Kontrastsus:

TUGEV TAVALINE
Vali keel

DRG tagasiside kuni 2008 / aruanded

Alates 2004. aasta 1. aprillist rakendab Eesti Haigekassa statsionaarse eriarstiabi ja päevakirurgia rahastamisel osaliselt juhupõhist rahastamist – DRG-süsteemi. DRG-süsteemi rakendamise üks eesmärk on suurendada tervishoiuteenuse osutaja motivatsiooni ravikindlustusvahendite efektiivsemaks kasutamiseks. Rahvusvaheline kogemus on näidanud, et see saab toimuda vaid osapoolte aktiivse suhtlemise ja koostöö tulemusel.

Haigekassa alustas 10. novembrist 2005. a haiglavõrgu arengukava raviasutustele regulaarset (kvartaalset) DRG tagasiside andmist.

Üldandmed

Tagasiside kajastab üldandmeid DRG-desse grupeerunud raviarvete jaotuse ja erandite % (erandite osakaalu kõigist grupeerunud raviarvetest) kohta erialade ja DRG-de kaupa ning esialgu kaht tegevusindikaatorit – statsionaarse ravi keskmist haiglasviibimise kestus (ALOS, average length of stay) ning intensiivravi hulka sellest (int_ALOS) erialade kaupa.

Tegevusindikaatorid

Tegevusindikaatoritena on tagasisides toodud ALOS (average length of stay) ja intensiivravi hulk sellest (int_ALOS). ALOS väljendab keskmist haiglas viibimise kestust päevades (arvutatakse ainult statsionaarsetel raviarvetel arve alustamise ja lõpetamise kuupäeva järgi). Kuna ravijuhtude struktuuri analüüsid on näidanud pidevat intensiivravi osakaalu tõusu ajas võrreldes teiste tervishoiuteenustega, siis võtsime tagasiside andmetes kasutusele keskmise intensiivravi kestuse näitaja (int_ALOS). Int_ALOS väljendab keskmist intensiivravis (kõik intensiivravi tüübid kokku) viibimise kestust päevades ühe ravijuhu kohta ning arvutatakse üle kõigi statsionaarsete raviarvete (k.a. need ravijuhud, mis ei vajanud intensiivravi). Intensiivravina käsitletakse järgmisi statsionaarseid tervishoiuteenuseid (voodipäevad):

  • I astme intensiivravi (kood 2044)
  • II astme intensiivravi (2045)
  • III astme intensiivravi (2046)
  • IIIA astme intensiivravi (2059)
  • kuvöös (2024) (kuni 31.12.2005)
  • neonatoloogia (2034)

Lisaks üldisele infole ravijuhtude jaotumisest, saab tagasiside andemete alusel kaudselt hinnata ka ravijuhtude kodeerimise kvaliteeti. DRG-loogika rakendumine praktikas ning seeläbi ka kogu süsteemi toimimise efektiivsus saab alguse andmekvaliteedist ehk sellest, kas ravijuht on läbi baasklassifikaatorite (RHK-10 ja NCSP) süsteemi kirjeldatud õigesti, st kasutatud haiguste ja kirurgiliste protseduuride koodid vastavad tegelikule olukorrale. Oma olemuselt sarnaste ravijuhtude ühte DRG-sse grupeerumine on eriti oluline DRG piirhinna kujunemisel. Esimese ülevaate kodeerimise olukorrast annab ravijuhtude jaotus DRG-de vahel. Näiteks on igas põhidiagnoosi rühmas (MDC, main diagnostic category) vähemalt kaks nn rest-DRG-d (nt DRG 384 “Muud rasedusaegsed haigused, tüsistusteta”), millesse peaksid grupeeruma harvem esinevad ja ebatüüpilised ravijuhud. Ebatäpne ja liiga üldine kodeerimine (täpsustamata koodide kergekäeline kasutamine) võib põhjustada ravijuhu grupeerumist rest-DRG-desse, kuigi oma olemuselt ei pruugi see olla ebatüüpiline ravijuht. Infot kodeerimise põhjalikkusest annab ka nn paariliste DRG-de (sama DRG kaasuvate haigusteta ja kaasuvate haigustega) raviarvete hulkade omavaheliste proportsioonide võrdlemine.

Igasugune andmete tõlgendamine ja järelduste tegemine eeldab põhjalikumat analüüsi ning konkreetse raviasutuse tausta tundmist. Seetõttu edastab haigekassa andmed ilma kommentaarideta.

Tagasiside vormi ja sisu edasine arendamine

Tagasiside vormi ja sisu täiendatakse pidevalt, vastavalt partneritepoolsetele ettepanekutele ja haigekassa aruandlussüsteemi võimalustele.

Tagasiside koondaruanded:

DRG tagasiside 2008. aasta 
DRG tagasiside 2008. aasta III kvartal 
DRG tagasiside 2008. aasta II kvartal 
DRG tagasiside 2008. aasta I kvartal

DRG tagasiside 2007. aasta 
DGR tagasiside 2007. aasta III kvartal 
DRG tagasiside 2007. aasta II kvartal 
DRG tagasiside 2007. aasta I kvartal

DRG tagasiside 2006. aasta 
DRG tagasiside 2006 III kvartal
DRG tagasiside 2006 II kvartal 
DRG tagasiside 2006 I kvartal 

DRG tagasiside 2005 
DRG tagasiside 2005 III kvartal 

2003 II poolaasta andmetel DRG jaotus