jelena Kont

+372 335 4491

Jõhvi, Nooruse 5, 41597

Üldjuhtimine

Rain Laane

Juhatuse esimees Rain Laane

+372 620 8430

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Tervishoid

Maivi Parv

Juhatuse liige Maivi Parv

+372 744 7449

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Finants

Pille Banhard

Juhatuse liige Pille Banhard

+372 620 8430

Lastekodu 48, Tallinn, 10113

Digiteenused

Karl-Henrik Peterson

Juhatuse liige Karl-Henrik Peterson

+372 620 8430

Lastekodu 48, Tallinn, 10113