EST  |  ENG  |  RUS KindlustatuleAjutise töövõimetuse hüvitisTöövõimetushüvitise maksmine
» Kindlustatule
Hüvitiste ja tasude määrad
Kindlustuse taotlemine
Arvelduskonto ja isikuandmete muutmine
Ajutise töövõimetuse hüvitis
- Haigushüvitis
- Sünnitushüvitis
- Hooldushüvitis
- Lapsendamishüvitis
- Töövõimetuslehe esitamine
- Töövõimetushüvitise arvutamine haigekassas
- Töövõimetushüvitise maksmine
- Kergemale tööle üleviimine
- Välisriigis väljastatud töövõimetusleht
Hambaravi- ja hambaproteeside hüvitis
IVFiga ja embrüosiirdamisega seotud ravimite hüvitis
Hüvitise maksmine kindlustatu surma korral
Ravikindlustus Euroopa Liidus ja mujal
Perearsti nõuandetelefon 1220
Perearstid
Soodusravimid
Meditsiiniseadmed
Lepingupartnerid
Ravijärjekorrad
Tervishoiuteenused
Haigekassa trükised
Vähiennetuse uuringud naistele 2014. aastal
» Tööandjale
» Partnerile
» Haigekassa
» Blanketid
» Õigusaktid
» KKK / Küsi
» Lingid
» Digiretsept
» Ravimikasutuse kampaania
» Perearsti kampaania

Kirjuta meile

Võta meiega ühendust, kui Sul on küsimusi või kommentaare osutatud tervishoiuteenuste osas

Riigiportaalist eesti.ee saad:

  • tellida Euroopa ravikindlustuskaardi,
  • kontrollida oma ravikindlustuse kehtivust,
  • jälgida oma ajutise töövõimetuslehe seisu,
  • kontrollida oma isikuandmeid ja perearsti,
  • esitada täiendava ravimihüvitise taotluse jne.
  • tööandja saab kontrollida kindlustatute andmeid

 

Töövõimetushüvitise maksmine

Selleks, et haigekassa määraks ja maksaks töövõimetuslehe alusel hüvitist, peab töövõimetuslehe haigekassale esitama hiljemalt 90 kalendripäeva jooksul, alates töövõimetuslehel märgitud töökohustuste täitmisele asumise päevast.

Hüvitis makstakse välja 30 kalendripäeva jooksul, alates nõuetekohaselt vormistatud dokumentide laekumisest haigekassasse.

Ajutise töövõimetuse hüvitiselt peetakse kinni tulumaks, mis kantakse ka Maksu- ja Tolliameti tuludeklaratsiooni.

Arvelduskonto andmete esitamine

Kõik rahalised hüvitised (töövõimetuse hüvitis, hambaraviteenuse hüvitis, täiendav ravimihüvitis jne) kantakse isiku poolt viimati haigekassale esitatud arveldusarvele.

Ajutise töövõimetuse hüvitis makstakse välja kas
  • hüvitise saaja kontole
  • kolmanda isiku kontole Eestis (hüvitise saaja kirjaliku avalduse alusel)
  • hüvitise saaja arveldusarvele välisriigis (hüvitise saaja kulul)

Hüvitise saaja peab märkima ise töövõimetuslehele oma arveldusarve rekvisiidid (ees- ja perekonnanimi ning konto number) ja kinnitama allkirjaga andmete õigsust.

Juhime tähelepanu, et hüvitise saaja isikuandmete kirjapilt (ees- ja perekonnanimi) peab olema nii pangas kui ka haigekassas ühesugune (kehtiva isikut tõendava dokumendi alusel) ning nimemuutuse korral tuleb teavitada sellest panka ja rahvastikuregistrit.

Välisriigi arveldusarvete korral tuleb töövõimetuslehele arvelduskonto andmeteks märkida IBAN ning panga BIC (S:W.I.F.T. – ei sobi).

Hüvitise maksmisest keeldumine

Hüvitise määramisest ja maksmisest keeldumise korral saadab haigekassa piirkondlik osakond kindlustatud isikule ja dokumentide esitajale vastavasisulise teate.

Haigekassal on põhjendatud kahtluse korral õigus pikendada hüvitise väljamaksmist 30 kalendripäeva võrra. Hüvitise väljamaksmise pikendamisest ja selle põhjustest teatab haigekassa kindlustatud isikule kirjalikult rahvastikuregistri postiaadressile.

Hüvitise maksmine kindlustatud isiku surma korral

Kindlustatud isiku surma korral makstakse väljamaksmata jäänud hüvitis välja:

1) isiku perekonnaliikmetele, kes elasid kindlustatud isiku surmani temaga koos ja olid tema ülalpidamisel - ühe kuu jooksul arvates isiku surmast;

2) pärijale notari väljastatud pärimistunnistuse alusel ühe kuu jooksul arvates pärimistunnistuse esitamisest .

Ajutise töövõimetuse hüvitis välisriigi territooriumil väljastatud haigestumist tõendava dokumendi alusel

Haigekassa infotelefon 16363, välisriigist helistades +372 669 6630