EST  |  ENG  |  RUS TööandjaleTööandja kindlustatudTöötajate ravikindlustus
» Kindlustatule
» Tööandjale
Tööandja kindlustatud
- Töötajate ravikindlustus
- Andmete elektrooniline edastamine
- Lihtsustatud korras Eesti isikukoodi saanud isikud
Töövõimetuslehe edastamine
TVH maksmise kord: küsimused ja vastused
Töövõimetushüvitised, nende maksmise kord ja ulatus
Korduma kippuvad küsimused tööandjale
» Partnerile
» Haigekassa
» Blanketid
» Õigusaktid
» KKK / Küsi
» Lingid
» Digiretsept
» Ravimikasutuse kampaania
» Perearsti kampaania

Kirjuta meile

Võta meiega ühendust, kui Sul on küsimusi või kommentaare osutatud tervishoiuteenuste osas

Riigiportaalist eesti.ee saad:

  • tellida Euroopa ravikindlustuskaardi,
  • kontrollida oma ravikindlustuse kehtivust,
  • jälgida oma ajutise töövõimetuslehe seisu,
  • kontrollida oma isikuandmeid ja perearsti,
  • esitada täiendava ravimihüvitise taotluse jne.
  • tööandja saab kontrollida kindlustatute andmeid

 

Töötajate ravikindlustus

TÖÖLEPINGU ALUSEL TÖÖTAVAD TÖÖTAJAD

Ravikindlustuse tekkimine

Ravikindlustuse peatumine

Ravikindlustuse lõppemine

Õigus ravikindlustusele on üle ühekuulise tähtajaga või määramata ajaks sõlmitud töölepingu alusel töötavatel inimestel, kelle eest on kohustatud maksma sotsiaalmaksu tööandja.
 
Töötaja kindlustuskaitse tekib töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäevast arvestatava neljateistkümnepäevase ooteaja möödumisel.

Kui töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäev jääb kehtiva kindlustuskaitse ajavahemikku, jätkub kindlustuskaitse uuel alusel ilma katkemiseta.

Töötamise alustamine tuleb registreerida töötamise registris hiljemalt tööle asumise hetkeks. Täpsem info Maksu- ja Tolliametist
Kindlustuskaitse peatub kahe kuu möödumisel töötamise registrisse kantud töötamise peatumise alguskuupäevast (näiteks töötaja astub tegevteenistusse, läheb lapsehoolduspuhkusele jne).
 
Kindlustuskaitse ei peatu poolte kokkuleppel antava tasustamata puhkuse korral, kui isiku eest makstakse sotsiaalmaksu vastavalt sotsiaalmaksuseadusele.

Kindlustuskaitse jätkub töötamise registrisse kantud töötamise peatumise lõppkuupäevale järgnevast päevast.

Töötamise peatumine tuleb registreerida töötamise registris kümne päeva jooksul töötamise peatumise päevast arvates. Täpsem info Maksu- ja Tolliametist.
Töötajana kindlustatud isikute kindlustuskaitse lõpeb kahe kuu möödumisel töötamise registrisse kantud töötamise lõppemise päevast.

Töötamise lõpetamine tuleb registreerida töötamise registris kümne päeva jooksul töötamise lõpetamise päevast arvates. Täpsem info Maksu- ja Tolliametist.

Ravikindlustuskaitse kehtivust saab kontrollida riigiportaalist eesti.ee või haigekassa infotelefonil 16363 (välisriigist helistades +372 669 6630).

 

VÕLAÕIGUSLIKU LEPINGU ALUSEL TÖÖ- VÕI TEENUSTASUSID SAAVAD ISIKUD, KES POLE FIEd

Ravikindlustuse tekkimine

Ravikindlustuse lõppemine

Õigus ravikindlustusele on üle ühekuulise tähtajaga või tähtajatu töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saavinimestel, kes ei ole kantud äriregistrisse füüsilisest isikust ettevõtjana ja kelle eest on kohustatud maksma iga kuu sotsiaalmaksu lepingu teine pool sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punkti 2 alusel vähemalt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatuna (2014. aastal on kuumäär 320 eurot).

Kindlustuskaitse tekib töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäevast arvestatava neljateistkümnepäevase ooteaja möödumisel.

Kui töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäev jääb kehtiva kindlustuskaitse ajavahemikku, jätkub kindlustuskaitse uuel alusel ilma katkemiseta.

Töötamise alustamine registreeritakse töötamise registris hiljemalt tööd tegeva isiku tööle asumise hetkeks.

Kindlustuskaitse lõpeb kahe kuu möödumisel töötamise registrisse kantud töötamise lõppemise päevast.
Töötamise lõpetamine tuleb registreerida töötamise registris kümne päeva jooksul töötamise lõpetamise päevast arvates. Täpsem info Maksu- ja Tolliametist.

 

JURIIDILISE ISIKU JUHTIMIS– VÕI KONTROLLORGANI LIIKMED

Ravikindlustuse tekkimine

Ravikindlustuse lõppemine

Õigus ravikindlustusele on juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmel tulumaksuseaduse § 9 tähenduses, kelle eest on kohustatud maksma iga kuu sotsiaalmaksu juriidiline isik sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punkti 2 alusel vähemalt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatuna (2014. aastal on kuumäär 320 eurot).
 
Kindlustuskaitse tekib töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäevast arvestatava neljateistkümnepäevase ooteaja möödumisel.
 
Kui töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäev jääb kehtiva kindlustuskaitse ajavahemikku, jätkub kindlustuskaitse uuel alusel ilma katkemiseta.
 
Töötamise alustamine tuleb registreerida töötamise registris hiljemalt tööd tegeva isiku tööle asumise hetkeks. Täpsem info Maksu- ja Tolliametist.
Kindlustuskaitse lõpeb kahe kuu möödumisel töötamise registrisse kantud töötamise lõppemise päevast.
 
Töötamise lõpetamine registreeritakse töötamise registris kümne päeva jooksul töötamise lõpetamise päevast arvates.

 

ANDMETE ESITAJA VASTUTUS

Juhul, kui tööandja on jätnud inimese kindlustuskaitse andmed edastamata ja isikul oleks olnud õigus saada ravikindlustushüvitist, peab tööandja hüvitama isikule ravikindlustushüvitiste saamata jäämisest tekkinud kahju.

 

Haigekassa infotelefon 16363, välisriigist helistades +372 669 6630