Õigus hambaproteeside hüvitisele tekib ainult nendel pensionäridel, kes saavad vanaduspensioni riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel.

Vanaduspensioni liigid riikliku pensionikindlustuse seaduse mõttes on:
1) vanaduspension (soodustuseta)
2) ennetähtaegne vanaduspension (isik võib kuni kolm aastat enne pensioniiga jääda pensionile, eeldusel et tal on olemas seaduses sätestatud staaž)
3) soodustingimustel vanaduspension, mis on määratud riikliku pensionikindlustuse seaduse § 10 alusel või okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse § 12 alusel isikule, kes on:
3.1) kasvatanud lapsinvaliidi või 5 last;
3.2) kasvatanud 4 last;
3.3) kasvatanud 3 last;
3.4) hüpofüsaarse kääbuskasvuga;
3.5) rehabiliteeritu, kes viibis kinnipidamiskohas;
3.6) võtnud osa Tšernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest.

Arstid saavad õigust soodustusele kontrollida pensionitunnistuse alusel. Selleks, et soodustust saada peab pensionitunnistusel olema kirje “vanaduspension” või “ennetähtaegne vanaduspension”. Kui pensionitunnistusele on kantud “soodustingimustel vanaduspension” ja puudub punktis 3 toodud täpsustus, tuleb arstil täpsustada, kas isikule on määratud vanaduspension punktis 3 toodud alusel. Kui pensionitunnistusele on märgitud “soodustingimustel” ja “1. nimekiri” või “2. nimekiri” siis on tegemist soodustingimustel vanduspensionide seaduse alusel pensioni saava isikuga, kes soodustust ei saa.

Pensionäridele, kes saavad pensioni soodustingimustel vanaduspensionide seaduse või väljateenitud aastate pensionide seaduse alusel, hüvitist ei maksta (seega nt baleriinidel tekib vastav õigus 63-aastaseks saamisel).