EST  |  ENG  |  RUS KindlustatuleSoodusravimid
» Kindlustatule
Hüvitiste ja tasude määrad
Kindlustuse taotlemine
Arvelduskonto ja isikuandmete muutmine
Ajutise töövõimetuse hüvitis
Hambaravi- ja hambaproteeside hüvitis
IVFiga ja embrüosiirdamisega seotud ravimite hüvitis
Hüvitise maksmine kindlustatu surma korral
Ravikindlustus Euroopa Liidus ja mujal
Perearsti nõuandetelefon 1220
Perearstid
Soodusravimid
- Täiendav ravimihüvitis
- Ravimite erandkorras kompenseerimine
- Ravimite farmakoökonoomiline hindamine
- Soodusravimite statistika
- Toimeainepõhine retsept
- Õigusaktid
Meditsiiniseadmed
Lepingupartnerid
Ravijärjekorrad
Tervishoiuteenused
Haigekassa trükised
Vähiennetuse uuringud naistele 2014. aastal
» Tööandjale
» Partnerile
» Haigekassa
» Blanketid
» Õigusaktid
» KKK / Küsi
» Lingid
» Digiretsept
» Ravimikasutuse kampaania
» Perearsti kampaania

Kirjuta meile

Võta meiega ühendust, kui Sul on küsimusi või kommentaare osutatud tervishoiuteenuste osas

Riigiportaalist eesti.ee saad:

  • tellida Euroopa ravikindlustuskaardi,
  • kontrollida oma ravikindlustuse kehtivust,
  • jälgida oma ajutise töövõimetuslehe seisu,
  • kontrollida oma isikuandmeid ja perearsti,
  • esitada täiendava ravimihüvitise taotluse jne.
  • tööandja saab kontrollida kindlustatute andmeid

 

Soodusravimid

Retseptiravimite väljakirjutamise ja väljastamise põhimõtted

Ravimi retsepti väljakirjutamisel kasutatakse ravimis sisalduva toimeaine nimetust.

Kui sama toimeainet sisaldavat ravimit on Eestis müügil mitmelt ravimitootjalt, peab apteegis informeerima ravimi saajat temale sobivatest sama toimeainet sisaldavatest ravimitest ja nende hindadest.

Ravimi väljakirjutaja võib retseptil kasutada ravimpreparaadi nimetust, kui peab põhjendatuks, et patsient vajab just nimetatud ravimpreparaati. Sellisel juhul teeb ta retseptil lahtrisse 7 märke ”mitte asendada” ja lisab tervishoiuteenuse osutamist tõendavasse dokumenti sellekohase põhjenduse.

Ravimi väljakirjutaja peab patsienti teavitama ravimi asendamise võimalustest ja tingimustest. Retsepti lahtrisse number 7 "mitte asendada" märkimise korral tuleb patsienti informeerida asendamise keelamisest ja selle põhjusest.
 
Kui ravimi väljakirjutamisel on retseptil kasutatud ravimpreparaadi nimetust ja lahtrisse 7 on seejuures märgitud "mitte asendada", peab apteek väljastama retseptile märgitud ravimpreparaadi.

Eesti Haigekassa ravimite loetelu

Eesti Haigekassa ravimite loetelu kehtestab sotsiaalminister määrusega (vt õigusaktid). Loetellu on kantud need Eestis kehtivat müügiluba omavad ravimid, mille apteegist ostmisel kehtib patsiendile soodustus. Soodusravimite puhul hüvitab osa ravimi maksumusest Eesti Haigekassa.

Ravimite soodusmäärad

Soodustuse protsendiga 100 ja 75 kantakse ravimite loetellu ravimid, mis on mõeldud valitsuse määrusega kehtestatud haiguste ravimiseks või kergendamiseks. Haiguste loetelu kehtestamisel lähtutakse haiguste raskusest ja eluohtlikkusest, leviku võimalikkusest, humaansetest kaalutlustest ja ravikindlustuse rahalistest vahenditest.

Soodustuse protsendiga 50 kantakse ravimite loetellu need ravimid, mida ei kasutata Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud haiguste loetelus nimetatud haiguste ravimiseks või kergendamiseks.

Soodustus 100% – patsient tasub omaosaluse 1,27 eurot ja piirhinda või hinnakokkuleppehinda ületava summa. Haigekassa hüvitab piirhinna või hinnakokkuleppehinna ja patsiendi omaosaluse vahe 100%. (Vt ka joonist.)

Soodustus 90% – patsient tasub omaosaluse1,27 eurot, 10% piirhinna või hinnakokkuleppehinna ja patsiendi omaosaluse vahelisest summast ja piirhinda või hinnakokkuleppehinda ületava summa. Haigekassa hüvitab 90% piirhinna või hinnakokkuleppehinna ja patsiendi omaosaluse vahelisest summast.

Soodustus 75% – patsient tasub omaosaluse 1,27 eurot, 25% piirhinna või hinnakokkuleppehinna ja patsiendi omaosaluse vahelisest summast ja piirhinda või hinnakokkuleppehinda ületava summa. Haigekassa hüvitab 75% piirhinna või hinnakokkuleppehinna ja patsiendi omaosaluse vahelisest summast. (Vt ka joonist.)

Alla 4-aastaste laste puhul rakendatakse ravimite loetellu kantud ravimitele soodustuse protsenti 100.

4- kuni 16-aastaste laste, riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel töövõimetus- või vanaduspensioni saavate inimeste ning vähemalt 63-aastaste kindlustatute puhul kohaldatakse ravimite loetellu soodustuse protsendiga 75 kantud ravimite müümisel soodustuse protsenti 90.

Soodustus 50% – patsient tasub omaosaluse 3,19 eurot, 50% piirhinna või hinnakokkuleppehinna ja patsiendi omaosaluse vahelisest summast ning piirhinda või hinnakokkuleppehinda ületava summa. Haigekassa hüvitab 50% piirhinna või hinnakokkuleppehinna ja patsiendi omaosaluse vahelisest summast. . (Vt ka joonist.)

Hüvitise arvutamisel lähtutakse ravimile kehtestatud piirhinnast või hinnakokkuleppehinnast, selle puudumisel lähtutakse ravimi jaehinnast. Ravimi jaehinnast arvestatakse soodustust ka siis, kui piirhind või hinnakokkuleppehind on jaehinnast kõrgem.

Haigekassa infotelefon 16363, välisriigist helistades +372 669 6630