EST  |  ENG  |  RUS KindlustatulePerearstid
» Kindlustatule
Hüvitiste ja tasude määrad
Kindlustuse taotlemine
Arvelduskonto ja isikuandmete muutmine
Ajutise töövõimetuse hüvitis
Hambaravi- ja hambaproteeside hüvitis
IVFiga ja embrüosiirdamisega seotud ravimite hüvitis
Hüvitise maksmine kindlustatu surma korral
Ravikindlustus Euroopa Liidus ja mujal
Perearsti nõuandetelefon 1220
Perearstid
- Harju piirkond
- Pärnu piirkond
- Tartu piirkond
- Viru piirkond
- Lepingute mahud
Soodusravimid
Meditsiiniseadmed
Lepingupartnerid
Ravijärjekorrad
Tervishoiuteenused
Haigekassa trükised
Vähiennetuse uuringud naistele 2014. aastal
» Tööandjale
» Partnerile
» Haigekassa
» Blanketid
» Õigusaktid
» KKK / Küsi
» Lingid
» Digiretsept
» Ravimikasutuse kampaania
» Perearsti kampaania

Kirjuta meile

Võta meiega ühendust, kui Sul on küsimusi või kommentaare osutatud tervishoiuteenuste osas

Riigiportaalist eesti.ee saad:

 • tellida Euroopa ravikindlustuskaardi,
 • kontrollida oma ravikindlustuse kehtivust,
 • jälgida oma ajutise töövõimetuslehe seisu,
 • kontrollida oma isikuandmeid ja perearsti,
 • esitada täiendava ravimihüvitise taotluse jne.
 • tööandja saab kontrollida kindlustatute andmeid

 

Perearstid


Kõigil inimestel on võimalik saada meditsiinilist nõu ööpäevaringselt  perearsti nõuandetelefonilt 1220.

Igal kindlustatul on perearst, kelle ta on ise valinud või kelle on talle määranud Terviseamet või maavanem. Igal isikul on õigus perearsti vahetada, seda saab teha esitades uuele perearstile avalduse. Perearsti vahetatakse peamiselt rahulolematuse või elukoha muutuse tõttu.
 
Oma perearsti nime saate kontrollida kodanikuportaali eesti.ee teenusest "Ravikindlustuse ja perearsti info" või küsida haigekassa klienditeenindusest kliendiinfonumbril 16 363 (välismaalt helistades +372 669 6630).
 
Perearst on soovitav valida oma elukohale võimalikult lähedal.
 
Kuidas perearsti juurde registreeruda?
 
1. Esitage isiklikult või tähitud kirjaga avaldus valitud perearstile (avalduse blankett). Avalduse võib esitada ka digiallkirjastatult, aga kindlasti tasub eelnevalt valitud perearsti käest küsida, millist avalduse esitamise vormi ta eelistab.

2. Perearst võtab Teid nimistusse isiku enda või lapse vanema või eestkostja avalduse alusel. Vastsündinud saavad küll ravikindlustuse automaatselt, kuid perearstile tuleb siiski esitada ka avaldus lapse nimistusse kandmiseks pärast lapse isikukoodi saamist.

3. Kui perearst ei ole seitsme tööpäeva jooksul keeldumisest kirjalikult Teile vastanud, kuulute (või kuulub laps) tema nimistusse hiljemalt avalduse esitamisele järgneva kuu esimesest kuupäevast.

4. Perearst võib keelduda  isiku võtmisest oma nimistusse juhul, kui tema nimistu on ületanud piirsuuruse (2000 isikut või 2400 isikut kui perearsti juures töötab ka abiarst) või kui isiku alaline elukoht ei ole selle perearsti teeninduspiirkonnas.
 
5. Perearst võib võtta oma nimistusse, olenemata piirsuuruse ületamisest, juba varem tema nimistusse kuuluvate isikute pereliikmeid.

6. Terviseamet võib määrata perearsti nimistusse isikuid, kes pole omale valinud perearsti, isiku alalise elukoha alusel. Terviseamet teavitab isikuid kirjalikult neile perearsti määramisest.

Perearsti ja pereõe töökorraldusest:
 1. Perearsti vastuvõtuaeg on vähemalt 20 tundi nädalas (viiel tööpäeval nädalas vähemalt neli tundi päevas, kusjuures vähemalt üks vastuvõtt nädalas toimub õhtusel ajal - kuni kella 18.00), millele lisandub aeg muudeks tööjuhendis ette nähtud tegevusteks.
 2. Pereõe iseseisev vastuvõtuaeg on vähemalt 20 tundi nädalas, millele lisandub aeg muudeks tööjuhendis ette nähtud tegevusteks.
 3. Vastuvõtuajad peavad olema igal tööpäeval ajavahemikus kella 8.00-18.00.
 4. Perearsti kabinet peab olema avatud ning vastuvõtule peab saama registreeruda tööpäeviti vähemalt kaheksa tundi päevas.
 5. Ägeda tervisehäirega patsiendile peab vastuvõtu korraldama pöördumise päeval, teistel juhtudel viie tööpäeva jooksul. Sellest tähtajast kinnipidamiseks peab perearst vajadusel pikendama oma vastuvõtu aega.
 6. Tervisetõend, mis ei ole tervishoiuteenuse osutamisega seotud, tuleb patsiendile väljastada 15 päeva jooksul.
 7. Perearsti kabineti lahtioleku- ja vastuvõtuajad ning kontaktandmed (telefon, e-posti aadress) peavad olema kabinetis nähtaval kohal ja veebilehel (selle olemasolul).
 8. Perearst peab teavitama inimesi, kuhu ja kelle poole saab pöörduda arstiabi või meditsiinilise nõu saamiseks väljaspool tema vastuvõtu aega.
 9. Perearst korraldab oma ajutise äraoleku ajal ennast asendama teise perearsti.
 10. Perearsti juures ei pea kindlustatud isikud maksma visiiditasu. Perearsti koduvisiidi tasu on kuni 5 eurot. Koduvisiidi eest ei või nõuda visiiditasu rasedalt, kelle raseduse on arst tuvastanud ja alla kaheaastaselt kindlustatult. Visiiditasu ühe koduvisiidi eest ei või ületada 5 eurot, sõltumata kindlustatute arvust sama koduvisiidi kohta. Tasude ja hüvitiste määrad on kirjeldatud haigekassa kodulehel.
Perearsti ja pereõe töökorraldusest saab täpsemalt lugeda „Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhendist“.
 
Kuidas saab vahetada perearsti?
 
1. Esitage isiklikult või tähitud kirjaga avaldus uue perearsti nimele (avalduse blankett).
2. Kui perearst ei ole Teile seitsme tööpäeva jooksul keeldumisest kirjalikult teatanud, kuulute tema nimistusse hiljemalt avalduse esitamisele järgneva kuu esimesest kuupäevast.
3. Uue perearsti nimistusse arvamisel on vajalik esitada oma uuele perearstile väljavõte või koopia oma tervisekaardist eelmise perearsti juures.

Teie õigus saada väljavõte oma tervisekaardist tuleneb võlaõigusseaduse §-st 769, isikuandmete kaitse seaduse § 19 lõikest 2 ja avaliku teabe seaduse §-st 4.

Millal võib perearst keelduda isiku nimistusse võtmisest?

1. Kui on ületatud antud perearsti nimistule kehtestatud maksimaalne piirsuurus. Eestis on perearsti nimistu suuruseks kehtestatud 1600±400 inimest (või 2400 isikut kui perearsti juures töötab ka abiarst), millest Terviseamet, kooskõlastatult Eesti Haigekassaga, võib lubada kõrvalekaldeid sõltuvalt piirkonna eripärast. Perearst võib võtta inimese oma nimistusse, olenemata piirsuuruse ületamisest, kui nimistusse kuulub inimese pereliige.

2. Isiku alaline elukoht ei asu perearsti teeninduspiirkonnas.

Kuidas teatatakse inimesele nimistusse mitte võtmisest?

1. Avalduse esitanud inimesele vastab perearst kirjalikult nimistusse võtmisest keeldumisest vähemalt seitsme tööpäeva jooksul alates avalduse kättesaamisest.

2. Kui selle aja möödudes ei ole inimest kirjalikult teavitatud nimistusse mitte võtmisest, siis on inimene arvatud selle perearsti nimistusse alates avalduse esitamisele järgneva kuu esimesest kuupäevast.

Infot perearstide kohta saate Terviseametilt, haigekassa piirkondlikelt osakondadelt ja haigekassa kodulehelt.

Kas ravikindlustuseta isik võib pöörduda oma perearstile? Kes tasub ravikindlustuseta isiku eest ravikulud perearstile?

Jah, võib. Registreerimine perearsti vastuvõtule toimub tavalistel alustel. Ravikindlustuseta isikud, kes ei vaja vältimatult arstiabi, tasuvad osutatud üldarstiabi eest ise, teenuse hinna kehtestamise õigus on perearstil (sotsiaalministri määrus nr 115, 29.11.2001).

Vältimatu abi eest haige ise tasuma ei pea, sellistel juhtudel tasutakse perearstile riigieelarves ette nähtud vahenditest vastavalt Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa vahelisele lepingule (sotsiaalministri määrus nr 115, 29.11.2001).

Haigekassa infotelefon 16363, välisriigist helistades +372 669 6630