Working adults

In Estonia, all the insured employees paying the social tax have health insurance. An employee working under an employment contract, recipient of employment or the service fees under the contract of the Law of Obligations Act, a member of the directing body and the controlling body of a legal person, a sole proprietor and their spouses participating in the activities are entitled to health insurance. Health insurance is valid for working people, whose social tax is paid for, or who pay social tax for themselves.

These are:

• Employees working under an employment contract;

• Recipients of employment or service fees under the contract of the Law of Obligations Act;

• Members of the directing body and the controlling body of a legal person;

• Sole proprietors and their spouses participating in their activities.

Employees with at least a one-month contract are legally entitled to health insurance. The validity of the employee’s health insurance must be cared for by the employer. As of 1 July 2014, an employment register was established by the Tax and Customs Board in which the employer is required to register the working data (the start, pause, and termination of employment) of all of their employees. The data for the health insurance of the employees or for termination of the insurance shall be communicated to the Health Insurance Fund by the Tax and Customs Board. However, it may happen that in the event of exchanging a job, the employer forgets to communicate the information of the employee to the register. The fact that the employer has failed to submit the necessary data to the insurance fund may become evident unexpectedly, for instance at the doctor’s office when extending one’s usual prescription. Thus, when taking up a new position, it makes sense after some time of working to check the validity of the insurance on one’s own. This can be done in the state portal at www.eesti.ee or by calling the Health Insurance Fund information line 16363. Health insurance is valid for two months after the termination of the employment contract.

Korduma kippuvad küsimused - KKK

Haigekassa ei saa töötajat ise kindlustada, seda peab tegema tööandja. Kui inimesega on sõlmitud üle ühekuulise tähtajaga või tähtajatu tööleping, tuleb registreerida töötaja maksu- ja tolliameti töötamise registris. Seda tuleb teha hiljemalt tööle asumise päevaks.
Juhul, kui tööandja või lepingu teine pool on jätnud oma töötaja ravikindlustamata ja töötajal oleks olnud õigus saada ravikindlustushüvitist, peab tööandja hüvitama töötajale ravikindlustushüvitise saamata jäämisest tekkinud kahju.

Ravikindlustuse saamise erisused sõltuvad lepingust.

Töölepingu alusel töötav inimene saab ravikindlustuse siis, kui ta töötab üle ühekuulise tähtajaga või tähtajatu lepingu alusel. Sealjuures ei ole oluline, kas töötatakse osalise või täieliku tööajaga. Kui inimesel ei olnud varem ravikindlustust, hakkab see kehtima 14 päeva pärast töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäeva.

Võlaõigusliku lepingu sõlminud inimene saab ravikindlustuse, kui tema eest makstakse sotsiaalmaksu vähemalt kehtiva kuumäära ulatuses. 2019. aastal on sotsiaalmaksu kuumäär 500 eurot ja sotsiaalmaksu miinimumsumma 165 eurot kuus.

Kindlustuskaitse tekib võlaõigusliku lepinguga töötaval inimesel TSD esitamisele järgneval päeval ja peatub ühe kuu möödumisel, kui järgmise deklaratsiooni esitamise tähtajaks ei ole sotsiaalmaksu deklareeritud miinimumkohustuse ulatuses.

Sellisel juhul on inimesel õigus ravikindlustusele. Erinevate tööandjate makstud sotsiaalmaksud liidetakse. Ravikindlustuse  saab töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud ühe või mitme võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saav inimene, kelle eest lepingu teised pooled maksavad sotsiaalmaksu vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses (2019. aastal on sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär 500 eurot ja seega sotsiaalmaksu minimaalne kohustus 165 eurot kuus).

Tööandja peab maksma sotsiaalmaksu teenitud summalt/tasult. Kui tegelik tasu on alla riigieelarvega kehtestatud kuumäära (2019. aastal 500 eurot, igakuine sotsiaalmaksukohustus 165 eurot), siis ei ole töötajal õigust ravikindlustust saada.

Tööandja peab registreerima kõikide töötajate andmed töötamise registris.

Ravikindlustusele on õigus töötajatel, kellega on sõlmitud üle ühekuulise tähtajaga tööleping või võlaõiguslik leping, millelt makstakse iga kuu sotsiaalmaksu vähemalt sotsiaalmaksuseaduses kehtestatud kuumääralt (2019. aastal on kuumäär 500 eurot ja minimaalne sotsiaalmaksu kohustus 165 eurot).

Kui töötaja läheb ajateenistusse, peab tööandja tema kindlustuse peatamiseks andmed edastama maksu- ja tolliameti töötamise registrisse. Haigekassa saab andmed töötamise registrist.

Töötajana kindlustatud inimestel kehtib ravikindlustus veel kaks kuud pärast töö- või teenistussuhte lõppemist.

Ei leidnud sobilikku vastust? Küsi lisaks.