2019. a töös olevad auditid

  1. Müeloomtõvega patsiendi käsitlus Eesti haiglates.
  2. Taastusravi- ja rehabilitatsioonisüsteemi korraldus.

  3. Enneaegse vastsündinu perinataalperioodi käsitlus.

  4. Akuutpsühhiaatria (tahtest olenematu ravi korral) teenusel viibivate orgaaniliste psüühikahäiretega-, skisofreenia ja psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäiretega diagnoosidega patsientide ravi kvaliteet.

  5. Perioperatiivse ägeda valu käsitlus.